Kuu­sa­lus hak­kas te­gut­se­ma ko­du­tü­tar­de rühm

216
Kuu­sa­lu ko­du­tü­tar Sandra Lipp ja ko­du­tü­tar­de rüh­ma­juht, nais­ko­du­kaits­ja ALI­CE PA­JU. Fo­to Il­le Aa­vik­saar

Kuu­sa­lus on ala­tes tä­na­vu sep­temb­rist ko­du­tü­tar­de rühm. Kui ko­ha­li­kud nais­ko­du­kaits­jad kut­su­sid rüh­ma­ga lii­tu­ma, tea­ta­sid osa­le­mi­se soo­vist paar­küm­mend tüd­ru­kut Kuu­sa­lu koo­list. Prae­gu­seks on Kuu­sa­lu ko­du­tü­tar­de rüh­mas 28 lii­get, neist noo­rim 7aas­ta­ne ja va­nim saab 15aas­ta­seks. Rüh­ma ju­hen­da­vad nais­ko­du­kaits­jad, rüh­ma­juht on Ali­ce Pa­ju, abi­juht Il­le Aa­vik­saar.

Ko­du­tü­tar­de rüh­ma är­gi­tas asu­ta­ma Kuu­sa­lu val­la noor­soo­töö koor­di­naa­tor, nais­ko­du­kaits­ja Kris­ta Al­lik. Te­ma sõ­nul tu­li idee noor­te­kes­ku­ses käi­va­telt tüd­ru­ku­telt, aga ka osa­delt lap­se­va­ne­ma­telt.

„Rää­ki­sin sel­lest soo­vist Ali­ce Pa­ju­le, kel on noor­soo­töö ko­ge­mu­s ja hil­ju­ti lii­tus nais­ko­du­kait­se­ga. Kuu­sa­lus on tub­li noor­kot­kas­te rühm, mis loo­dud kaks aas­tat ta­ga­si. Veel on meil väik­sem, noor­kot­kas­te ja ko­du­tü­tar­de­ga se­ga­rühm Kuu­sa­lu Kä­pad, kes käi­vad koos Hirv­lis. To­re, et Kuu­sa­lu tüd­ru­ku­test ko­gu­nes nüüd suur rühm, esi­me­se poo­le aas­ta­ga sel­gub, kui pal­jud neist ko­du­tü­tar­deks jää­vad,“ kõ­ne­les Kris­ta Al­lik Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Amet­lik vas­tu­võt­mi­ne ko­du­tü­tar­de or­ga­ni­sat­sioo­ni ja van­de and­mi­ne tu­leb jaa­nua­ri lõ­pus. Vor­mi an­nab ko­du­tü­tar­de­le Kait­se­liit.

Ali­ce Pa­ju rää­kis, et koos käiak­se üle nä­da­la kol­ma­päe­vi­ti. Kok­ku saa­dak­se Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses või koh­vi­kus Kes­Kus, mil­le pe­re­nai­ne ta on: „Ena­mik tüd­ru­ku­test on Kuu­sa­lu ale­vi­kust või Kiiust, mõ­ned ka kü­la­dest. Pal­jud neist on vä­ga ak­tiiv­sed, meie kok­ku­saa­mis­te­le tul­lak­se ot­se tren­ni­dest või muu­si­ka­koo­list. Õpi­me eri­ne­vaid os­ku­si, me­dit­sii­ni, isa­maa­li­ne kas­va­tus on olu­li­ne. Li­saks koon­dus­te­le si­se­ruu­mi­des lä­he­me ka met­sa, et oman­da­da os­ku­si loo­du­ses hak­ka­ma­saa­mi­seks. Kind­las­ti osa­le­me rüh­ma­ga laag­ri­tes, õp­pus­tel ja võist­lus­tel.“

Eelmisel lau­päe­val oli Ko­se val­las Vii­kin­gi­te Kü­las Har­ju­maa ko­du­tü­tar­de ja noor­kot­kas­te tal­ve­päev. Osa võt­sid ka 10 tüd­ru­kut Kuu­sa­lu ko­du­tü­tar­de rüh­mast ja 5 noor­meest Kuu­sa­lu noor­kot­kas­te rüh­mast.

Pü­ha­päe­val, 27. no­vemb­ril sai nii ko­du­tü­tar­de rüh­ma liik­meid kui ka noo­ri rüh­mast Kuu­sa­lu Kä­pad nä­ha Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas „Jõu­luoo­tu­se“ ko­gu­pe­re­päe­val. Nad õpe­ta­sid jõu­pa­be­rist ja ta­pee­dist kin­gi­kot­te meis­ter­da­ma.

Möödunud kolmapäeval käis ko­du­tü­tar­de rühm koos ju­hen­da­ja­te­ga Kiiu mõi­sas asu­vas Kuu­sa­lu val­la­ma­jas, kus koh­tu­sid val­la­va­nem Ter­je Kraan­vel­ti­ga. Val­la­va­nem rää­kis oma­va­lit­su­se üle­san­ne­test ja tut­vus­tas noor­te­le re­no­vee­ri­tud Kiiu mõi­sa.

Kuu­sa­lu val­las on veel noor­kot­kas­te ja ko­du­tü­tar­de rühm Kol­gas, mi­da ju­hen­da­vad Kris­ta ja Aa­re Al­lik. Val­la kü­la­de noo­red tee­vad kaa­sa ka Lok­sa noor­kot­kas­te ja ko­du­tü­tar­de rüh­mas.

Eelmine artikkelIda-Har­ju Koos­töö­ko­da ja­gas et­te­võ­te­te­le Lea­der-toe­tust
Järgmine artikkelKuu­sa­lust Uk­rai­na võit­le­ja­te­le kok­ku 212 paa­ri vil­la­sok­ke