Raa­si­kul on eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te päe­va­kes­kus

105
Raa­si­ku päe­va­kes­ku­se te­ge­vus­ju­hen­da­ja AI­DE LEM­BER ning KAA­REL ja JOO­NAS, kes käi­vad päe­va­kes­ku­ses kol­mel päe­val nä­da­las.

Möö­du­nud sü­gi­sest te­gut­seb Raa­si­ku ter­vi­se­kes­ku­se­ga sa­mas hoo­nes val­lae­la­ni­ke­le erio­lu­kor­da­deks aju­ti­se ela­mis­pin­na­na mõel­dud ruu­mi­des päe­va­kes­kus eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le. Seal pa­ku­vad oma val­la ini­mes­te­le te­ge­vu­si sot­siaal­töös­pet­sia­list An­na Ka­ru­la ja te­ge­vus­ju­hen­da­ja Ai­de Lem­ber. Ühi­selt te­hak­se eri­ne­vaid käe­li­si te­ge­vu­si, män­gi­tak­se laua­män­ge, arut­le­tak­se päe­va­tee­ma­del, val­mis­ta­tak­se liht­sa­maid toi­te ja küp­se­ti­si, käiak­se koos Jõe­läht­me val­la päe­va­kes­ku­se noor­te­ga väl­ja­sõi­tu­del.

Raa­si­ku päe­va­kes­kus on ava­tud viiel töö­päe­val kell 10-13. Prae­gu käi­vad seal kol­mel päe­val nä­da­las ko­ha­lik noor­mees Joo­nas ja Aru­kü­las elav Kaa­rel, ka­hel päe­val nä­da­las veel üks mees­te­rah­vas.

„Nad on pä­rast koo­li lõ­pe­ta­mist ol­nud 7-10 aas­tat ko­dus. Neil kõi­gil on vä­ga to­re­ pe­re, kuid pe­re on­gi ol­nud nen­de pea­mi­ne suht­lus­ring­kond. On hea, et nüüd on neil või­ma­lus siin käia, nad on vä­ga sot­siaal­sed. Li­saks an­nab see nen­de pe­re­de­le või­ma­luse võt­ta na­tu­ke ae­ga ka iseen­da­le,“ üt­les An­na Ka­ru­la.

Psüü­hi­li­se eri­va­ja­du­se­ga ini­mes­te­le suu­na­tud pi­lootp­ro­jekt
Päe­va­kes­kus on üks osa pi­lootp­ro­jek­tist IS­TE ehk „Isi­ku­kesk­se eri­hoo­le­kan­de tee­nus­mu­de­li ra­ken­da­mi­ne ko­ha­li­kus oma­va­lit­su­ses“. Raa­si­ku vald lii­tus pro­jek­ti­ga, mi­da ra­has­tab Eu­roo­pa Sot­siaal­fond, 2020. aas­ta sü­gi­sel.

„Ees­märk on toe­ta­da psüü­hi­li­se eri­va­ja­du­se­ga ini­me­si, kor­ral­da­da toe­ta­vaid te­ge­vu­si, mis ai­ta­vad saa­da ise­seis­va­maks ja pa­ran­da­vad nen­de või­ma­lu­si ühis­kon­nae­lus kaa­sa lüüa,“ sel­gi­tas An­na Ka­ru­la, kes läks kaks aas­tat ta­ga­si Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­se tu­gii­si­kuks, möö­du­nud sü­gi­sest on sot­siaal­töös­pet­sia­list ja IS­TE pro­jek­ti juh­tu­mi­kor­ral­da­ja.

Üks esi­me­si, kes pro­jek­ti­ga lii­tus, oli nüüd päe­va­kes­ku­ses käiv Joo­nas: „Raa­si­ku val­las puu­du­sid sot­siaal- ja päe­va­kes­kus, pi­di­me Joo­na­se­le või­ma­lu­se leid­ma mu­jal. Ta hak­kas paar kor­da nä­da­las osa­le­ma Jõe­läht­me val­la päe­va­kes­ku­se te­ge­vus­tes.“

Möö­du­nud ke­va­del lii­tus IS­TE pro­jek­ti­ga Kaa­rel, ka te­ma hak­kas käi­ma Jõe­läht­me val­la päe­va­kes­ku­ses. Kui Raa­si­ku val­las tekkis kol­mas hu­vi­li­ne, ei ol­nud Jõe­läht­me päe­va­kes­ku­sel või­ma­lik naa­ber­val­last enam nii pal­ju soo­vi­jaid vas­tu võt­ta.

„Siis leid­si­me, et mõt­te­kas on IS­TE pro­jek­ti loo­gi­li­se jät­ku­na te­ha eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le ka oma val­da päe­va­kes­kus ning hak­ka­si­me­gi Raa­si­kul toi­me­ta­ma,“ lau­sus An­na Ka­ru­la.

Pro­jek­ti­ga veel tee­nu­seid
IS­TE pro­jek­tis saa­vad osa­le­da vä­he­malt 16aas­ta­sed eri­va­ja­du­se­ga ini­me­sed ku­ni va­na­dus­pen­sio­niea­lis­te­ni: „Abi ja te­ge­vu­si saa­me sel­le kau­du või­mal­da­da ras­ke, sü­ga­va või pü­si­va ku­lu­ga psüü­hi­li­se eri­va­ja­du­se­ga, seal­hul­gas nii psüü­hi­li­se hai­gu­se­ga kui in­tel­lek­ti­häi­re­ga ini­mes­te­le. Abi­va­ja­ja ei to­hi sa­maaeg­selt saa­da eri­hoo­le­kan­de- või re­ha­bi­li­tat­sioo­ni­tee­nu­seid. Pro­jek­ti kau­du on või­ma­lik toe­ta­da ka nende pe­re­liik­meid.“

Pro­jek­tis osa­le­jai­le pa­ku­tak­se te­raa­piaid vaim­se ter­vi­se toe­ta­mi­seks, nad saa­vad käia psüh­ho­loo­gi psüh­hiaat­ri, fü­sio­te­ra­peu­di, klii­ni­li­ne psüh­ho­loo­gi ja teis­te spet­sia­lis­ti­de juu­res. Sel­leks teeb val­la­va­lit­sus pro­jek­ti raa­mes koos­tööd küm­ne­kon­na MTÜ või et­te­võt­te­ga, kes neid tee­nu­seid osu­ta­vad.

Esi­me­sel aas­tal taot­les Raa­si­ku val­d pro­jek­tis osa­le­mi­seks 5 koh­ta, mul­lu 10, käesoleval aas­tal saa­vad pro­jek­tis osa­le­da 15 ini­mest.

„Viis uut koh­ta on veel va­bad. Kes soo­vib osa­le­da, peaks and­ma val­la­va­lit­sus­se tea­da. Tee­me hin­da­mi­se, mis vald­kon­nas on toe­ta­mist va­ja. Osa­le­ja­le on kõik pro­jek­ti raa­mes saa­da­vad te­ge­vu­sed ta­su­ta. Päe­va­kes­ku­se te­ge­vus­tes osa­le­mi­seks ei pea olema IS­TE pro­jek­tis. Kui näi­teks meie val­las on lii­ku­mis­puu­de­ga ini­me­ne, kes ei vas­ta IS­TE pro­jek­tis osa­le­mi­se kri­tee­riu­mi­te­le, kuid soo­vib siis­ki meie­ga lii­tu­da, on ta päe­va­kes­ku­ses­se ik­ka­gi te­re­tul­nud,“ rää­kis An­na Ka­ru­la.

Ta li­sas, et ke­va­del on päe­va­kes­ku­se ruu­mi­des ka­vas te­ha värs­ken­dus­re­mont ning plaan on ka seal­seid te­ge­vu­si täien­da­da.

Eelmine artikkelRaa­si­ku vallavalitsus korraldab las­te­hoiu­koh­ta­de kon­kursi
Järgmine artikkelSõnumitoojas 26. jaanuaril