Uuri­kad, koor Hea Tu­ju Es­mas­päev ja MA­REK SA­DAM and­sid Lee­sil kol­me­tun­ni­se kont­ser­di

65
An­sam­bel Uu­ri­kad, ker­ge­muu­si­ka­koor Hea Tu­ju Es­mas­päev ja MA­REK SA­DAM Lee­si uuel la­val. Fo­to Raul Val­gis­te/Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Fol­kan­sam­bel Uu­ri­kad esi­neb nel­ja­päe­val, 27. juu­lil Vil­jan­di pä­ri­mus­muu­si­ka fes­ti­va­li ro­he­li­sel la­val.

„Lee­si poe hoovi esi­me­sel kont­ser­dil kolm aas­tat ta­ga­si olid Uu­ri­kad an­samb­li Kõrsikud soo­jen­dus­bänd. Nüüd olid ne­mad peae­si­ne­jad, kel­le­ga koos tu­lid esi­ne­ma kergemuusikakoor ja tun­tud laul­ja. Uu­ri­ka­te areng on ol­nud sil­mnäh­tav,“ kom­men­tee­ris MTÜ Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus ju­ha­tu­se lii­ge Ar­tur Tal­vik, kes avas lau­päe­va, 15. juu­li õh­tul Lee­si poe hoo­vis fol­kan­samb­li Uu­ri­kad, Kuu­sa­lu ker­ge­muu­si­ka­koo­ri Hea Tu­ju Es­mas­päev ja laul­ja Ma­rek Sa­da­ma kont­ser­di.

Te­gu oli taas hea­te­ge­vus­li­ku kont­ser­di­ga, mil­le tu­lu lä­heb ko­gu­kond­li­ku te­ge­vu­se toe­ta­mi­seks. Ar­tur Tal­vik üt­les, et ka see­kord ol­di ke­nas­ti plus­sis, tee­ni­tud sum­ma aitab remontida Lee­si poe kõr­val asu­va kuu­ri. Sin­na on ka­va te­ha õue­müü­gi­lett, mi­da saaks ka­su­ta­da hoo­viü­ri­tus­te ajal ning see an­naks või­ma­lu­se Lee­si poe juu­res värs­ket ka­la müüa.

„See­kord­ne kont­sert tõi Lee­si­le teist­su­gu­se pub­li­ku – Uu­ri­ka­te fän­nid, ker­ge­muu­si­ka­koo­ri pe­re­liik­med ja tut­ta­vad, Ma­rek Sa­da­ma fän­nid. Mis oli vä­ga to­re,“ kii­tis Ar­tur Tal­vik.

An­samb­li Uu­ri­kad ju­hen­da­ja ja ena­mi­ku lau­lu­de au­tor Kül­li-Kat­ri Es­ken lau­sus, et jäi kont­ser­di­ga vä­ga ra­hu­le: „Uu­ri­kad olid üli­tub­lid, esi­ta­sid sel päe­val kok­ku 47 lu­gu. Hom­mi­kul esi­ne­sid Ii­sa­ka ta­lus, kus oli kü­las re­gio­naal­mi­nis­ter ja ava­ti pi­du­li­kult üle-ees­ti­li­sed ava­tud ta­lu­de päe­vad. Pärast Iisaka kontserti tegime Leesil heliproovi ning kolm tun­di kest­nud kont­ser­dil esinesid noo­red la­val kolm set­ti. Es­malt oli lin­nu­lau­lu­de plokk koos Hea Tu­ju Es­mas­päe­va­ga, siis tu­li Uurikate tant­su­lu­gu­de osa ja kol­man­das plo­kis tegid Uu­ri­kad koos Ma­rek Sa­da­ma­ga tema lugusid. Kõi­ge lõ­puks esi­ta­sid an­sam­bel, koor ja Ma­rek Sa­dam ühi­selt ne­li lau­lu, ka Kuu­sa­lu ran­na­keel­se re­gi­lau­lu.“

Uu­ri­ka­te koos­töö Hea Tu­ju Es­mas­päe­va­ga sün­dis Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni sõ­nul loo­mu­li­kult, ta on al­gu­sest pea­le ol­nud ka koo­ri kont­sert­meis­ter: „Hea Tu­ju Es­mas­päe­val täi­tub järgmisel aastal küm­me aas­tat, Uu­ri­ka­tel viis aas­tat. Koo­ri di­ri­gent Kai Pe­ter­son pak­kus, et võiks mi­da­gi koos te­ha. Va­li­sin lin­nu­lau­lud, mi­da ole­me Uu­ri­ka­te­ga esi­ta­nud Palm­ses ja Vi­ru Fol­gil Käs­mus, kuid se­ni po­le nen­de­ga esi­ne­nud oma ko­du­val­las. Lin­nu­lau­lud on loo­dud Peep Veed­la luu­le­tus­te­le, va­li­sin sel­li­sed, mi­da oli pa­rem vii­sis­ta­da.“

Kai Pe­ter­son lau­sus, et Uu­ri­ka­te­ga oli to­re koos laul­da: „Külli-Katri tegi enda loodud linnulauludele kooriseaded. Oli vahva ka linnuhääli imiteerida ja Leesi uuel laval kaasa tantsida. Super ilm, rõõmus publik ja rannarahva pakutud kalasupp tegid sellest ägeda peo.“

Kül­li-Kat­ri Es­ken ar­vas, et tulevikus võiks koos ker­ge­muu­si­ka­koo­ri­ga veel lin­nu­lau­le esi­ta­da: „Nel­ja­päe­val anname kaks kontserti Vil­jan­di Fol­gil. Au­gus­tis on mitu kont­ser­ti ja 27. au­gus­til ole­me peae­si­ne­jad Soo­mes Tam­pe­res Ees­ti rah­va­peol. Juu­nis olid sa­mu­ti kont­ser­did – Koht­la-Jär­vel, Kuu­sa­lu koo­lis, Tal­lin­na va­na­lin­nas, Pai­de jaa­niõh­tul.“

Tä­nu Uu­ri­ka­te flöö­di­män­gi­ja Hen­ri Uus­ta­lu isa­le, kes soe­tas väi­ke­bus­si, on an­samb­lil nüüd või­ma­lik sõi­ta esi­ne­ma ühi­selt, va­rem vii­sid noo­ri ja pil­le ko­ha­le nen­de va­ne­mad mit­me au­to­ga.

Eelmine artikkelIda-Har­ju Koos­töö­ko­ja liik­med tut­vu­sid Mon­te­neg­ro kul­tuu­ri ja et­te­võt­lu­se­ga
Järgmine artikkelAla­ve­re tii­gi ve­si ei so­bi sup­le­mi­seks