Raa­si­ku vallavalitsus korraldab las­te­hoiu­koh­ta­de kon­kursi

207
Raasiku vallavanem Raul Siem.

Raa­si­ku val­la­va­nem Raul Siem koh­tus möö­du­nud nä­da­lal AS Cra­mo Ees­ti esin­da­ja­ga, et sel­gi­ta­da, mil­lis­tel tin­gi­mus­tel oleks või­ma­lik lõ­pe­ta­da et­te­võt­te­ga eel­mi­sel su­vel sõl­mi­tud le­ping Raa­si­ku las­teaia­le 24ko­ha­li­se moo­dul­rüh­ma ost­mi­seks. „Cra­mo ei näi­nud le­pin­gu lõ­pe­ta­mi­ses prob­lee­me. Kuid lep­pi­si­me kok­ku, et se­da ei tee en­ne, kui meil on kind­lus, et saa­me puu­du­va­te las­teaia­koh­ta­de prob­lee­mi tei­si­ti la­hen­da­tud,“ üt­les Raul Siem. Sel­leks kor­ral­dab val­la­va­lit­sus ava­li­ku kon­kur­si Raa­si­kul las­te­hoiu­tee­nu­se osu­ta­ja leid­mi­seks. Kui mit­me­le lap­se­le las­te­hoiu­tee­nust os­ta soo­vi­tak­se, ei osa­nud ta veel öel­da: „Üks asi on, kui pal­ju on lap­si jär­je­kor­ras, tei­ne te­ge­lik ko­ha­soo­vi­ja­te arv. Sel­le sel­gi­tab väl­ja ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kond.“ Ta li­sas: „Kui saa­me las­teaia­koh­ta­de puu­du­se la­hen­da­da il­ma kon­tei­ner­rüh­ma ost­ma­ta, jääb val­lal ku­lu­ta­ma­ta li­gi­kau­du 400 000 eu­rot. See on pä­ris suur ra­ha, millega saab vallas palju ära teha, näiteks rajada Raasikul ühisveevärki ja kanalisatsiooni. Seetõttu tasub selle eest või­del­da ja mõel­da al­ter­na­tii­vi­de pea­le.“ Kui las­te­hoiu­koh­ta­de kon­kurss ei õn­nes­tu, tu­leb val­la­va­ne­ma sõ­nul siis­ki os­ta Raa­si­ku las­teaia­le moo­dul­rühm. „Kar­dan, et ole­ne­ma­ta sel­lest, mil­li­se va­rian­di­ga eda­si lä­he­me, ei pruu­gi meil ol­la või­ma­lik rüh­ma enam sel õp­peaas­tal ava­da. Selgub, millised on avaliku konkursi tulemused,“ lau­sus Raul Siem.

Eelmine artikkelAND­RE SEPP on HOLi te­gev­juht
Järgmine artikkelRaa­si­kul on eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te päe­va­kes­kus