Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu sea­dus­tas di­giis­tun­gi­te lä­bi­vii­mi­se

156
Kuusalu vallavolikogu istung 9. detsembril 2020 Kuusalu rahvamajas.

Elekt­roo­ni­li­si is­tun­geid lu­bab pi­da­da ka Ani­ja val­la põ­hi­mää­rus, Kuu­sa­lu val­la põ­hi­mää­ru­ses se­da sä­tes­ta­tud po­le.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas no­vemb­ri­kuu is­tun­gil val­la 12. juu­nil 2018 keh­tes­ta­tud põ­hi­mää­ru­se muu­da­tu­sed, mis olid vo­li­ko­gus esi­me­sel lu­ge­mi­sel juu­ni­kuus. Val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka sel­gi­tas siis, et ke­va­di­se erio­lu­kor­ra ajal tu­li vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se is­tun­gid ning vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­kud lä­bi viia au­dio-vi­deo vor­mis, kuid val­la põ­hi­mää­ru­ses on sel­li­ne koo­so­le­ku­te lä­bi­vii­mi­se vorm re­gu­lee­ri­ma­ta.

Põ­hi­mää­ru­se muu­da­tu­si aru­ta­ti vo­li­ko­gus en­ne vas­tu­võt­mist ka sep­temb­ris ja ok­toob­ris. No­vemb­ris toi­mu­nud is­tun­gil üt­les Tii­na Rüh­ka, et põ­hi­mää­ru­ses­se teh­ti kok­ku 88 muu­da­tu­set­te­pa­ne­kut. Vo­li­ko­gu oli nõus neid koos hää­le­ta­ma. Põ­hi­mää­ru­se muu­da­tus­te poolt olid kõik vo­li­ko­gu 17 lii­get. Vo­li­ko­gu esi­me­he soo­vil oli hää­le­tus ni­me­li­ne.

Põ­hi­mää­ru­se kõi­ge suu­re­mad muu­da­tu­sed on seo­tud val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu is­tun­gi­tel ning ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­ku­tel elekt­roo­ni­li­se osa­le­mi­se või nen­de di­gi­taal­sel ku­jul lä­bi­vii­mi­se­ga.

Nüüd võib vo­li­ko­gu või val­la­va­lit­su­se ko­mis­jo­ni lii­ge või val­la­va­lit­su­se lii­ge osa­le­da koo­so­le­kul ko­mis­jo­ni koo­so­le­kul või val­la­va­lit­su­se is­tun­gil elekt­roo­ni­lis­te va­hen­di­te abil tin­gi­mu­sel, et on ta­ga­tud te­ma isi­ku tu­vas­ta­mi­ne, tal on õi­gus jäl­gi­da reaa­la­jas koo­so­le­ku toi­mu­mi­se kul­gu ja eel­nõu­sid, osa­le­da aru­te­lul ja hää­le­ta­mi­sel. Ko­mis­jo­ni koo­so­le­kul elekt­roo­ni­li­selt osa­lev lii­ge peab ta­ga­ma, et ko­mis­jo­ni koo­so­le­kut ei saaks jäl­gi­da kõr­va­li­sed isi­kud.

Vo­li­ko­gu lii­ge võib osa­le­da vo­li­ko­gu is­tun­gil elekt­roo­ni­lis­te va­hen­di­te abil, kui on ta­ga­tud te­ma tur­va­li­ne au­ten­ti­mi­ne is­tun­gil osa­le­mi­seks ka­su­ta­ta­vas­se in­fo­süs­tee­mi. Vo­li­ko­gu is­tun­gil vii­bi­mi­se ajaks loe­tak­se ae­ga, mil vo­li­ko­gu lii­ge on is­tun­gil osa­le­mist või­mal­da­vas­se in­fo­süs­tee­mi sis­se lo­gi­nud. Tal on õi­gus jäl­gi­da reaa­la­jas is­tun­gi toi­mu­mi­se kul­gu, eel­nõu­sid ja nen­de osas teh­ta­vaid muu­da­tu­set­te­pa­ne­kuid, tal on õi­gus ka­su­ta­da is­tun­gi ajal kõi­ki vo­li­ko­gu liik­me õi­gu­si, tal on õi­gus osa­le­da hää­le­ta­mi­sel.

Põ­hi­mää­rus sä­tes­tab, et era­kor­ra­li­se va­ja­du­se ilm­ne­mi­sel võib vo­li­ko­gu esi­mees väl­ja kuu­lu­ta­da vo­li­ko­gu is­tun­gi toi­mu­mi­se vir­tuaal­se­na di­gi­kesk­kon­nas, see tä­hen­dab elekt­roo­ni­lis­te va­hen­di­te abil. Di­giis­tun­gi võib lä­bi viia, kui ka­su­ta­tav di­gi­taal­ne kesk­kond või­mal­dab vi­deo­pil­di, he­li, teks­ti ning di­gi­taal­se­te do­ku­men­ti­de edas­ta­mist üheaeg­selt ja vo­li­ko­gu liik­me­le on ta­ga­tud või­ma­lus ee­mal vii­bi­des is­tun­git jäl­gi­da ja reaa­la­jas esit­le­da eel­nõu­sid, et­te­kan­deid, kü­si­mu­si, hää­le­ta­da. Di­giis­tun­git ei pee­ta, kui is­tun­gi päe­va­kor­ras on päe­va­kor­ra­punkt, mis eel­dab sa­la­jast hää­le­tust. Di­giis­tung sal­ves­ta­tak­se ja pro­to­kol­li­tak­se.

Ke­va­del kuu­lu­ta­ti Zoo­mi kau­du toi­mu­nud vo­li­ko­gu di­giis­tun­gid õi­gus­kants­le­ri soo­vi­tu­sel kin­ni­seks, ku­na ei suu­de­tud ta­ga­da nei­le ava­lik­ku juur­de­pää­su ehk is­tun­geid või nen­de sal­ves­tu­si ei ol­nud või­ma­lik teis­tel vaa­da­ta-kuu­la­ta. Se­ni ei ole üle­kan­deid teh­tud ka Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kon­tak­tis­tun­gi­test. Vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka kin­ni­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et is­tun­gi­te üle­kan­ne­te te­ge­mi­ne on päe­va­kor­ras.

„Meil ei ole se­ni ol­nud va­hen­deid ja ra­ha sel­le teh­ni­li­seks teos­ta­mi­seks. Va­rem ei näi­nud ka val­la põ­hi­mää­rus et­te is­tun­gi­test üle­kan­ne­te te­ge­mist. Ke­va­di­ne erio­lu­kord an­dis tõu­ke põ­hi­mää­ru­se muut­mi­seks ning nüüd on ka üle­kan­ne­te te­ge­mi­ne põ­hi­mää­ru­ses sä­tes­ta­tud. Olen vaa­da­nud Ani­ja ja Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu­de üle­kan­deid ning Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu vii­ma­ne is­tung pa­ni kul­me ker­gi­ta­ma. Siis­ki on kaa­s-aeg­sed töö­vor­mid aja nõue ja pea­me sel­le­ga kaa­sas käi­ma,“ rää­kis Tii­na Rüh­ka.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la põ­hi­mää­rus, mil­le vo­li­ko­gu keh­tes­tas kaks aas­tat ta­ga­si, lu­bab kii­re­loo­mu­lis­te ot­sus­te vas­tu­võt­mi­seks te­ha e-is­tun­gi. Se­da või­ma­lust ka­su­ta­ti es­ma­kord­selt tä­na­vu veeb­rua­ris, kui vo­li­ko­gu liik­me­te­le saa­de­ti e-kir­ja­ga eel­nõud ning pa­lu­ti mää­ra­tud täh­ta­jaks saa­da di­giall­kir­jas­ta­tud sei­su­koht. Erio­lu­kor­ra ajal vii­di Mic­ro­soft Team­si ra­ken­du­se kau­du lä­bi vir­tuaal­sed is­tun­gid. Esi­me­sel kor­ral kuu­lu­ta­ti is­tung kin­ni­seks, ku­na ei suu­de­tud ta­ga­da kõi­gi­le ava­lik­ku juur­de­pää­su, edas­pi­di is­tun­gid sal­ves­ta­ti ning sal­ves­tu­sed ava­li­kus­ta­ti in­ter­ne­ti­kesk­kon­nas You­tu­be. Sü­gis­pe­rioo­dil on ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­kud toi­mu­nud taas vir­tuaal­selt, vo­li­ko­gu is­tun­gid kon­takt­koh­tu­mis­te­na. Sel nel­ja­päe­val, 17. det­semb­ril toi­mub vo­li­ko­gu is­tung Ala­ve­re rah­va­ma­jas. Vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev üt­les, et kü­sis ree­del ena­mu­se vo­li­ko­gu liik­me­te seis­koh­ta ning val­da­valt soo­vi­ti kon­tak­tis­tun­git.

„Meil on esi­me­sel lu­ge­mi­sel tä­na­vu­ne val­laee­lar­ve, reaal­sel koh­tu­mi­sel on igaü­hel liht­sam oma sei­su­koh­ti väl­jen­da­da,“ põh­jen­das ta.

Jaa­nus Ka­lev li­sas, et vi­deo­koo­so­le­kud peak­sid jää­ma siis­ki ju­huks, kui kon­takt­koh­tu­mi­sed po­le või­ma­li­kud: „Füü­si­li­sel koo­so­le­kul on end tun­du­valt liht­sam ja mu­ga­vam väl­jen­da­da kui ar­vu­ti kau­du toi­mu­va­tel is­tun­gi­tel. Li­saks hoiab ae­ga kok­ku – Team­si kesk­kon­nas tu­leb hää­le­ta­mi­sel igaü­helt ni­me­li­selt kü­si­da, kas on eel­nõu poolt või vas­tu, vo­li­ko­gu iga lii­ge peab vas­ta­ma pi­ke­malt kui jah või ei, et prog­ramm jõuaks rea­gee­ri­da ja vas­ta­ja il­muks oma näo­ga ek­raa­ni­le.“

Vo­li­ko­gu is­tun­gi sal­ves­tust saab You­tu­be´is jä­re­le vaa­da­ta: „On ül­la­tav, kui pal­ju on vo­li­ko­gu is­tun­gi­te ot­seü­le­kan­ne­tel või sal­ves­tus­tel vaa­ta­jaid.“

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ei ole elekt­roo­ni­li­si is­tun­geid pi­da­nud. Val­la vee­bi­le­he ja Fa­ce­boo­ki va­hen­du­sel saab jäl­gi­da is­tun­gi­te ot­seü­le­kan­deid, vaa­da­ta sal­ves­tust.

Eel­mi­sel kol­ma­päe­val Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja saa­lis toi­mu­nud is­tun­gil esi­tas vo­li­ko­gu eel­mi­ne esi­mees Mar­gus Soom aru­pä­ri­mi­se vo­li­ko­gu esi­me­he­le Vär­ner Loots­man­ni­le kü­si­mu­se­ga, kas ja mil­lal saab Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge täi­ta oma tööü­le­san­deid ja osa­le­da vo­li­ko­gu is­tun­gil in­ter­ne­ti va­hen­du­sel VO­LIS või muu prog­ram­mi abil.

Aru­pä­ri­mi­ses on mär­gi­tud, et Ees­ti­maal on Co­vid-19 vii­ru­se tei­ne ja veel kõr­ge­ma na­ka­tu­mis­ta­se­me­ga le­vik. Tä­nu Kuu­sa­lu val­la IT-amet­ni­ke­le on val­lal või­me­kus, et vo­li­ko­gu liik­mes saak­sid osa­le­da is­tun­gil in­ter­ne­ti va­hen­du­sel.

Ta kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et elektrooniliste istungite korraldamise võimalusi praeguses õigusruumis on korduvalt selgitanud õiguskantsler, justiitsminister, eelmine õiguskantsler, volikogu liikmed võiksid olla kursis: „Elektroonilisi istungeid on võimalik läbi viia teatud juhtudel, kui nii on sätestatud valla põhimääruses. Kuusalu valla põhimääruses seda pole. Eriolukorra ajal võis erandkorras teha elektroonilisi istungeid, praegu pole riigis eriolukord. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses seda võimalust üheselt sätestatud pole. Hiljuti saadeti omavalitsusjuhtidele riigihalduse ministrilt info, et plaanis on tulevikus algatada seaduse muutmine, täiendada võimalusega viia volikogu istungeid läbi vajadusel veebipõhiselt.“

Eelmine artikkelAni­ja val­la aren­gu­ka­vas on tu­le­vaks aas­taks li­gi 4,3 mil­jo­ni eu­ro eest in­ves­tee­rin­guid
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees on MAAR­JA SI­KUT