Ani­ja val­la aren­gu­ka­vas on tu­le­vaks aas­taks li­gi 4,3 mil­jo­ni eu­ro eest in­ves­tee­rin­guid

178
MEELI KUUL.

No­vemb­ris keh­tes­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu val­la aren­gu­ka­va aas­ta­teks 2020-2027. Val­la aren­dus­ju­hi Mee­li Kuu­li sõ­nul on aren­gu­ka­va si­suo­sa põ­hi­li­selt 2018. aas­tal kin­ni­ta­tud ühi­ne­nud Aeg­vii­du ja Ani­ja val­la esi­me­se ühi­se aren­gu­ka­va uuen­da­tud ja täien­da­tud ver­sioon, roh­kem muu­da­tu­si on ka­van­da­ta­va­tes in­ves­tee­rin­gu­tes.

Au­gus­ti lõ­pu­ni said uu­de aren­gu­kav­va et­te­pa­ne­kuid esi­ta­da kõik ela­ni­kud.

„Pea­mi­selt soo­vi­ti Keh­ra-Ani­ja ning Keh­ra-Ala­ve­re kerg­liik­lus­teid, sa­mu­ti las­te män­gu­väl­ja­kuid. Veel teh­ti et­te­pa­nek, et sup­lus­koh­ta­des võik­sid ol­la riie­tus­ka­bii­nid. Kui järg­mi­sel aas­tal ava­tak­se toe­tus­mee­de kerg­liik­lus­tee­de ra­ja­mi­seks, loo­da­me, et saa­me alus­ta­da Keh­ra-Ani­ja kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mist. Sup­lus­koh­ta­de juur­de soo­vi­me pui­dust üht­ses stii­lis riie­tus­ka­bii­nid ehi­ta­da 2021. aas­tal tal­gu­te kor­ras,“ rää­kis Mee­li Kuul.

Järg­mi­sel aas­tal on aren­gu­ka­va jär­gi ka­vas in­ves­tee­ri­da li­gi 4,29 mil­jo­nit eu­rot. Sel­leks on li­saks val­laee­lar­ve­le ka­vas võt­ta lae­nu ja taot­le­da toe­tu­si eri meet­me­test-fon­di­dest: „Aren­gu­ka­vas on kir­jas kõik, mi­da soo­vi­me te­ha, kuid nii suurt sum­mat me üks­nes val­laee­lar­vest kind­las­ti in­ves­tee­ri­da ei suu­da. See­tõt­tu ei pruu­gi kõik ka­van­da­tu saa­da tu­le­val aas­tal reaal­su­seks, sest po­le kin­del, et kõik va­ja­li­kud meet­med ava­ne­vad ja ise­gi kui ava­ne­vad, ei saa prae­gu sa­jap­rot­sen­di­li­selt ol­la kin­del, kas me saa­me neist kõi­gist toe­tust. Aga üri­ta­me igalt poolt, kust vä­he­gi või­ma­lik, toe­tu­si taot­le­da ning aren­gu­ka­vas ka­jas­ta­mi­ne on taot­lus­te esi­ta­mi­se eel­tin­gi­mus.“

Elu- ja loo­dus­kesk­kon­na vald­kon­nas on 2021. aas­tal ka­vas 36 000 eu­rot in­ves­tee­ri­da män­gu­väl­ja­ku­te ra­ja­mi­seks ja re­no­vee­ri­mi­seks, 30 000 eu­rot tu­le­tõr­je­süs­tee­mi­de ja vee­võ­tu­koh­ta­de kor­ras­ta­mi­seks ning 5000 eu­rot sup­lus­koh­ta­des­se riie­tus­ka­bii­ni­de ra­ja­mi­seks. Sa­mu­ti on plaa­nis alus­ta­da et­te­val­mis­tu­si Keh­ra staa­dio­ni puh­kea­la ning koer­te ja­lu­tus­väl­ja­ku ra­ja­mi­seks.

Et­te­võt­lu­se, töö­hõi­ve ja tu­ris­mi­vald­kon­nas in­ves­tee­ri­tak­se järg­mi­sel aas­tal 176 077 eu­rot Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi, sel­lest 130 700 eu­rot saa­dak­se MA­TA meet­mest, oma­fi­nant­see­ring ja­gu­neb viie val­la va­hel. Li­saks on järg­mi­sel aas­tal ka­vas te­ha Keh­ras­se turg ja ra­ja­da lin­na ava­lik tua­lett, alus­ta­tak­se et­te­val­mis­tu­si Keh­ra küü­di­ta­tu­te mä­les­tus­ki­vi ümb­ru­se kor­ras­ta­mi­seks.

Ha­ri­dus­vald­kon­na suu­rim in­ves­tee­ring tu­le­val aas­tal on Las­te­ta­re las­teaia uue hoo­ne ehi­tus. Sel­leks on ka­van­da­tud 2 mil­jo­nit eu­rot. 650 000 eu­rot lä­heb Ala­ve­re põ­hi­koo­li re­no­vee­ri­mi­seks ning 60 000 eu­rot kaa­sa­va ha­ri­du­se põ­hi­mõ­te­te ra­ken­da­mi­seks Ani­ja val­la üld­ha­ri­dus­koo­li­des. Alus­ta­tak­se et­te­val­mis­tu­si Aeg­vii­du las­teaia soo­jus­tu­se ja küt­te­süs­tee­mi pro­jek­tee­ri­mi­seks. Ha­ri­dus­vald­kon­na in­ves­tee­rin­gud on suu­res osas ka­van­da­tud toe­tus­meet­me­te kaa­sa­bil, Ala­ve­re koo­li re­no­vee­ri­mi­seks on saa­dud toe­tust rii­giee­lar­vest, Las­te­ta­re va­na hoo­ne lam­mu­ta­mi­seks ja uue ehi­ta­mi­seks on ka­vas taot­le­da toe­tust CO2 meet­mest.

Kul­tuu­ri-, spor­di ja noor­soo­töö vald­kon­nas on 2021. aas­ta suu­rim in­ves­tee­ring Keh­ra rah­va­ma­ja saa­li tä­na­vu eda­si­lük­ku­nud re­mont. Sel­leks pla­nee­ri­tak­se 300 000 eu­rot. Li­saks on ka­vas ra­ja­da Keh­ras­se ma­dal­seik­lus­park. Alus­ta­tak­se et­te­val­mis­tust Aeg­vii­du rah­va­ma­ja si­se­ruu­mi­de re­no­vee­ri­mi­seks ja tei­se kor­ru­se väl­jae­hi­ta­mi­seks ning Keh­ra spor­di­hoo­ne­le ma­ju­tu­seks tei­se kor­ru­se ehi­ta­mist.

Sot­siaal­vald­kon­nas alus­ta­tak­se tu­le­val aas­tal pe­re­ko­du ja ea­ka­te üü­ri­ko­du ra­ja­mi­se et­te­val­mis­ta­mist.

Kom­mu­naal­ma­jan­du­se ja ta­ris­tu vald­kon­nas on tu­le­val aas­tal 626 080 eu­rot pla­nee­ri­tud tee­de-tä­na­va­te ja ava­li­ke park­la­te ka­pi­taal­re­mon­diks, 50 000 eu­rot Ala­ve­re kü­la kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mi­seks ning 25 000 eu­rot Keh­ra staa­dio­ni­pool­se ja­la­käi­ja­te sil­la re­mon­diks. Kait­se­mi­nis­tee­riu­milt saa­dav 106 710 eu­rot lä­heb Sood­la-Kõr­ve­maa kerg­tee ra­ja­mi­seks.

KI­Ki toel on ka­vas laien­da­da jäät­me­jaa­ma, in­ves­tee­rin­gu ko­gu­mak­su­mu­seks on pla­nee­ri­tud 120 000 eu­rot. Järg­mi­sel aas­tal on ka­vas alus­ta­da ka uu­se­la­mu­piir­kon­da­de aren­da­mist. Sa­mu­ti on aren­gu­ka­vas näh­tud 2021 alus­ta­da Keh­ra sa­de­vee­ka­na­li­sat­sioo­ni pro­jek­tee­ri­mist, te­ha et­te­val­mis­tus­töid Aeg­vii­du raud­tee­park­la laien­da­mi­seks ja üle­sõi­du­le tun­ne­li või kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks ning Keh­ra-Ani­ja kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mi­seks.

Eelmine artikkelKeh­ras näh­ti hun­ti
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu sea­dus­tas di­giis­tun­gi­te lä­bi­vii­mi­se