Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees on MAAR­JA SI­KUT

132
MAARJA SIKUT.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu va­lis tei­si­päe­val, 8. det­semb­ril vo­li­ko­gu asee­si­me­heks Maar­ja Si­ku­ti, kes kan­di­dee­ris vo­li­kok­ku va­li­mis­lii­dus Ko­du­ko­ha Eest. Raa­si­ku vo­li­ko­gus on va­li­mis­lii­dul Raa­si­ku Vald 8, opo­sit­sioo­nis ole­val va­li­mis­lii­dul Ko­du­ko­ha Eest 7 ja va­li­mis­lii­dul Ühes­koos Eda­si 1 koht, li­saks on vo­li­ko­gus ük­sik­kan­di­daa­di­na kan­di­dee­ri­nud Ga­ri­na Too­min­gas.

Vo­li­ko­gu­le oli va­ja uut asee­si­meest, ku­na se­ni­ne asee­si­mees Hel­le Va­ga lah­kus vo­li­ko­gust, te­ma ase­mel on vo­li­ko­gus nüüd Tiit Ree­der va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald. Hel­le Va­ga kin­ni­tas, et ei soo­vi­nud vo­li­ko­gust lah­ku­da, see on inim­li­ku ek­si­tu­se ta­ga­järg. Ta sel­gi­tas, et pi­di pe­re­kond­li­kel põh­ju­sel rah­vas­ti­ku­re­gist­ris mär­ki­ma oma tei­seks elu­ko­haks Ko­se val­la, kuid ko­ge­ma­ta mää­ras sel­le oma ala­li­seks elu­ko­haks.

„Sain veast aru, kuid 24 tun­ni jook­sul se­da pa­ran­da­da ei ol­nud või­ma­lik, hil­jem pol­nud sel­lest enam ka­su. Kir­ju­ta­sin end küll ta­ga­si Raa­si­ku val­da ning olen jät­ku­valt Raa­si­ku ela­nik, kuid ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­dus mää­rab, et kui pü­siv elu­koht muu­tub, ei saa enam jät­ka­ta ka vo­li­ko­gu liik­me­na,“ üt­les Hel­le Va­ga.

Ta mär­kis, et kui­gi vo­li­ko­gu lii­ge enam ei ole, jät­kab ta vo­li­ko­gu ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jo­ni liik­me­na.

Vo­li­ko­gu asee­si­me­he va­li­mi­sel sea­dis vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka üles Ivar Vil­ber­gi kandidatuuri. Ivar Vil­berg va­li­ti vo­li­kok­ku va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald. Ka­di Tam­ma­ru tegi ettepaneku valida esimeheks Maar­ja Si­ku­t.

En­ne sa­la­jast hää­le­tust kü­sis vo­li­ko­gu lii­ge Kai­do Kir­sip kan­di­daa­ti­delt, mi­da nad teek­sid vo­li­ko­gu töös se­ni­se­ga võr­rel­des tei­si­ti ning kas nen­de ar­va­tes võik­sid eel­nõud en­ne vo­li­kok­ku jõud­mist ol­la roh­kem lä­bi aru­ta­tud ja nii-öel­da ko­du­töö teh­tud.

Ivar Vil­berg vas­tas, et te­ma pa­neks vo­li­ko­gus kõik eel­nõud hää­le­tu­se­le, et igaüks saaks konk­reet­selt vas­ta­ta, kas on poolt või vas­tu. Tei­se­le kü­si­mu­se­le vas­tas ta, et vo­li­ko­gu ot­su­sed peak­sid ole­ma pa­ri­mad ja vii­ma val­da eda­si.

Maar­ja Si­kut ar­vas, et vo­li­ko­gu asee­si­me­he roll ei ole juh­ti­da vo­li­ko­gu, vaid pi­gem ol­la tu­gi vo­li­ko­gu esi­me­he­le, ka is­tun­gi­te et­te­val­mis­ta­mi­sel. Tei­se­le kü­si­mu­se­le vas­tas, et ko­du­töö vo­li­ko­gu ot­sus­te eel­nõu­de et­te­val­mis­ta­mi­sel tu­leks ära te­ha ko­mis­jo­ni­des.

Sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel sai Maar­ja Si­kut 9, Ivar Vil­berg 8 poolt­häält. Vo­li­ko­gu asee­si­me­heks va­li­tud Maar­ja Si­kut on ka ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees.