Aren­dus­ko­ja toe­tus­voo­ru esi­ta­ti 50 taot­lust

6

MTÜ Aren­dus­ko­da te­ge­vus­rühm, mil­le piir­kon­da kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Ta­pa, Hal­ja­la ja Kad­ri­na vald ning Lok­sa linn, kor­ral­das 4.-8. märt­si­ni Eu­roo­pa Lii­du uue Lea­der-pe­rioo­di esi­me­se taot­lus­voo­ru kol­mes meet­mes. Toe­tus­te­na lä­heb ja­ga­mi­se­le üle poo­le mil­jo­ni eu­ro.

Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus üt­les, et esi­ta­ti kok­ku 50 pro­jek­ti­taot­lust: „Mik­ro- ja väi­keet­te­võ­te­te aren­da­mi­se meet­mes­se on 20 taot­lust, kuid nen­de ko­gu­sum­ma on väik­sem kui ja­ga­mi­seks eral­da­tud 340 590 eu­rot. Ko­gu­kon­na in­ves­tee­rin­gu­te meet­mes­se tu­li 16 taot­lust, ko­gu­sum­ma üle­tab ka­he­kord­selt toe­tu­seks ka­van­da­tud 136 235 eu­rot. Meet­mes­se „Ak­tiiv­ne ja te­gus ko­gu­kond“ on 14 taot­lust ja ka nen­de ko­gu­sum­ma üle­tab ja­ga­mi­se­le suu­na­tud 88 553 eu­rot. Kui saa­me loo­de­ta­vas­ti järg­mi­seks nä­da­laks taot­lu­sed kont­rol­li­tud ja täien­da­tud, hak­kab Aren­dus­ko­ja hin­da­mis­ko­mis­jon pro­jek­te hin­da­ma. Ae­ga võ­tab ka see, et ko­mis­jo­nil tu­leb pa­re­ma üle­vaa­te saa­mi­seks kü­las­ta­da 15 ob­jek­ti. Loo­de­ta­vas­ti jõua­me hin­da­mis­tu­le­mu­sed ap­ril­li esi­me­sel poo­lel esi­ta­da Aren­dus­ko­ja ju­ha­tu­se­le kin­ni­ta­mi­seks.“

Ta tõ­des, et E-PRIA di­gi­kesk­kon­da on ala­nud Lea­der-pe­rioo­di jaoks uuen­da­tud, kuid töö­le ra­ken­da­mi­se­ga esi­nes prob­lee­me ning taot­le­ja­tel tek­kis Aren­dus­ko­ja taot­lus­voo­ru pro­jek­ti­de esi­ta­mi­sel tõr­keid, see­tõt­tu tu­leb kõi­ki taot­lu­si täp­sus­ta­da: „Ole­me ala­nud pe­rioo­dil oma taot­lus­voo­ru­ga Ees­ti Lea­der-rüh­ma­dest esi­mes­te seas ja ot­se­kui pi­loo­did uu­te IT-la­hen­dus­te tes­ti­mi­sel, suht­le­si­me pal­ju E-PRIA aren­da­ja­te­ga.“

Aren­dus­ko­ja taot­lus­voo­ru­le eel­ne­nud nõus­ta­mi­se­le oli re­gist­ree­ri­tud 90 osa­le­jat. Zoom-plat­vor­mi va­hen­du­sel ja­gas taot­lusp­ro­jek­ti­de koos­ta­mi­se ja esi­ta­mi­se koh­ta sel­gi­tu­si te­gev­juht Hei­ki Vun­tus, osa­le­jaid oli üle 60.

Eelmine artikkelLin­nak­se ela­ni­kud ja päi­ke­se­par­gi aren­da­ja jõud­sid komp­ro­mis­si­le
Järgmine artikkelTrau­ma põlv­kon­na­le – 75 aas­tat suur­küü­di­ta­mi­sest