Ani­ja mõi­sa­par­gis on nüüd me­si­las­te­raa­pia ma­ja

864
Me­si­las­te­raa­pia ma­ja püs­ti­ta­ti Ani­ja mõi­sa­par­ki tal­gu­te kor­ras. Ida-Har­ju me­si­ni­kud TOI­VO NII­NE­PUU, MAR­GUS FREI­BERG, AR­VI SA­LIS­TE ja JÜ­RI JAA­NUS, ka­tu­sel Ida-Har­ju me­sin­dusk­lu­bi juht, Ani­ja mõi­sa koos­töö­part­ner HEI­KI KRUU­SA­LU. Fo­to Kad­ri Raud­ki­vi

Lau­päe­val toi­mu­nud tal­gu­tel püs­ti­ta­ti Ani­ja mõi­sa par­ki pui­dust aia­ma­ja, mil­les ha­ka­tak­se pak­ku­ma api- ehk me­si­las­te­raa­piat.

Ani­ja mõi­sa prog­ram­mi­juht Kad­ri Raud­ki­vi rää­kis, et idee vis­kas paar aas­tat ta­ga­si õh­ku Keh­ra kü­las Mar­di ta­lus elav me­si­nik Hei­ki Kruu­sa­lu, kel­le­ga mõi­sa seob pi­kem koos­töö – mõi­sa­par­gis on te­ma 8 me­si­ta­ru, sealt ko­gu­tud mett müüak­se su­ve­nii­ri­na mõi­sa kin­gi­poes.

„Ees­tis on api­te­raa­pia vä­ga vä­he le­vi­nud. Hei­ki Kruu­sa­lu on me­si­ni­ku­na sel­le­ga roh­kem kok­ku puu­tu­nud. Lee­dus, Uk­rai­nas, Slo­vee­nias on see vä­ga tun­tud,“ üt­les Kad­ri Raud­ki­vi.

Me­si­las­te­raa­pia ma­ja­de vä­lis­sei­nas on me­si­ta­rud ning me­si­las­te te­ki­ta­tud su­mi­nal, ker­gel vib­rat­sioo­nil ning ta­ruõ­hul ja -lõh­nal on ma­jas vii­bi­va­te­le ini­mes­te­le te­raa­pi­li­ne mõ­ju. Su­min mõ­jub lõõ­gas­ta­valt ja an­ti­dep­res­siiv­selt, ta­ruõhk so­bib in­ha­lat­sioo­niks, me­si­las­te tii­va­vi­bu­tus­test tu­lev he­li te­ki­tab mik­ro­vib­rat­sioo­ni, mil on vib­ro­mas­saaži toi­me. Api­te­raa­pia pa­ran­dab ka im­muun­süs­tee­mi ja ve­re­rin­get, ai­tab nii kõr­ge kui ma­da­la ve­re­rõ­hu kor­ral.

Kad­ri Raud­ki­vi sõ­nul tun­dus idee põ­nev ja vä­ga so­biv täien­da­ma Ani­ja mõi­sa­par­gi õp­pe­ra­da „Meel­te ja ko­ge­mus­te tee“: „Hei­ki Kruu­sa­lu jaoks on hu­vi­tav väl­ja­kut­se see, et me­si­las­pe­re­de hool­da­mi­ne api­te­raa­pia ma­ja­des on ta­va­pä­ra­sest eri­nev, seal ei saa pe­re­del las­ta kas­va­da nii suu­reks na­gu ta­va­lis­tes ta­ru­des. Ku­na Hei­ki on ka Ida-Har­ju me­sin­dusk­lu­bi eest­ve­da­ja, saab ta meie te­raa­pia­ma­ja me­si­las­te­ga te­ge­le­des se­da ka Ees­ti teis­te­le me­si­ni­ke­le tut­vus­ta­da ja nei­le ko­ge­mu­si ja­ga­da.“

Me­si­las­te­raa­pia ma­ja ra­ja­mi­seks kir­ju­tas sih­ta­su­tus Ani­ja Mõi­sa Hal­dus koos­töös Mar­di ta­lu­ga ra­ha­taot­lusp­ro­jek­ti Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja taot­lus­voo­ru. Lea­der prog­ram­mist toe­ta­ti ma­ja ost­mist ja si­sus­ta­mist ning me­si­las­te­raa­piat tut­vus­ta­va­te koo­li­tus­te ja in­fo­päe­va­de kor­ral­da­mist 7729,99 eu­ro­ga.

Me­si­las­te­raa­piaks os­te­ti aia­ma­ja. 14 ruut­meet­ri suu­ru­ses­se aia­maj­ja pan­nak­se ka­he­le poo­le sein­te äär­de la­vat­sid, me­si­la­sed pää­se­vad sein­tes­se teh­tud avaus­te kau­du la­vat­si­te al­la su­mi­se­ma ja te­raa­pi­list lõh­na le­vi­ta­ma. Vahetut kontakti mesilastega ei toimu. Lamamisvoodi ning mesilaste vahel on ohutuskiht, mis takistab mesilasi majja pääsemast ega lase neil nõelata.

Lau­päe­val toi­mu­nud tal­gu­tel osa­le­sid Ani­ja mõi­sa töö­ta­jad ja Ida-Har­ju me­sin­dusk­lu­bi liik­med, kok­ku 20 ini­mest. Li­saks te­raa­pia­ma­ja püs­ti­ta­mi­se­le pu­has­ta­ti sel­le ümb­rus võ­sast ja oks­test, kor­ras­ta­ti ka ma­ja­ke­se­ni viiv õp­pe­ra­da. Kõi­gi­le abi­lis­te­le kor­ral­dab Ani­ja mõis tä­nuü­ri­tu­se.

Te­raa­pia­ma­ja püs­ti­ta­ti ing­li­se par­gi os­sa, niiöel­da met­si­kus­se par­ki, et asuks või­ma­li­kult loo­du­se rü­pes.

„See on „Meel­te ja ko­ge­mus­te tee“ õp­pe­ra­ja ää­res, in­teg­ree­ri­me sel­le õp­pe­ra­ja osaks,“ lau­sus Kad­ri Raud­ki­vi.

Li­saks api­te­raa­pia­le ha­ka­tak­se pak­ku­ma mas­saažitee­nust: „Aia­ma­ja va­li­des ar­ves­ta­si­me, et sin­na ma­huks ka mas­saažilaud. Teenust hakkavad pakkuma mõisa käsitöökambris toimetavad koostööpartnerid, kes on läbinud vastavad koolitused. Me­si­las­te­raa­pia ma­jas on või­ma­lik lä­bi viia ka mee­ga seo­tud töö­tu­ba­sid. Näi­teks loo­dus­kos­mee­ti­kast, kus baa­s-ai­ne­na ka­su­ta­tak­se mett, või eri­li­ses kär­je­teh­ni­kas ke­raa­mi­ka­töö­tu­be.“

Kü­las­ta­jaid hak­kab me­si­las­te­raa­pia ma­ja vas­tu võt­ma pä­rast se­da, kui ka me­si­las­ta­rud ja me­si­la­sed ko­hal. Mõi­sa prog­ram­mi­juht üt­les, et see on plaa­nis mai­kuus. Aeg te­raa­pia­sean­siks tu­leb eel­ne­valt bro­nee­ri­da.

Me­si­las­te­raa­piat on ka­vas tut­vus­ta­da 2. juu­lil, kui Ani­ja mõi­sas on taas eel­mi­sel su­vel es­ma­kord­selt toi­mu­nud me­sin­du­se- ja mee­päev, misKadri Raudkivi sõ­nul saab nüüd iga­su­vi­se­seks tra­dit­sioo­niks.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelKuu­sa­lu jalg­rat­tu­ri­te hooaeg on saa­nud edu­ka star­di