Raa­si­ku val­la­va­lit­sus tä­nas noo­ri ees­ku­ju­sid, edu­ka­maid sport­la­si ja tub­li­sid ko­da­nik­ke

319
Vallavalitsuse tänu pälvisid Raasiku valla edukamad sportlased, hakkajad noored, aktiivsed kodanikud ja Kauni kodu konkursi parimad.

Raa­si­ku val­la tra­dit­sioo­ni­li­ne ko­da­ni­ku­päe­va tä­nuü­ri­tus toi­mus ko­roo­na­vii­ru­se ohu tõt­tu lau­päe­val, 28. no­vemb­ril Aru­kü­la staa­dio­nil, kus Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts kos­ti­tas kõi­ki pi­ru­ka ja soo­ja pul­jon­gi­ga.

Staa­dio­ni­le tul­nuid ter­vi­ta­nud val­la­va­nem And­re Sepp rää­kis, et kui veel hil­ju­ti alus­ta­sid pal­jud kõ­ne­pi­da­jad oma esi­ne­mi­si sõ­na­de­ga, et ela­me muu­tu­vas maail­mas, siis nüüd on­gi maailm muu­tu­nud ning meil tu­leb ol­la hool­sam ja tä­he­le­pa­ne­li­kum nii iseen­da kui kaas­ko­da­ni­ke suh­tes.

„Raa­si­ku val­lal on veel küll lü­hi­ke, kuid loo­de­ta­vas­ti pikk ja jär­je­pi­dev tra­dit­sioon tun­nus­ta­da oma ko­da­nik­ke, kes on heas mõt­tes mil­le­ga­gi hak­ka­ma saa­nud. Tä­na­vu tun­nus­ta­me neid, ke­da meie ini­me­sed on mär­ga­nud sel­lel ras­kel ja eri­li­sel aas­tal,“ lau­sus And­re Sepp.

Kolm noort ees­ku­ju
Es­ma­kord­selt an­ti ko­da­ni­ku­päe­val tä­nu­kir­jad noor­te­le, kes päl­vi­sid noore ees­ku­ju tiit­li.
Esi­me­ne noo­re ees­ku­ju tun­nus­tus läks Raa­si­kul ela­va­le güm­naa­siu­miõ­pi­la­se­le And­ra Al­li­ku­le, kes sai val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja et­te­võt­lik­ku­se, na­ka­ta­va ener­gia, po­si­tiiv­se el­lu­suh­tu­mi­se ja abi­val­mi­du­se eest. Ta on noor­teü­hin­gu TO­RE ak­tiiv­ne lii­ge, te­ge­leb fo­tog­raa­fia ja vi­deog­raa­fia­ga, tä­na­vu kor­ral­das nel­jan­dat aas­tat noor­te­ü­ri­tust Su­me Su­veõh­tu, on ka noor­tean­samb­li Bubb­les eest­ve­da­ja, töö- ja puh­ke­laag­ri ning noor­te su­ve­laag­ri abi­kas­va­ta­ja.

Tei­ne noor ees­ku­ju on Aru­kü­la koo­li ak­tiiv­ne ja ees­ku­ju­lik õpi­la­ne Kai­sa-Kai­riin Pä­ri­la, kes või­tis sel­lel aas­tal val­la las­te su­ve­lu­ge­mi­se, osa­les Su­meda Su­veõh­tu kor­ral­dus­mees­kon­na töös, kir­ju­tas loo­vus­laag­ri pro­jek­ti ja viis plaa­ni el­lu, or­ga­ni­see­ris Raa­si­ku val­la meist­ri­võist­lu­si laua­ten­ni­ses, kuigi see tu­li ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu ära jät­ta.

Noor ees­ku­ju on ka Kar­mo Liiv. Ta on Aru­kü­la koo­li 9. klas­si õpi­la­ne, kes sel aas­tal on sil­ma paist­nud et­te­võt­lik­ku­se ning pea­le­hak­ka­mi­se­ga – koo­li loov­tööks korraldas ta et­te­võt­lus­nä­da­lal va­ne­ma­le koo­liast­me­le in­ves­tee­ri­mi­se loen­gu, koos ka­he sõb­ra­ga teeb õpi­las­fir­mat.

Aas­ta sport­la­sed – kar­di­sõit­ja, tant­su­paar ja kä­si­pal­lu­rid
Aas­ta spor­di­te­gi­ja­teks esi­ta­tud kan­di­daa­ti­dest va­lis val­la­va­lit­sus aas­ta sport­la­sed, kes said ra­ha­li­se pree­mia, tei­si no­mi­nee­ri­tuid tun­nus­ta­ti tä­nu­kir­ja­de­ga.

300eu­ro­se pree­mia päl­vis noor kar­di­sõit­ja Jo­han­nes Ka­se­maa, kes või­tis oma esi­me­sel täis­hooa­jal Mic­ro-klas­sis Ees­ti meist­ri­tiit­li. Val­la­va­ne­ma kü­si­mu­se­le, kui kii­res­ti sõit­sid, vas­tas val­la aas­ta sport­la­ne: „Kõi­ge kii­re­mi­ni.“

500eu­ro­se pree­mia­ga tun­nus­ta­ti tant­suk­lu­bi Fi­gu­ret tant­su­paa­ri Ala­ri Amel­ju­šen­ko-Ka­ri­ta Raid, kes tu­lid 2019. aas­tal noor­te stan­dard­tant­su­des 9 eta­pist koos­ne­va­te Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te üld­võit­jaks. Tä­nu­kir­ja sai ka nen­de tree­ner, 20 aas­tat Fi­gu­re­tti juh­ti­nud He­ret Amel­ju­šen­ko.

Val­la aas­ta spor­di­võist­kond on Ees­ti D2 pois­te va­nu­se­rüh­ma ka­ri­ka­võit­jad kä­si­pal­lis: Joo­sep Sa­lu­mäe, Aron Sepp, Sten-Mikk Jür­gen­son, Ro­bert-Ru­ben Svil­berg, Cas­par Mo­lok, Se­bas­tian Mäelt, Re­mi Tap­per Soo­mets, Ser­go Ra­hu Soo­mets, Se­bas­tian Nõl­va, Uku Kor­jus, Too­mas Kan­gur, Mar­ten Tei­no ja Ha­rold-Manf­red Vil­berg. Mees­kon­da pre­mee­ri­ti 500 eu­ro­ga, eral­di tä­nu­kir­jad olid ka tree­ne­ri­te­le And­rus Ro­ge­nau­mi­le ja Toi­vo Jär­ve­le.

Hea­de sport­li­ke tu­le­mus­te eest tä­na­ti ko­roo­na­män­gi­ja Piia-Liis See­derit, ker­ge­jõus­ti­ku­ga te­ge­le­vat Em­ma Kau­ri­tit ja jalg­pal­lurit Hans Pau­lust, noor­tet­ree­ne­reid And­re Il­vest ja Sven Lil­li­mä­gi, spor­dien­tu­sias­te Vel­lo Te­de­rit ja Vel­lo Lut­su, kes eden­da­vad Aru­kü­las rah­vas­por­ti, ning Raa­si­ku Spor­dik­lu­bi loo­mi­se eest­ve­da­jat Rain Soo­saart.

Tub­lid ko­da­ni­kud ja kau­ni­te ko­du­de oma­ni­kud
Val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ju tub­li­de­le ko­da­ni­ke­le an­ti 21. Muu­si­kut ja muu­si­kaõ­pe­ta­jat Liis-Ma­rii Vend­ti tun­nus­ta­ti suu­re muu­si­ka­li­se pa­nu­se eest Raa­si­ku val­da, Ka­ja Eso­pit OÜst Uni­box ja Mist­ra-Au­te­xi juh­ti Priit Tam­me pa­nu­se eest Raa­si­ku val­la spor­dik­lu­bi­de toe­ta­mi­sel ja noor­te et­te­võt­lik­ku­se aren­da­mi­sel. Aru­kü­la väi­ke­se lin­nu- ja loo­ma­par­gi oma­nik Ei­no Roo­sioks sai tä­nukirja pi­kaa­ja­li­se töö eest hät­ta­sat­tu­nud lin­du­de ja loo­ma­de eest hoo­lit­se­mi­sel, And­res Rei­ne­berg OÜst Nor­ges Hus No­va sup­lus­koh­ta­de kor­ras­ta­mi­sel osa­le­mi­se eest, Ul­var Kau­bi Kurg­la tii­ki­de uju­mis­ko­ha aren­da­mi­seks teh­tu eest, Väi­no Pär­nas­te Raa­si­ku vee­tor­ni ehi­ta­mi­sel osu­ta­tud abi eest, Kris­tii­na Par­ve pa­nu­se eest Raa­si­ku koer­te­par­gi ra­ja­mi­sel.

Ko­du­kan­di ini­me­sed esi­ta­sid tun­nus­ta­mi­seks ka Ing­rid Nur­ja, kes ke­va­di­se erio­lu­kor­ra ajal õmb­les ja ja­gas soo­vi­jai­le ta­su­ta kait­se­mas­ke ning pe­rears­tid Hel­gi Vai­nu ja An­na Prist­roms­ka­ja. Kor­te­riü­his­tu Rah­nu et­te­pa­ne­kul tä­na­ti nen­de ju­ha­tu­se esi­meest Ala­ri Kul­just.

An­ne­li Rau­kas sai tä­nu­kir­ja kui ak­tiiv­ne lap­se­va­nem, nii kä­si- kui jalg­pal­lik­lu­bi juu­res. Piia Mai Rüh­kat ja Mir­jam Paap­sit tä­na­ti kui elu­pääst­jaid, Mir­jam Paap­si mär­kas abi­va­ja­jat, Piia Mai Rüh­ka läks ap­pi ja ai­tas pääs­ta ini­me­se elu. Õn­ne­la Met­saorg päl­vis tä­nu­kir­ja Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi elu­jõu­li­se­na hoid­mi­se ning Ker­li Ees­maa pe­re­kes­ku­se va­ba­taht­li­ku pe­re­nai­se töö eest.

Pa­nu­se eest Aru­kü­la ÜVK ra­ja­mi­sel tun­nus­ta­ti tä­nu­kir­ja­ga aas­taid ko­gu­kon­nas töö­ta­nud Ri­ho Rät­sep­pa ning suu­r-e­hi­tu­se pro­jek­ti­juh­te Ar­mis Hen­ki ja Mikk Rau­da. Rein Haas­ma päl­vis tä­nu­kir­ja sel­le eest, et en­ne jäät­me­jaa­ma val­mi­mist hoi­dis töös Aru­kü­la jäät­me­punk­ti.
Ko­da­ni­ku­päe­val an­ti üle ka ma­ja­mär­gid val­la tä­na­vu­se Kau­ni ko­du kon­kur­si pa­ri­ma­te­le. Ti­hea­sus­tu­se ko­du­dest või­tis Mar­gus Var­res, kel­le ko­du on Aru­kü­las Har­ju tä­na­val, maa­ko­du­dest tun­nis­ta­ti kau­ni­maks Li­dia ja Val­do Ve­si­lin­nu ko­du Här­ma kü­las. Erip­ree­mia kau­ni­te ko­duae­da­de eest päl­vi­sid Mae ja Ju­han Trump, kel­le ko­du on Aru­kü­las Pii­ri tä­na­val, Hel­ve Re­he­papp Aru­kü­last Har­ju tä­na­valt ja Sir­je Loik Här­ma kü­last.

Pä­rast tun­nus­ta­mist staa­dio­nil toi­mu­nud kont­ser­dil laul­sid Karl Ma­dis ja Ma­rek Sa­dam.

Eelmine artikkelKeh­ra koo­li­ma­ja ees on nüüd lin­na­väl­jak
Järgmine artikkelAru­kü­la SK/Mist­ra neiud tõu­sid Ees­ti ka­ri­ka­sar­jas kol­man­da­le ko­ha­le