Aru­kü­la SK/Mist­ra neiud tõu­sid Ees­ti ka­ri­ka­sar­jas kol­man­da­le ko­ha­le

498
Esi­reas ANAS­TA­SI­JA PAV­LO­VA, AVE­LI AA­VIK, ALEK­SAND­RA-JEN­NI­FER MED­NI­KO­VA, SAND­RA PAR­VE, ta­ga­reas tree­ner AND­RUS RO­GEN­BAUM, KAR­MEN VAIK­SAAR, ANE­TE VA­RE, CA­RO­LY ARU­VEL, KER­TU SAS­SIAD ja KA­RO­LII­NA ELII­SE TAM­MA­RU, pil­dilt puu­dub Me­ri­li Sa­mu­li.

Või­ma­lus või­ta ku­ni 16aas­tas­te kä­si­pal­li­nei­du­de B klas­si Ees­ti ka­ri­kas li­bi­ses Aru­kü­la spor­dik­lu­bi/Mist­ral na­pilt käest.

Keh­ra spor­di­hoo­nes pee­tud tur­nii­ri vii­ma­ses voo­rus osu­ta­sid Aru­kü­la SK/Mist­ra neiud sü­di vas­tu­pa­nu või­dult või­du­le sam­mu­nud Re­val Sport/Tal­lin­na spor­di­koo­li­le. Ava­poo­l-aeg lõp­pes And­rus Ro­gen­bau­mi hoo­lea­lus­te edu­sei­sul 14:11, tei­sel poo­la­jal haa­ra­sid pea­lin­la­sed oh­jad ja vis­ka­sid kii­res­ti kuus vä­ra­vat. Aru­kü­la pii­gad võt­sid end taas kok­ku ja lõ­pu­se­kun­deil vä­hen­das Alek­sand­ra-Jen­ni­fer Med­ni­ko­va ta­ba­mus kao­tu­se ühe­le vä­ra­va­le, 19:20. Roh­ke­maks ei jät­ku­nud jõu­du ega ae­ga­gi.

Aru­kü­la SK/Mist­ra võist­kond pan­di proo­vi­le ju­ba 22:20 või­du­ga lõp­pe­nud ree­de­ses ava­män­gus HC Keh­ra üle. Alek­sand­ra-Jen­ni­fer Med­ni­ko­va maan­dus rün­na­kul vas­ta­sest möö­da män­gi­des vis­ke jä­rel pa­re­ma­le käe­le, põ­ru­tas ran­net ja pöid­la juu­res tek­kis pais­te­tus. Kaa­lu­kau­sil oli ka hal­vim st­se­naa­rium, et võist­kon­na eest­ve­da­ja peab tur­nii­ri poo­le­li jät­ma.

Lau­päe­va­ses koh­tu­mi­ses Re­val Sport/Kop­li võist­kon­na­ga ka­su­tas And­rus Ro­gen­baum Alek­sand­ra-Jen­ni­fer Med­ni­ko­vat ena­mas­ti kait­ses, et te­ma vi­gas­ta­tud kätt pal­li sööt­mi­sest ja vis­ka­mi­sest sääs­ta: „Kan­na­ta­si­me pin­get Kop­li tüd­ru­ku­te vas­tu häs­ti, tu­le­mus jäi lõ­pu­mi­nu­ti pea­le. Alek­sand­ra tu­li rün­na­kul ap­pi ja vis­kas või­du­vä­ra­va sei­suks 16:15, ise pi­sa­ra­te­ga või­del­des. Tub­li tüd­ruk. Siis sai ko­dus ra­vi, pü­ha­päe­val oli kä­si ju­ba pa­rem.”

Alek­sand­ra-Jen­ni­fer Med­ni­ko­va sõ­nas veen­du­nult: „Ma ei saa­nud tii­mi alt ve­da­da!”

Pü­ha­päe­va­se ava­män­gu kao­ta­sid Aru­kü­la SK/Mist­ra neiud HC Ta­ba­sa­lu­le 13:21. See­jä­rel alis­ta­sid aut­sai­de­ri, Re­val Sport/Las­na­mäe 28:9. Kas nen­de pä­ralt on kol­mas või nel­jas koht, ole­nes sa­mu­ti au­hin­da püüd­nud HC Keh­ra ja Re­val Sport/Kop­li koh­tu­mi­sest. HC Pär­nu ja Pa­di­se kä­si­pal­lu­ri­te­ga täien­da­tud HC Keh­ra al­la­jää­mi­ne 17:19 jät­tis võõ­rus­ta­jad viien­daks. Tei­se ko­ha Re­val Sport/Tal­lin­na spor­di­koo­li jä­rel sai HC Ta­ba­sa­lu, kel­le HC Keh­ra või­tis tä­nu Ka­ro­lii­ne Vi­jar­di lõ­pu­vä­ra­va­le 22:21 ja väravavaht Lili-Marlen Püi tublidusele teisel poolajal.

Ühtehoidev võistkond
And­rus Ro­gen­bau­mi sõ­nul val­mis­tu­sid tüd­ru­kud hoo­le­ga, tur­niir lü­ka­ti ko­roo­na­vii­ru­se ohu tõt­tu kaks kor­da eda­si ja siis kip­pus nen­de ind vei­di ka­ha­ne­ma: „Peaae­gu kõik võist­kon­na liik­med õpi­vad Aru­kü­la põ­hi­koo­lis. Sa­ma kü­la sa­ma koo­li tüd­ru­ku­tel oli koos ker­gem aju­ti­sest mo­ti­vat­sioo­ni­puu­du­sest üle saa­da. Ut­si­ta­ti üks­teist – lä­he­me ik­ka tree­nin­gu­le! Pi­da­si­me ka ko­du­saa­lis Re­val Spor­di võist­kon­da­de­ga kont­roll­män­ge.”

Tei­sest klas­sist ala­tes kä­si­pal­li­ga te­ge­lev Alek­sand­ra-Jen­ni­fer Med­ni­ko­va roll on rün­na­ku­te üles­võt­mi­ne ja vis­ke­või­ma­lus­te ot­si­mi­ne kaas­las­te­le: „Tree­ner rää­gib, mi­da võik­si­me väl­ja­kul te­ha, siis kü­sib, kas saan se­da te­ha. Üks mu trum­pe on kii­rus. Olen män­gu aju, nii na­gu ta­han, nii ma teen.”

Kap­ten Ca­ro­ly Aru­vel pi­das võist­kon­da üh­te­hoid­vaks: „Ole­me head sõb­rad, meil po­le tü­li­sid, mis meid võik­sid lah­ku viia. Va­hel pa­han­da­me üks­tei­se pea­le, kui mäng väl­ja ei tu­le, aga ei võ­ta se­da sü­da­mes­se. Tree­ner jul­gus­tab: järg­mi­sel kor­ral teed pa­re­mi­ni!”

And­rus Ro­gen­bau­mi sõ­nul on tüd­ru­ku­te aren­gut tii­vus­ta­nud har­ju­ta­mi­ne koos 15-16aas­tas­te pois­te­ga: „Pois­te tree­ner Toi­vo Järv on too­nud har­ju­ta­mis­se uut verd. Tüd­ru­kud män­gi­vad pois­te vas­tu või poi­sid män­gi­vad ai­nult va­sa­ku käe­ga. Tüd­ru­ku­te vä­ra­va­vaht sei­sab pois­te vä­ra­vas või vas­tu­pi­di.”

Sü­gi­sest toe­tab võist­kon­da Raa­si­ku suu­rim tööand­ja Mist­ra-Au­tex. Tüd­ru­ku­te­le os­te­ti võist­lus­riie­tus, ja­lat­sid, pal­lid, pal­li­ko­tid, põl­ve­kait­smed.

And­rus Ro­gen­bau­mi sõ­nul lu­bas Mist­ra-Au­te­xi juht Priit Tamm igal hooa­jal ta­su­da ühe vä­lis­tur­nii­ri eest, tä­na­vu jäi see rei­si­pii­ran­gu­te tõt­tu ära: „Tüd­ru­kud tun­ne­vad, et kee­gi sei­sab nen­de sel­ja­ta­ga. See seab nei­le väi­ke­se ko­hus­tu­se. Sead­si­me ees­mär­gi B2 klas­si Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed või­ta.”

Ke­va­del lõ­pe­tab lõ­vio­sa võist­kon­nast põ­hi­koo­li. Neiud on and­nud tree­ne­ri­le nõu­so­le­ku ühis­te­ge­vust jät­ka­ta.

HC Keh­ra au kait­se­sid oma klu­bi kas­van­di­kud Ka­ro­lii­ne Vi­jard, Mi­la­na Leo­ke-Bo­sen­ko, Ali­sa Gra­bars­ka­ja, Li­li-Mar­len Püi ja 13aas­ta­ne Su­san Soik­ka. Tree­ner Too­mas Hein­la täien­das võist­kon­da en­da kuue õpi­la­se­ga HC Pär­nust ja kol­me Pa­di­se tüd­ru­ku­ga.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­sus tä­nas noo­ri ees­ku­ju­sid, edu­ka­maid sport­la­si ja tub­li­sid ko­da­nik­ke
Järgmine artikkelKuu­sa­lu TET-ma­ja kõi­gis­se kor­te­ri­tes­se on ela­ni­kud lei­tud