Keh­ra koo­li­ma­ja ees on nüüd lin­na­väl­jak

502
Keh­ra lin­na­väl­jak, mi­da on ni­me­ta­tud ar­hi­tek­ti jär­gi ju­ba ka Kroo­nip­lat­siks. Sin­na ka­van­da­tud di­sain­val­gus­tid olid nii kal­lid, et ehi­tus­fir­ma la­si eri­tel­li­mu­sel te­ha nei­le sar­na­sed LED-val­gus­tid, mil­le pui­ta­lu­sed on mõel­dud is­tu­mi­seks.

„See on kin­gi­tus Keh­ra koo­li­le 170. sün­ni­päe­vaks ning jõu­lu­kin­gi­tus ko­gu val­la rah­va­le,“ üt­les Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees JAA­NUS KA­LEV.

Keh­ra lin­na­väl­jak ava­ti güm­naa­siu­mi­hoo­ne ees esi­me­sel ad­ven­di­pü­hal, 29. no­vemb­ril. As­fal­di ase­mel on seal nüüd gra­niit­ki­ve mee­nu­ta­va­test tä­na­va­ki­vi­dest sil­lu­tis. Väl­ja­kul on li­pu- ja jõu­lu­kuu­sea­lu­sed, rin­gi­ku­ju­li­ne nii­ni­me­ta­tud am­fi­tea­ter ehk istumis-kohtade­ga tegevusa­la, kus su­vel saab kor­ral­da­da kont­ser­te, tal­vel te­ha liu­väl­ja. On ka is­tu­mi­sa­lus­te­ga val­gus­tid, Sil­vi Vrai­di pink, ma­le­lauad, kek­su­kast ja jalg­rat­ta­park­la. Väl­ja­ku pro­jek­tee­ris Keh­ras elav ar­hi­tekt Kül­li Kroon, ehi­tas AS Ens­ka Ehi­tus, ehi­tus­tööd läk­sid maks­ma 464 217 eu­rot.

Lin­na­väl­ja­ku saa­mis­lu­gu ula­tub viie aas­ta ta­ha, kui MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed eest­võt­tel al­ga­ta­ti Keh­ra güm­naa­siu­mi õuea­la pla­nee­ri­mi­ne. Esial­gu kor­ral­da­sid vi­list­la­sed õpi­las­te seas idee­kon­kur­si, mil­li­ne võiks ol­la re­no­vee­ri­tud koo­li­ma­ja ümb­rus. Koo­li 165. sün­ni­päe­va peol kuu­lu­ta­ti väl­ja pa­ri­mad, žürii­le meel­dis kõi­ge roh­kem põ­hi­koo­li noor­mees­te Karl Jo­han­nes Ka­se ja Kei­jo-Jo­hann Nor­de­ni ühis­töö. Sel­les näh­ti koo­li­ma­ja et­te muu­hul­gas la­va ja tri­büü­ni­de­ga am­fi­teat­rit, kus te­ha kont­ser­te.

„Suur unis­tus on täi­tu­nud,“ üt­le­sid MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed PAUL LUŠ­KOV ja MART RA­JA. Pil­dil on nen­de­ga lin­na­väl­ja­ku ka­van­da­nud ar­hi­tekt KÜL­LI KROON.

Järg­mi­sel aas­tal kor­ral­da­s MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed koo­li õuea­la ku­jun­da­mi­seks idee­kon­kur­si. Seits­me ka­van­di hul­gast va­li­ti võit­jaks Kül­li Kroo­ni töö „Pers­pek­tiiv“, mil­les oli ka­su­ta­tud ka õpi­las­te väl­ja­pa­ku­tud ideid. Tal­lin­la­se Kaie Kuld­ke­pi tööst ot­sus­ta­ti või­du­ka­van­di­le li­sa­da rin­gi­ku­ju­li­ne sü­vis­ta­tud kõ­va kat­te­ga plats, nii­ni­me­ta­tud am­fi­tea­ter. Kui­gi lõp­lik ka­vand sai val­mis 2016. aas­ta su­vel, lük­kus ehi­ta­mi­ne ra­ha­puu­du­sel eda­si.

Mul­lu ok­toob­ris ot­sus­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu, et Keh­ra güm­naa­siu­mi esi­se­le ala­le ra­ja­tak­se 2020. aas­tal koo­li juu­be­liks lin­na­väl­jak. Ku­na kõi­ge ka­van­da­tu el­lu­vii­mi­ne maks­nuks li­gi­kau­du 600 000 eu­rot, teh­ti ka­van­dis muu­da­tu­si. Esial­gu pi­did oo­te­le jää­ma koo­liõue põh­ja­kül­ge ka­van­da­tud tä­na­va­korv­pal­li­väl­jak, lauatenniselaud, tur­ni­mis­va­hen­did.

Koo­li 169. sün­ni­päe­va ak­tu­sel mul­lu no­vemb­ris lu­bas val­la­va­nem Rii­vo Noor, et aas­ta pä­rast saab di­rek­tor juu­be­li­kõ­net pi­da­da uuel väl­ja­kul. Tä­na­vu ke­va­del kor­ral­da­tud ehi­tus­han­ge nur­jus, ku­na oda­vaim hin­na­pak­ku­mi­ne oli kal­lim, kui val­laee­lar­ves lin­na­väl­ja­ku jaoks ka­van­da­tud 450 000 eu­rot. Ehi­ta­ja sel­gus su­vel toi­mu­nud tei­se han­ke­ga, kui­gi ka siis üle­tas pa­rim pak­ku­mi­ne pla­nee­ri­tud mak­su­must. Na­gu üt­les val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev – po­le hal­ba il­ma hea­ta, sest ko­roo­na­vii­ru­sest tin­gi­tud krii­si ta­ga­jär­ge­de lee­ven­da­mi­seks eral­da­ti Ani­ja val­la­le rii­giee­lar­vest 251 000 eu­rot tee­de in­ves­tee­rin­gu­teks. See ot­sus­ta­ti ka­su­ta­da lin­na­väl­ja­ku ehi­ta­mi­seks. Sel­leks ajaks, kui Ens­ka Ehi­tus koo­li­ma­ja ees kae­ve- ja mul­la­töid alus­tas, oli sel­ge, et üle­liia kii­rus­ta­da po­le va­ja, koo­li suur vi­list­las­te­pi­du oli ko­roo­nao­hu tõt­tu ot­sus­ta­tud lü­ka­ta aas­ta võr­ra eda­si.

Vi­sa­dus viis si­hi­le
Lin­na­väl­ja­ku ava­mi­sel lau­lis se­ga­koor Han­ni­jög­gi, koo­li­ma­ja juur­de tul­nud rah­vast ter­vi­ta­sid val­la­ju­hid. Val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev mär­kis, et Keh­ra on nüüd tun­du­valt ilu­sam ja ha­ka­nud ta­sa­pi­si mi­ne­ta­ma töös­tus­lin­na staa­tust.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor sõ­nas, et ühe lin­na jaoks on sel­le kesk­väl­jak sa­ma olu­li­ne, kui ini­mes­te jaoks ko­du ja ko­duaed, mi­da ku­jun­da­tak­se, mil­le eest hoo­lit­se­tak­se ning mi­da näi­da­tak­se ka sõp­ra­de­le: „Hea meel on tõ­de­da, et ideed ja ka­vand olid meie oma ini­mes­telt – koo­list tu­lid ku­van­did, an­de­kas ar­hi­tekt si­dus need kok­ku, li­sas oma akt­sen­did ja nüan­sid, vi­list­la­sed hoid­sid pro­jek­ti pi­de­valt vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se laual. Nüüd on tões­ta­tud, va­na kõ­ne­käänd, et vi­sa­dus viib si­hi­le, töö­tab ka Ani­ja val­las.“

Rii­vo Noor an­dis ar­hi­tek­ti­le, ehi­ta­ja­le, Keh­ra koo­li­pe­re­le ja MTÜ­le Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­jad.

MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed ju­ha­tu­se lii­ge Paul Luš­kov tä­nas ar­hi­tekt Kül­li Kroo­ni, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­sust Keh­ra lin­na­le kaa­saeg­se il­me loo­mi­se eest ning ehi­tus­fir­mat, kes lin­na­väl­ja­ku val­mis ehi­tas: „Usun, et keh­ra­kad os­ka­vad ol­la sel­le hea­pe­re­me­he­li­kud ka­su­ta­jad. Pal­ju õn­ne, kal­lis ko­du­linn, pal­ju õn­ne mei­le kõi­gi­le.“

Lin­na­väl­jak kuu­lu­ta­ti ava­tuks, kui Jaa­nus Ka­lev ja Rii­vo Noor olid uu­de li­pu­mas­ti hei­sa­nud rii­gi- ja val­la­li­pu. Har­ju-Jaa­ni ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaan Nu­ga süü­tas esi­me­se ad­ven­di pu­hul küün­lad jõu­lu­kuu­sel, mil­le asu­koht on nüüd sa­mu­ti lin­na­väl­ja­kul.