Raa­si­ku val­las kriis ela­mua­ren­dust ei ta­kis­ta­nud, Keh­ras po­le ehi­ta­ma ha­ka­tud

824
Kinnisvaraarendaja RAUL ALTMÄE Raasiku ridaelamute ehituse juures juuni alguses, kui käisid veel vundamenditööd. Nüüdseks on need valmis ja majad kerkivad.

Raa­si­kul ja Aru­kü­las, kus ri­da- ja kor­te­re­la­mu­te ehi­ta­mi­ne käis ju­ba en­ne erio­lu­kor­ra keh­tes­ta­mist, jät­kus see ka ko­roo­nak­rii­si ajal.

„Öel­dak­se, et hal­ba­del ae­ga­del tu­leb te­ge­le­da in­ves­tee­rin­gu­te­ga. Ta­ha­me­gi ol­la val­mis sel­leks, kui jäl­le on head ajad,“ üt­leb Raa­si­ku­le ri­dae­la­muid ehi­ta­va Til­ford Ca­pi­ta­li ju­ha­tu­se lii­ge Raul Alt­mäe.

Ka­has­se ko­ha­li­ku et­te­võt­te­ga Ras­sa Ehi­tus val­mis Til­ford Ca­pi­ta­lil tal­vel esi­me­ne küm­ne kor­te­ri­ga ri­dae­la­mu, ke­va­del alus­ta­ti nel­ja järg­mi­se ma­ja­ga, mil­les on kok­ku 19 kor­te­rit. Kuuen­dat, sa­mu­ti küm­ne kor­te­ri­ga ma­ja ehi­tab OÜ Ko­du Kin­nis­va­raa­ren­dus. Ko­roo­na­krii­sist hoo­li­ma­ta ela­mua­ren­dus Raa­si­kul ei seis­ku­nud: „Mui­du­gi mõt­le­si­me esial­gu, mis nüüd saa­ma hak­kab. Aga kui olek­si­me töö seis­ma pan­nud, olek­s ehi­tus­fir­ma leid­nud mõ­ne muu töö ja kes teab, mil­lal olek­si­me saa­nud jät­ka­ta.“

Raul Alt­mäe sõ­nul an­dis kind­lust see, et esi­me­se ma­ja kor­te­ri­te müük läks vä­ga häs­ti – küm­nest vaid üks on veel müü­ma­ta. Kui­gi no­ta­ris käi­di os­te-müü­ke vor­mis­ta­mas pan­dee­mia ajal, ei loo­bu­nud üks­ki ost­ja.

„Prae­gu lä­heb kõik plaa­ni­pä­ra­selt, jät­ka­me täis­tuu­ri­del, järg­mi­seks ke­va­deks loo­da­me kõik ma­jad val­mis saa­da. Ost­ja­te hu­vi on aru­saa­da­valt lei­gem, ini­mes­tel on veel hir­mud tu­le­vi­ku suh­tes, nad ei jul­ge prae­gu­ses eba­kind­las olu­kor­ras pan­ga­lae­nu võt­ta. Kuid meil po­le müü­gi­ga krii­ti­li­ne, sel­le­ga hak­ka­me te­ge­le­ma sü­gi­sel, kui ma­ja­kar­bid kin­ni. Me ei ehi­ta üü­ri­kin­nis­va­ra, pi­gem ko­du­sid ning ko­du­sid on ini­mes­tel ju ik­ka va­ja.“

Til­ford Ca­pi­ta­li juht usub, et ko­roo­nak­riis võib pea­lin­na lä­hiümb­ru­ses aren­da­ja­te­le ol­la mõ­ne­ti ise­gi ka­su­lik, ku­na pii­ran­gu­te ajal said ini­me­sed aru, et kit­sas kor­te­ris ka­ran­tii­nis ol­la ei ta­ha: „Sel­le­ga võib kaas­ne­da suu­rem hu­vi väl­jas­pool Tal­lin­na asu­va­te ma­ja­de või ri­dae­la­mu­bok­si­de vas­tu.“

Ka Aru­kül­la kor­ter­ma­ju ehi­ta­va Al­leks Ehi­tu­se tööd po­le va­he­peal­ne kriis mõ­ju­ta­nud.
„Ole­me ko­gu aeg ehi­ta­nud, ei saa­nud ise­gi aru, et mi­da­gi oleks ol­nud tei­si­ti,“ sõ­nab et­te­võt­te ju­ha­tu­se lii­ge Svet­la­na Na­gor­na­ja.

Al­leks Ehi­tus on tä­na­vu Tal­lin­na maan­tee äär­de ehi­ta­nud kor­ra­ga kah­te 17 kor­te­ri­ga ela­mut. Neist esi­me­ne on val­mis, sel­le kor­te­rid olid Svet­la­na Na­gor­na­ja sõ­nul ju­ba aas­ta ta­ga­si bro­nee­ri­tud, nüüd os­te­tak­se neid väl­ja, mit­te üks­ki soo­vi­ja po­le bro­nee­rin­gut tü­his­ta­nud. Ehi­tus­jär­gus ma­ja­le, mis val­mib aas­ta pä­rast, po­le kor­te­ri­te bro­nee­ri­mist veel väl­ja kuu­lu­ta­tud.

Keh­ra ela­mua­ren­dus sei­sab
Keh­ra Lil­le elu­ra­joo­nis, ku­hu on ka­van­da­tud 28 ela­muk­run­ti, on ena­mikul krun­ti­dest vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni si­se­võrk val­mis, kuid ma­ju po­le ehi­ta­ma ha­ka­tud. OÜ Lil­le Aren­dus ju­ha­tu­se lii­ge Sven Suur­vä­li üt­leb, et ku­ni ko­roo­nak­rii­si­ni oli po­tent­siaal­se­te klien­ti­de hu­vi täies­ti ole­mas, jõu­ti te­ha ka mõ­ned bro­nee­ri­mis­le­pin­gud, kuid krii­si ajal hu­vi era­mu­te või ela­muk­run­ti­de vas­tu rau­ges.

Kehrasse kavandatava Lille elurajooni ees on suur reklaamtahvel, maju veel ei ehitata.

„Mõ­nel po­tent­siaal­sel klien­dil on reaal­selt os­tu­jõud ka­ha­ne­nud. Ka pan­gad on tõst­nud oma kon­ser­va­tiiv­su­se as­tet nii erai­si­ku­te­le elua­se­me­lae­nu­de and­mi­sel kui ärip­ro­jek­ti­de ra­has­ta­mi­sel. On tõ­si­ne kü­si­mus, mil­li­ses ma­hus ja mil­li­se tem­po­ga jät­ka­ta. Pea­me jäl­gi­ma tu­rut­ren­de, nen­de põh­jal saa­me ot­sus­ta­da, kuid vä­ga kaua sel­le­ga ve­ni­ta­da ei saa,“ tõ­deb ta.

Kõi­ge po­si­tiiv­se­ma st­se­naa­riu­mi kor­ral jät­kub Lil­le elu­ra­joo­ni aren­dus täis­ma­hus, tei­ne või­ma­lus on ehi­tus­mah­tu vä­hen­da­da: „Loo­dan, et sel­list olu­kor­da ei tu­le, kus aren­dus tead­ma­ta ajaks täies­ti seis­ma jääb. Sel­li­sel ju­hul peak­si­me bro­nee­rin­gu­ta­sud ta­ga­si maks­ma.“

Keh­ra Aia tä­na­va 12 maaük­su­se­le kol­me 15 kor­te­ri­ga kor­ter­ma­ja ka­van­da­va OÜ Saa­re­maa Kon­ve­rents oma­nik ja juht Tul­lio Lib­lik kin­ni­tab, et plaa­nist po­le loo­bu­tud, kuid prae­gu on hoo­gu ma­ha võe­tud.

„Ehi­tus­load on kõi­gi kol­me ma­ja jaoks ole­mas. Plaa­nin, et tu­le­me sep­temb­ris-ok­toob­ris as­ja juur­de ta­ga­si. Soo­vi­me kva­li­teet­selt ehi­ta­da, aga ehk ju­ba sood­sa­ma hin­na­ga, sest tõe­näo­li­selt ehi­tus­hin­nad pi­sut lan­ge­vad. Kui saa­me fi­nant­see­ri­mi­se kor­da ja ehi­ta­ja­ga nor­maal­se le­pin­gu, hak­kak­si­me ko­he te­ge­ma. Ku­na Keh­ras­se po­le 40 aas­tat üh­te­gi kor­te­re­la­mut ehi­ta­tud, linn on elu­jõu­li­ne, ko­ha­li­ke hu­vi ole­mas, siis hea mee­le­ga kat­se­taks al­gu­ses ühe ma­ja­ga ko­he kind­las­ti,“ kõ­ne­leb ta.

Koo­bas­te elu­ra­joon Kuu­sa­lu ja Kiiu va­he­le
Kuu­sa­lu val­las on al­ga­ta­tud küm­neid de­tailp­la­nee­rin­guid, ena­mas­ti era­mu­te ehi­ta­mi­seks. Uued asu­mid era­mu­te või su­ve­ma­ja­de­ga on ra­ja­tud me­reäär­se­tes­se piir­kon­da­des­se Sal­mis­tu, Valk­la, Mäe­pea, Põh­ja, Sõit­me kü­las­se.

Uu­si kor­ter­ma­ju Kuu­sa­lu ega Kiiu ale­vik­ku vii­ma­sel ajal ehi­ta­tud po­le. Uue­mad on küm­me­kond aas­tat ta­ga­si val­mi­nud Uus-Kä­li kolm ri­da­ma­ja Kuu­sa­lu kü­la kül­je all ning Kol­ga ale­vi­ku ää­res Nõl­va­ku kin­nis­tu­le roost ja sa­vist ehi­ta­tud ri­da­ma­ja, mis ei ole lõp­li­kult val­mi­nud. Uus-Kä­li ri­dae­la­mu­bok­sid leid­sid kii­relt oma­ni­ku. Nõl­va­ku kin­nis­tu­le ka­van­da­ta­va Ta­sa­kaa­lu­ko­du ri­da­ma­ja kor­te­reid ei ole ära müü­dud.

Kiiu ring­tee lä­he­dus­se Lil­leo­ru kin­nis­tu­le on vas­ta­valt de­tailp­la­nee­rin­gu­le ka­van­da­tud pea­le äri­maak­run­ti­de ka ne­li kor­ter­ma­ja, mi­da po­le ehi­ta­ma ha­ka­tud.

Kõi­ge uuem pla­nee­ring on Koo­bas­te elu­ra­joon, mis on ka­van­da­tud 9,85 hek­ta­ri­le Kuu­sa­lu koo­li staa­dio­ni kõr­va­le, hõl­mab ka Kiiu en­di­se gaa­si­jao­tus­jaa­ma maa. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Koo­bas­te de­tail­pla­nee­rin­gu paar nä­da­lat ta­ga­si. Koo­bas­te Aren­dus OÜ ka­van­dab ra­ja­da sin­na 10 ela­mu­maa krun­di­le kor­te­re­la­muid ja ri­da­ma­ju, kok­ku pla­nee­ri­tak­se kor­te­reid 150 pe­re­le. Es­malt peab Koo­bas­te Aren­dus OÜ vas­ta­valt val­la­va­lit­su­se­ga sõl­mi­tud kok­ku­lep­pe­le ehi­ta­ma väl­ja pla­nee­rin­gua­la tee­de- ja teh­no­võr­gud.

Koo­bas­te Aren­dus OÜ juht ja oma­nik Pee­ter Rün­gas ei osa­nud veel Sõ­nu­mi­too­ja­le öel­da, mil­lal täp­selt alus­ta­tak­se pla­nee­rin­gua­la väl­ja­e­hi­ta­mi­se­ga. Lä­hia­jal haka­tak­se maa-ala krun­dis­ta­ma ja teh­no­võr­ke pro­jek­tee­ri­m­ga.

Kuu­sa­lu val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ka­di Raud­la kom­men­tee­rib, et kui­gi Kuu­sa­lu on me­re­vald ja va­rem omas ko­du va­li­kul suurt täht­sust me­re lä­he­dus, siis vii­ma­sel ajal on kü­si­tud val­la­va­lit­su­sest, kas oleks pak­ku­da Kiiu-Kuu­sa­lu lä­he­dal ela­muk­run­te. On ha­ka­tud vaa­ta­ma, kui kau­gel asu­vad koo­lid, las­teaiad, tee­nin­du­set­te­võt­ted, mil­li­sed on trans­por­diü­hen­du­sed pea­lin­na­ga: „Aren­da­jad üt­le­vad, et ehi­tus­hin­nad on meil sa­mad, na­gu on Tal­lin­nas, aga kor­te­reid sa­ma kõr­ge hin­na­ga müüa on kee­ru­li­ne. Vä­ga loo­da­me, et ka Kuu­sa­lu val­da ha­ka­tak­se kor­ter­ma­ju ehi­ta­ma. Kiiu are­neb prae­gu jõud­salt, Kuu­sa­lu ale­vi­kus kor­ter­ma­ja­de jaoks maad eri­ti ei ole, aga loo­de­ta­vas­ti ha­ka­tak­se Kiiust aren­da­ma uut kaa­saeg­set elu­kesk­kon­da.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu va­nas pas­to­raa­dis saab taas üri­tu­si kor­ral­da­da
Järgmine artikkelAni­ja val­la kor­te­riü­histud saavad park­la­te ra­ja­mi­seks toe­tust