Kuu­sa­lu va­nas pas­to­raa­dis saab taas üri­tu­si kor­ral­da­da

419
Lau­rent­siu­se Selt­si juht ja pas­to­raa­di­hoo­ne taas­ta­mi­se eest­ve­da­ja SU­LEV VALD­MAA man­tel­korst­nas­se ehi­ta­tud tua­lett­ruu­mi­de juu­res. Ta­ga pa­re­mal pais­tab sei­nal Kuu­sa­lu nais­te ti­ki­tud suur pruu­di­vaip.

Põ­len­gus kan­na­ta­nud pas­to­raa­di­hoo­nes­se on EK­RE ka­tu­se­ra­ha abil teh­tud tua­lett­ruu­mid ja too­dud ve­si.

Kuu­sa­lu pas­to­raat põ­les ap­ril­lis 2014. aas­tal. Kuu­sa­lu val­la toel sai hoo­ne aas­ta pä­rast uue ka­tu­se. Ma­ja kuu­lub EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se­le.

Pas­to­raa­di­ma­ja hak­kas taas­ta­ma Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se Selts ee­sot­sas Su­lev Vald­maa­ga, kes vii­mas­tel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel kan­di­dee­ris ja va­li­ti Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­se Rah­vae­ra­kon­na (EK­RE) ni­me­kir­jas. EK­RE eral­das po­lii­ti­li­sest ka­tu­se­ra­hast üle­möö­du­nud aas­tal 4000 eu­rot Kuu­sa­lu pas­to­raa­di fas­saa­di kor­da­te­ge­mi­seks ja käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses 10 000 eu­rot si­se­töö­deks. Saa­li re­mon­ti toe­ta­sid bal­ti­sak­sa fon­did.

Nüüd­seks on ma­ja re­mon­di­töö­de­ga jõu­tud nii kau­ge­le, et se­da on taas või­ma­lik ka­su­ta­da üri­tus­te kor­ral­da­mi­se ko­ha­na. Re­mon­tis OÜ Si­mi­lar, mi­da ju­hib hil­ju­ti Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se liik­meks kin­ni­ta­tud Ran­no Pool. Kui­gi ma­ja on muin­sus­kait­se all, to­hib ära­põ­le­nud de­tai­le asen­da­da in­ter­jöö­ri so­bi­va­te­ga. Ran­ged res­tau­ree­ri­mis­nõu­ded keh­ti­vad säi­li­nud osa­de koh­ta, ju­hen­dab Re­val Res­tau­raa­tor.

Muin­sus­kait­se soo­vi­tu­sel on osad põ­len­gu­ko­had jäe­tud näh­ta­va­le, et säi­li­ta­da ka se­da etap­pi hoo­ne aja­loos.

Kuu­sa­lu pruu­di­vaip ja WCd man­tel­korst­nas
Va­nas­se pas­to­raa­di­maj­ja si­se­ne­ja­le hak­kab ees­ko­jas seis­tes sil­ma suur ja kir­ju vaip, mis ka­tab va­he­käi­gu sei­na. Sealt pää­seb ava­ras­se aja­loo­lis­se man­tel­korst­nas­se, ku­hu on ehi­ta­tud kaks WCd – ta­va­li­ne ja in­va-WC.

Su­lev Vald­maa kir­jel­dab, kui­das korst­nat pu­has­ta­ti soo­da­prit­si­ga, pä­ris üles töö­de­ga ei ula­tu­nud ja sealt pu­de­neb aeg-ajalt veel tah­mae­be­meid.

„Korst­na pu­has­ta­mi­ne mak­sis 1000 eu­rot ehk küm­nen­dik EK­RE ka­tu­se­ra­hast. Taas­ta­mis­töö­de ja si­se­ku­jun­du­se pro­jek­ti tei­nud Alek­san­der Sko­li­mows­ki ka­van­das korst­nas­se WC­de sei­nad ja uk­sed ser­va­ma­ta lauast. Prae­gu saab kii­ta, et see oli hea va­lik,“ tun­nus­tab ta.

„Vaip var­jab nõu­ko­gu­de aja pu­nas­test tel­lis­test ah­ju. Sel­le vai­ba tõi Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas raa­mi­ma­jast siis, kui ava­si­me pas­to­raa­di ees Eduard Ah­ren­si ku­ju. Nüüd tõi­me koos Laur Sit­si­ga vai­ba uues­ti väl­ja, vai­ba­pe­si­ja pu­has­tas kaks tun­di. Vai­ba suu­rus on 3,4×2,2 meet­rit, kut­su­tak­se pruu­di­vai­baks. Sel­le jaoks vär­vis lõn­ga 1957. aas­tal ki­ri­kuõ­pe­ta­ja proua Jo­han­na Sa­lu­mäe koos tü­tar­de­ga, tik­ki­mas käi­sid 50 naist. Esi­mest kor­da oli vaip al­ta­ri ees, kui 1958. aas­tal õn­nis­ta­ti Kuu­sa­lu ki­ri­ku kesk­kü­te. Hil­jem ka­su­ta­ti lau­la­tus­te ajal.“

Muin­sus­kait­se ins­pek­tor Ly Ren­ter, kes käis paar nä­da­lat ta­ga­si pas­to­raa­di­hoo­nes teh­tud töid üle vaa­ta­mas, kom­men­tee­ris, et 18. sa­jan­dist pä­rit ma­ja võib ka uh­kel­da­va­malt taas­ta­da, kuid korst­nas­se ser­va­ma­ta lauast teh­tud tua­lett­ruu­mid so­bi­vad ke­nas­ti. Üla­kor­ru­se­le an­nab hu­vi­ta­va väl­ja­nä­ge­mi­se man­tel­kors­ten. Saal saab küll uue põ­ran­da, ku­na va­nad põ­ran­da­lauad hä­vi­sid tu­les või said kus­tu­tus­vee­ga kah­jus­tu­si, aga loo­de­ta­vas­ti on põ­ran­dat veel säi­li­nud ja mõ­ne­le toa­le pan­nak­se aja­loo­li­sed põ­ran­da­lauad.

Kuu­sa­lu va­na pas­to­raa­di esi­fas­saad on kor­da teh­tud, eri­ne­valt ta­ga­kül­jest.

Lau­rentsiu­se Selt­si kon­to­ri­ruum
Pea­le WC­de ja suu­re saa­li, mil­le saa­mi­seks võe­ti ma­ha kaht suurt ruu­mi ühen­da­nud va­he­sein, saab pas­to­raa­di­ma­jas ka­su­ta­da veel üht tu­ba, mil­le uks ava­neb saa­li. See on si­sus­ta­tud Lau­rent­siu­se Selt­si kon­to­ri­ruu­miks, põ­rand on ori­gi­naal-lau­da­dest.

Su­lev Vald­maa: „Et Lau­rent­siu­se Selts saaks EK­RElt eral­da­tud ka­tu­se­ra­ha pas­to­raa­di­ma­jas ka­su­ta­da, sõl­mi­sid selts ja Kuu­sa­lu ko­gu­dus le­pin­gu pas­to­raa­di kor­da­te­ge­mi­seks ning asu­ta­sid selt­sin­gu. Sel­le ees­märk on lei­da ma­ja res­tau­ree­ri­mi­seks ra­has­tust ja kor­ral­da­da ehi­tus­töid. Le­ping on sõl­mi­tud 7. no­vemb­ril 2019 küm­neks aas­taks. Lau­rent­siu­se Selt­sil on õi­gus ka­su­ta­da ma­jas ruu­me ren­ti maks­ma­ta ja kor­ral­da­da ko­gu­du­se­ga kok­ku lep­pi­des üri­tu­si. Kom­mu­naal­ku­lud ta­sub selts.“

Selt­si kon­to­ri­ruu­mi on too­dud suur mas­siiv­ne kir­ju­tus­laud, mis oli Jaan Tõ­nis­so­ni Ins­ti­tuu­di ka­su­tu­ses, kuid jäi oma ras­ku­se tõt­tu ins­ti­tuu­di uu­tes­se ruu­mi­des­se vii­ma­ta. Su­lev Vald­maa töö­tab Jaan Tõ­nis­so­ni Ins­ti­tuu­dis ja sõ­nab, et tä­na­päe­val hoi­tak­se do­ku­men­te di­gi­taal­selt in­ter­ne­tis ning po­le va­het, kus ar­vu­ti­ga töö­ta­tak­se. Nüüd on seis­ma jää­nud laud leid­nud ka­su­tu­se. Laud on aas­taid ta­ga­si os­te­tud Tal­lin­na Ga­le­rii oma­ni­kult, val­mis­ta­tud kä­si­töö­na en­ne teist maail­ma­sõ­da. Väi­de­ta­valt võis se­da ka­su­ta­da Ees­ti omaaeg­ne rii­gi­mees, aga ku­na täp­seid and­meid po­le, siis roh­kem ava­li­kus­ta­da ei saa.

Kuu­sa­lu val­lalt 30 000 eu­rot
Kuu­sa­lu val­la käe­so­le­va aas­ta li­saee­lar­ve­ga on pas­to­raa­di re­konst­ruee­ri­mis­töö­de jät­ka­mi­seks lu­ba­tud 30 000 eu­rot.

Sel­le sum­ma eest on ka­vas Su­lev Vald­maa sõ­nul kor­da te­ha saa­li ja väi­ke­se toa la­gi ning pan­na saa­li­le ja ma­ja kes­k­osa fua­jee­de­le ja WC-de­le ki­vip­laa­ti­dest põ­rand. Mis üle jääb, ka­su­ta­tak­se aja­loo­lis­te us­te res­tau­ree­ri­mi­seks. Pal­jud tööd püü­tak­se või­ma­lu­sel ära te­ha ise, tä­nu sel­le­le saab oda­va­malt.

Ku­na ma­jas on te­ha veel pal­ju, mit­mes toas po­le se­ni kor­ras­tus­töö­de­ga alus­ta­tud, ko­gub Lau­rent­siu­se Selts jät­ku­valt toe­ta­ja­telt an­ne­tu­si.

„Se­ni ole­me an­ne­tu­se­na saa­nud 25 eu­rot ja 20 sen­ti. Ko­ha­lik rah­vas võiks roh­kem an­ne­ta­da, se­da ma­ja on või­ma­lik kõi­gil soo­vi kor­ral ka­su­ta­da täht­päe­va­deks. Mi­na olen selt­si esin­da­ja­na te­gut­se­nud pas­to­raa­di­ma­ja taas­ta­mi­se ni­mel ta­su­ta, mõn­da va­ja­lik­ku as­ja ost­nud ka en­da ra­ha eest. Kui ma­ja kor­da saab, tu­leb sel­lest Põh­ja-Ees­ti üks uh­ke­maid ki­ri­ku­mõi­sa­te hoo­neid,“ lau­sub ta.

Eelmine artikkelRan­na­kee­le eden­da­jad tä­his­ta­vad Ju­min­da ja Pä­ris­pea pool­saa­re sil­ti­de­ga „Po­hi­ran­na kul­tuu­ri­ruum“
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las kriis ela­mua­ren­dust ei ta­kis­ta­nud, Keh­ras po­le ehi­ta­ma ha­ka­tud