Ani­ja val­la kor­te­riü­histud saavad park­la­te ra­ja­mi­seks toe­tust

237

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas kor­te­riü­his­tu­te toe­ta­mi­se kor­ra, mil­le alu­sel saa­vad ühis­tud taot­le­da toe­tust sõi­duau­to­de park­la pro­jek­tee­ri­mi­seks ja ehi­ta­mi­seks.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, pea­mi­selt just Keh­ra kor­ter­ma­ja­de juu­res on prob­leem, et park­la­koh­ti ei jät­ku, au­to­sid par­gi­tak­se mu­ru­le ning pa­ha­tih­ti ka tu­le­tõr­je­hüd­ran­ti­de et­te. Val­la jä­re­le­val­ves­pet­sia­list on va­les­ti par­ki­jai­le tei­nud et­te­kir­ju­tu­si, kuid see po­le val­la­va­ne­ma sõ­nul la­hen­dus.

„Au­to­de arv jär­jest suu­re­neb, kuid on sel­ge, et par­ki­mis­koh­ti isee­ne­sest juur­de ei tu­le. Sel­leks tu­leb kor­te­riü­his­tuid är­gi­ta­da ja luua nei­le tin­gi­mu­sed, et ha­ka­taks park­laid ra­ja­ma,“ sõ­nas Rii­vo Noor.

Park­la­te te­ge­mist ot­sus­ta­ti sti­mu­lee­ri­da sel­le­ga, et maks­tak­se nen­de te­ge­mi­seks val­laee­lar­vest toe­tust. 2020. ja 2021. aas­tal taot­lu­se esi­ta­mi­sel on toe­tu­se määr 20 ja ala­tes 2022. aas­tast taot­le­mi­sel 10 prot­sen­ti park­la pro­jek­tee­ri­mi­se ja ehi­ta­mi­se mak­su­mu­sest. Val­la­va­nem üt­les, et toe­tust saab kü­si­da ka park­la nei­le osa­de­le, mis po­le te­ge­li­kult au­to­de par­ki­mi­seks mõel­dud, näi­teks jalg­rat­ta­park­la või prü­gi­ma­jaa­lu­se maa et­te­val­mis­tus­töö­deks: „Ees­märk on, et ma­jae­sist par­ki­mi­sa­la pla­nee­ri­taks ühe ter­vi­ku­na.“

Ku­na kor­te­re­la­mu­te ümb­ru­se maa, ku­hu on või­ma­lik park­laid te­ha, kuu­lub val­la­le, siis on va­ja­lik val­la­va­lit­su­se­ga koos­kõ­las­ta­da, ku­hu need täp­selt võiks ra­ja­da. Park­la­te jaoks toe­tu­se taot­le­mi­se kord püü­ti Rii­vo Noo­re sõ­nul te­ha või­ma­li­kult liht­saks, ühe­selt aru­saa­da­vaks ja bü­rok­raa­tia­va­baks: „Ühel aas­tal tu­leb esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le taot­lus, pro­jekt ja hin­na­pak­ku­mi­ne ning järg­mi­se aas­ta ee­lar­ves­se ka­van­da­me toe­tus­ra­ha. Toe­tu­se mak­sa­me väl­ja siis, kui park­la on val­mis ja kor­te­riü­his­tu omao­sa­lus on ehi­ta­ja­le üle kan­tud.“

Vas­ta­valt vo­li­ko­gu kin­ni­ta­tud kor­te­riü­his­tu­te toe­ta­mi­se kor­ra­le saab toe­tust taot­le­da sõi­duau­to­de park­la pro­jek­tee­ri­mi­seks ja ehi­ta­mi­seks ning park­la tu­leb ra­ja­da ka­he aas­ta jook­sul ala­tes sel­lest, kui val­la­va­lit­sus on tei­nud ot­su­se toe­tu­se eral­da­mi­seks. Toe­tust saa­vad taot­le­da vä­he­malt nel­ja kor­te­ri­ga ühis­tud, võib esi­ta­da ka mit­me ühis­tu ühis­taot­lu­se. Toe­tu­se saa­mi­seks tu­leb val­la­va­lit­su­se­le muu­hul­gas esi­ta­da park­la ehi­tusp­ro­jekt, ka­van­da­ta­vate töö­de ee­lar­ve ja vä­he­malt kaks hin­na­pak­ku­mist. Taot­lus tu­leb te­ha hil­je­malt toe­tu­se saa­mi­se­le eel­ne­va aas­ta 20. ok­toob­riks. Toe­tu­se eral­da­mi­se ot­sus­tab val­la­va­lit­sus 10 töö­päe­va jook­sul pä­rast se­da, kui vo­li­ko­gu on võt­nud vas­tu val­laee­lar­ve. Toe­tus maks­tak­se kor­te­riü­his­tu­le või -ühis­tu­te­le väl­ja 10 töö­päe­va jook­sul pä­rast park­la val­mi­mist ja val­la­va­lit­su­se­le nõu­tud do­ku­men­ti­de esi­ta­mist.

Val­la­va­nem lau­sus, et park­lat soo­vi­va kor­te­riü­his­tu esin­da­jad tu­lek­sid kõi­ge­pealt val­la­maj­ja, et aru­ta­da koos spet­sia­lis­ti­de­ga lä­bi, ku­hu on või­ma­lik park­la te­ha ning see­jä­rel saaks ühis­tu tel­li­da pro­jek­ti. Kui pro­jekt val­mis, tu­leb esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le et­te­võ­te­telt saa­dud hin­na­pak­ku­mi­sed ning val­la­va­lit­sus ot­sus­tab, mil­li­se sum­ma­ga ühis­tut park­la ra­ja­mi­sel toe­ta­tak­se.

„Pa­ni­me taot­lu­se esi­ta­mi­se täh­ta­jaks 20. ok­too­ber, et teak­si­me, kui suu­re sum­ma järg­mi­se aas­ta ee­lar­ves kor­te­riü­his­tu­te toe­ta­mi­seks pea­me ka­van­da­ma. Kui sel­leks ajaks ei ole ühis­tul veel park­la pro­jek­ti, siis võiks ol­la vä­he­malt li­gi­kaud­ne hin­na­kal­ku­lat­sioon,“ sõ­nas Rii­vo Noor.

Ta soo­vi­tab kor­te­riü­his­tu­tel kii­res­ti te­gut­se­ma ha­ka­ta, ku­na ka­hel järg­mi­sel aas­tal park­lat ehi­ta­des on või­ma­lik val­lalt saa­da poo­le suu­re­mat toe­tust ehk 20 prot­sen­ti ko­gu­mak­su­mu­sest: „Kui park­las on 16-17 au­to­koh­ta ja see mak­sab um­bes 30 000 eu­rot, on või­ma­lik saa­da toe­tust ku­ni 6000 eu­rot.“