Raa­si­ku val­las hakatakse omistama 14 au­ni­me­tust ja tun­nus­tust

56
Raasiku vallamaja ja Aruküla rahvamaja.

Val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas tei­si­päe­val, 11. ap­ril­lil toi­mu­nud is­tun­gil pä­rast teist lu­ge­mist Raa­si­ku val­la tun­nus­ta­mi­se kor­ra. Sel­les on sä­tes­ta­tud, mil­li­seid au­ni­me­tu­si, pree­miaid ja muid tun­nus­tu­si ning mil­lal Raa­si­ku val­las ja­ga­tak­se.

Val­la­va­nem Raul Siem sel­gi­tas no­vemb­ris eel­nõu esi­me­sel lu­ge­mi­sel, et se­ni on au­ni­me­tus­te ja tun­nus­tus­te ja­ga­mi­ne re­gu­lee­ri­tud eri­ne­va­te õi­gu­sak­ti­de­ga ning mõ­ned on ka re­gu­lee­ri­ma­ta – aja jook­sul väl­ja ku­ju­ne­nud. Nüüd on kõik se­ni­sed tun­nus­tu­sed koon­da­tud üh­te mää­ru­ses­se, li­saks keh­tes­ta­tak­se uue kor­ra­ga mi­tu uut – väl­ja ha­ka­tak­se and­ma tiit­leid aas­ta kü­la, aas­ta et­te­võ­te, aas­ta noor, aas­ta sot­siaal­vald­kon­na te­gu.

Keh­tes­ta­tud kor­ra jär­gi on Raa­si­ku val­las kok­ku 14 lii­ki tun­nus­tu­sa­val­du­si. Need on tiit­lid val­la au­ko­da­nik, aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja, aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­ja, aas­ta noor­te vald­kon­na te­gi­ja, aas­ta spor­di­te­gi­ja, aas­ta sot­siaal­vald­kon­na te­gu, aas­ta ees­ku­ju, aas­ta kü­la, aas­ta noor ja aas­ta et­te­võ­te ning koo­li­lõ­pe­ta­ja­te ja sport­las­te ning võist­kon­da­de pre­mee­ri­mi­ne, hea­kor­ra­kon­kur­si võit­ja­te au­ta­su Kau­nis ko­du ning val­la­va­lit­su­se tä­nu­ki­ri.

Val­la au­ko­da­ni­ku tiit­li­ga tun­nus­ta­tak­se väl­ja­paist­va­te tee­ne­te ja te­ge­vus­te eest Raa­si­ku val­la­ga seo­tud ini­me­si. Kan­di­daa­ti­de esi­ta­mi­se täh­taeg on igal aas­tal 15. jaa­nua­ril. Tun­nus­tu­se saa­ja ot­sus­tab vo­li­ko­gu ning au­ko­da­ni­ku­le an­tak­se tun­nis­tus, rin­na­märk ja sti­pen­dium, mil­le suu­rus on viie­kord­ne mii­ni­mum­palk. Au­ko­da­nik­ku õn­nit­le­tak­se Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel veeb­rua­ris.

Aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja tiit­li­ga tun­nus­ta­tak­se Raa­si­ku val­la noor­te ku­ju­ne­mi­se­le ning val­la ja sel­le ha­ri­du­sa­su­tus­te aren­gu­le kaa­sa ai­da­nud ha­ri­dus­töö­ta­jat, aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­jaks ja noor­te vald­kon­na te­gi­jaks võib esi­ta­da nii aas­ta jook­sul sil­ma paist­nud ini­me­si kui or­ga­ni­sat­sioo­ne. Kan­di­daa­te kõi­gi­le kol­me­le tiit­li­le saab esi­ta­da 15. sep­temb­ri­ni, tun­nus­ta­mi­ne on õpe­ta­ja­te päe­va tä­his­ta­mi­sel ok­toob­ris.

Tiit­li aas­ta sot­siaal­vald­kon­na te­gu päl­vib val­la­ga seo­tud ini­me­ne või or­ga­ni­sat­sioon, kes on aas­ta jook­sul sil­ma paist­nud sot­siaal­vald­kon­na aren­da­mis­se pa­nus­ta­nud te­ge­vu­se eest. Aas­ta ees­ku­juks ni­me­ta­tak­se ini­me­ne või or­ga­ni­sat­sioon, kes on pa­nus­ta­nud Raa­si­ku val­la tur­va­li­su­se, heao­lu või rah­va heaks. Aas­ta noo­reks va­li­tak­se 7-26aas­ta­ne noor, kes on aas­ta jook­sul pa­nus­ta­nud ühis­kon­na aren­gus­se või saa­vu­ta­nud oma te­ge­vu­ses kõr­ge ta­se­me. Aas­ta kü­la tiit­li päl­vib aas­ta jook­sul koos­töö ja toi­mi­va ühis­te­ge­vu­se väär­tus­ta­mi­se­ga sil­ma paist­nud kü­la. Aas­ta et­te­võt­te tii­tel an­tak­se et­te­võt­te­le, mis pa­nus­tab ak­tiiv­selt ko­gu­kon­da, pa­kub ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le tööd ning teeb koos­tööd teis­te ko­ha­li­ke et­te­võt­ja­te­ga. Aas­ta spor­di­te­gi­ja, aas­ta sot­siaal­vald­kon­na teo, aas­ta ees­ku­ju, aas­ta kü­la, aas­ta et­te­võt­te ja aas­ta noo­re tiit­li­le saab kan­di­daa­te esi­ta­da 1. no­vemb­ri­ni, tun­nus­ta­mi­ne on ko­da­ni­ku­päe­va tä­his­ta­mi­sel no­vemb­ris. Ko­da­ni­ku­päe­val tun­nus­ta­tak­se ka kon­kur­si Kau­nis ko­du võit­jaid.

Aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja, aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­ja, aas­ta spor­di­te­gi­ja, aas­ta sot­siaal­vald­kon­na teo te­gi­ja, aas­ta ees­ku­ju ja aas­ta noor saa­vad tä­nu­kir­ja ja ra­ha­li­se pree­mia, mil­le sum­ma ot­sus­tab val­la­va­lit­sus igal aas­tal vas­ta­valt ee­lar­ve või­ma­lus­te­le. Aas­ta noor­te vald­kon­na te­gi­ja ja aas­ta et­te­võ­tet pre­mee­ri­tak­se tä­nu­kir­ja­ga. Aas­ta kü­la saab tun­nis­tu­se ja sih­tots­tar­be­li­se ra­ha­li­se toe­tu­se ning kon­kur­si Kau­nis ko­du võit­jad tä­nu­kir­ja ja sei­nap­laa­di.

Koo­li­lõ­pe­ta­ja­te pree­mia­ga tun­nus­ta­tak­se kesk­koo­li või güm­naa­siu­mi kuld- või hõ­be­me­da­li­ga lõ­pe­ta­nud õpi­la­si vas­ta­valt 500 ja 300 eu­ro­ga, põ­hi­koo­li või kut­seõp­pea­su­tu­se kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­nud õpi­la­si 200 eu­ro­ga ning hu­vi­koo­li kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­nud õpi­la­si 100 eu­ro­ga.

Sport­las­te ja võist­kon­da­de pree­mia mää­ra­tak­se Raa­si­ku val­la sport­las­te­le, kes on saa­vu­ta­nud sil­ma­paist­vaid sport­li­kke tu­le­mu­si rah­vus­va­he­li­sel võist­lu­sel või tul­nud Ees­ti noor­te või täis­kas­va­nu­te meist­ri­võist­lus­tel kol­me pa­re­ma hul­ka. Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel esi­ko­ha saa­vu­ta­nud sport­last pre­mee­ri­tak­se 200 eu­ro­ga ja võist­kon­da 600 eu­ro­ga, tei­se ja kol­man­da ko­ha saa­vu­ta­nud sport­la­si ja võist­kon­di vas­ta­valt 150 ja 400 ning 100 ja 200 eu­ro­ga. Rah­vus­va­he­li­sel võist­lu­sel sil­ma­paist­vaid tu­le­mu­si saa­vu­ta­nud sport­la­si pre­mee­ri­tak­se 650 ja võist­kon­di 1000 eu­ro­ga.

Eelmine artikkelMaaoks­jon Raa­si­ku val­las
Järgmine artikkelKeh­ra güm­naa­siu­mi abi­tuu­rium kor­ral­das ke­vad­bal­li