Raa­si­ku val­lal on in­ter­ne­tis kul­tuu­ri­ka­len­der

387
JUTA ASUJA.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus avas val­la kul­tuu­ri- ja spor­diü­ri­tus­te ning muu­de et­te­võt­mis­te koh­ta in­ter­ne­ti­lehe, mil­le aad­ress on www.raa­si­ku­ka­len­der.ee

Val­la­va­lit­su­se ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sõ­nas, et idee saa­di Ani­ja val­las eel­mi­sel aas­tal teh­tud kul­tuu­ri­ürituste por­taa­list.

„Ka meil oli sel­le jä­re­le va­ja­dus. Kõik, kes mi­da­gi kor­ral­da­vad, kuu­lu­ta­vad sel­lest eral­di, kes ta­hab ku­sa­gi­le min­na, peab ot­si­ma mit­mest eri ko­hast, mis ja kus pa­ras­ja­gu toi­mub. Val­la ko­du­le­hel oli ka kul­tuu­ri­ka­len­der, kuid see polnud atraktiivne,“ rää­kis ta.

Ani­ja val­la kul­tuu­ri­por­taa­li­ga sa­mas for­maa­dis ja sa­malt te­gi­jalt tel­li­tud Raa­si­ku val­la kul­tuu­ri­ka­len­der val­mis det­semb­ris, kuid val­la­va­lit­sus ei tei­nud sel­le­le va­rem rek­laa­mi, ku­na sin­na oli se­ni üles lae­tud vä­ga vä­he in­fot. Nüüd on sin­na oma te­ge­mis­te koh­ta pil­te ja in­fot li­sa­nud rah­va­ma­jad, koo­lid, raa­ma­tu­ko­gu, Raa­si­ku Val­la Sport.

Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas, et ava­lik­ke üri­tu­si saa­vad val­la kul­tuu­ri­ka­lend­ri le­he­le üles laa­di­da kõik, kes tee­vad sin­na en­da­le kon­to: „Üles võib laa­di­da in­fot kõi­gi ava­li­ke üri­tus­te koh­ta, ku­hu on oo­da­tud ko­gu­kon­na ini­me­sed, näi­teks võib sel­le kau­du tea­da an­da kavandatatavast matkast või näitusest “

Le­helt saab in­fot va­li­da toi­mu­mi­sa­ja, toi­mu­mis­ko­ha, kor­ral­da­ja, siht­rüh­ma või ka­te­goo­ria jär­gi, võib va­li­da näi­teks muu­si­ka, teat­ri või spor­diü­ri­tu­sed.

Kul­tuu­ri­ka­lend­rit hal­dab val­la­va­lit­sus, in­fo ühe­gi üri­tu­se koh­ta ei lä­he le­he­le üles en­ne, kui Ju­ta Asu­ja või val­la in­fo­tööt­luss­pet­sia­list Hiie Soe po­le se­da üle vaa­da­nud.

„Loo­da­me, et kul­tuu­ri­ka­len­der võe­tak­se omaks ning meie ini­mes­tel on sel­lest abi,“ lau­sus Ju­ta Asu­ja.

Eelmine artikkelTervise pant on liikumine
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la kon­kur­siü­ri­tu­sed