Raa­si­ku val­laee­lar­vest saa­vad toe­tust 5 kü­la

146
JUTA ASUJA.

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se­ga ja­ga­tak­se tä­na­vu val­la kü­la­de ühis­te­ge­vu­seks kok­ku 10 302 eu­rot. Toe­tust an­tak­se viie­le kü­la­le. Här­ma kü­la, kus on 116 ela­nik­ku, saab 2788 eu­rot, 67 ela­ni­ku­ga Pi­ka­ve­re kü­la 2045 eu­rot, 66 ela­ni­ku­ga Mal­la­ve­re 2030 eu­rot, Rät­la, kus on 48 ela­nik­ku, saab val­lalt 1757 eu­rot ning 43 ela­ni­ku­ga Tõ­hel­gi kü­la 1682 eu­rot.

Val­la kü­la­de­le ra­ha eral­da­mi­se kor­ra jär­gi tu­leks toe­tus­teks ja­ga­da 0,5 prot­sen­ti val­laee­lar­ves­se eel­mi­sel aas­tal lae­ku­nud ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­sust. See jao­ta­tak­se kü­la­de­le va­le­mi alu­sel, ar­ves­ta­tak­se ka abi­kõl­bu­li­ke kü­la­de ning kü­lae­la­ni­ke ar­vu. Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja üt­les, et tä­na­vu läks kü­la­de va­hel ja­ga­mi­se­le sa­ma suur sum­ma na­gu möö­du­nud aas­tal. Iga konk­reet­se kü­la toe­tus­sum­ma muu­tus mul­lu­se­ga võr­rel­des sel­le võr­ra, kui­das muu­tus kü­lae­la­ni­ke arv.

„Kü­la­de toe­tus­te ko­gu­sum­ma sel­lel aas­tal ei suu­re­ne­nud. Ena­mi­kul kü­la­dest jäi eel­mi­sel aas­tal na­gu­nii sel­lest suur osa ka­su­ta­ma­ta,“ lau­sus ta.

Kü­la­de toe­ta­mi­se kord näeb et­te, et järg­mi­se toe­tu­se saa­mi­seks peab kü­lal ole­ma eel­mi­se aas­ta toe­tus­ra­hast vä­he­malt 80 prot­sen­ti ka­su­ta­tud: „Eel­mi­sel aas­tal jäi pä­ris mit­mel kü­lal see al­les, ku­na pla­nee­ri­tud üri­tu­sed tu­li ära jät­ta. Sa­mas po­le pä­ris õi­ge, et mõ­ni ka­su­tas ko­gu ra­ha ära et­te­mak­suar­ve­te ta­su­mi­seks, vas­ta­valt meie kor­ra­le peab ole­ma ka sel­le eest et­te näh­tud te­ge­vus teh­tud või asi os­te­tud. Lep­pi­si­me val­la­va­lit­su­ses kok­ku, et kel­lelt­ki me ra­ha ära ei võ­ta, kuid le­pin­gu­tes­se sai kir­ja, et ka eel­mi­se aas­ta toe­tus­ra­ha tu­leb tä­na­vu kind­las­ti ära ka­su­ta­da.“

Raa­si­ku val­las on 13 kü­la. Va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel on li­saks viie­le tä­na­vu val­lalt toe­tust saa­nud kü­la­le ra­ha eral­da­tud ka Pe­nin­gi ja Ki­vi­loo kü­la­le, kuid paa­ril vii­ma­sel aas­tal ei ole neil ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja sõ­nul enam täi­de­tud kõik tin­gi­mu­sed, mis toe­tu­se saa­mi­seks nõu­tud. Kü­las peab ole­ma va­li­tud kü­la­va­nem, kin­ni­ta­tud aren­gu­ka­va ning te­gut­sev kü­la­selts. Piir­ne­va­tel kü­la­del või­vad need ol­la mit­me pea­le ühi­sed, na­gu on Pi­ka­ve­re ja Mal­la­ve­re kü­la­del. Toe­tu­se saa­mi­seks tu­leb val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­da käe­so­le­va aas­ta te­ge­vus­ka­va ehk kui­das ka­vat­se­tak­se val­lalt saa­da­vat toe­tus­sum­mat ka­su­ta­da.

„1. veeb­rua­riks tu­li esi­ta­da aruan­ne eel­mi­se aas­ta toe­tu­se ka­su­ta­mi­se koh­ta ja uue aas­ta te­ge­vus­ka­va. Möö­du­nud aas­ta lõ­pus saat­sin kü­la­de esin­da­ja­te­le kir­ja, et kes ta­hab toe­tust saa­da, siis veel jõuab, kuid kah­juks roh­kem te­ge­vus­ka­va­sid ei esi­ta­tud. Kas­va­vaid kü­la­sid on meil te­ge­li­kult ju küll, Iga­ve­re ja Kul­li on ju­ba üs­na suu­red, aga kee­gi peaks as­ja-
a­ja­mi­se ja kü­la­rah­va koon­da­mi­se en­da pea­le võt­ma,“ lau­sus Ju­ta Asu­ja.

Vo­li­ko­gu ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jo­ni 2. märt­si koo­so­le­kul aru­ta­ti, kas muu­ta val­laee­lar­vest kü­la­de toe­ta­mi­se tin­gi­mu­si või viia toe­tu­se saa­mi­ne uu­te­le alus­te­le, ha­ka­ta kü­la­selt­si­de­le sar­na­selt teis­te MTÜ­de­ga maks­ma pro­jek­ti­toe­tust konk­reet­se te­ge­vu­se või in­ves­tee­rin­gu jaoks: „Aru­ta­si­me ka, et või­bol­la toe­ta­da kü­la­sid kaa­sa­va ee­lar­ve vor­mis, et ko­gu­kond hää­le­tab eri pro­jek­ti­de seast, mil­le­le ra­ha an­tak­se. Plaa­ni­me se­da lä­hia­jal ka kü­la­de esin­da­ja­te­ga aru­ta­da.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la oht­li­ke jäät­me­te ko­gu­mis­rin­gid olid edu­kad
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tung jäi ter­vi­sea­me­ti soo­vi­tu­sel ära