Kuu­sa­lu val­la oht­li­ke jäät­me­te ko­gu­mis­rin­gid olid edu­kad

20

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das ka­hel lau­päe­val, 27. veeb­rua­ril ja 6. märt­sil oht­li­ke jäät­me­te ko­gu­mis­rin­gid kü­la­des. Esi­me­sel lau­päe­val sõi­tis ko­gu­mi­sau­to val­la ida­pool­se­tes kü­la­des ja järg­mi­sel es­ma­kord­selt lää­ne­pool­se­tes kü­la­des, ku­na Kiiu jäät­me­jaam on eel­mi­se aas­ta lõ­pust su­le­tud ja oht­lik­ke jäät­meid ei saa sin­na viia. Ko­gu­mi­sau­tos­se too­di kõi­ge enam vär­ve, trü­ki­vär­ve, lii­me. Nüüd on val­la­va­lit­sus saa­nud fir­malt Ragn-Sells ar­ved, mis si­sal­da­vad au­to sõi­du- ja jäät­me­te uti­li­see­ri­mis­ku­lu­sid. Kok­ku tu­leb val­lal ta­su­da 3896,63 eu­rot, mil­lest 2114 eu­rot lää­ne- ja 1782,60 eu­rot ida­pool­se rin­gi eest. Val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks: „Hu­vi tun­tak­se ka elekt­roo­ni­ka­ro­mu­de ja va­na­de reh­vi­de äraand­mi­se või­ma­lu­se koh­ta, aga oht­li­ke jäät­me­te rin­gi­de­ga me neid ei ko­gu. Elekt­roo­ni­ka­ro­mu­sid ja reh­ve saab viia Lok­sa jäät­me­jaa­ma.“

Eelmine artikkelEes­ti re­gio­naal­ta­san­dist
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­laee­lar­vest saa­vad toe­tust 5 kü­la