Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tung jäi ter­vi­sea­me­ti soo­vi­tu­sel ära

182
Kuusalu vallavolikogu istung 9. detsembril 2020 Kuusalu rahvamajas.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu märt­si­kuu is­tung pi­di toi­mu­ma kol­ma­päe­val, 10. märt­sil Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas, kuid vo­li­ko­gu esi­mees Vär­ner Loots­mann tü­his­tas tei­si­päe­val is­tun­gi kut­se. Tü­his­ta­mi­sot­su­se põh­jus­tas ter­vi­sea­me­ti sei­su­koht, et ko­gu­ne­mi­ne Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas ei ole lu­ba­tud.

Ter­vi­sea­me­ti poo­le pöör­dus And­res Hein­ver vo­li­ko­gus opo­sit­sioo­ni kuu­lu­vast va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald. Ta kü­sis ter­vi­sea­me­ti hin­nan­gut si­se­ruu­mis toi­mu­va is­tun­gi ohu­tu­se­le, seal oleks osa­le­nud ku­ni 33 ini­mest.

Ter­vi­sea­me­ti Põh­ja re­gioo­ni­o­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Mar­git Kal­las tea­tas, et vas­ta­valt va­ba­rii­gi va­lit­su­se kor­ral­du­se­le Co­vid-19 hai­gu­se le­vi­ku tõ­kes­ta­mi­seks va­ja­li­kest meet­me­test ja pii­ran­gu­test ini­mes­te ko­gu­ne­mis­te­le puu­dub Kuu­sa­lu rah­va­ma­jal kui mee­le­la­hu­tu­sa­su­tu­sel õi­gus lu­ba­da koo­so­le­kut kor­ral­da­da ning vo­li­ko­gu liik­me­tel po­le õi­gust vii­bi­da rah­va­ma­jas.
Vas­tu­se lõ­pus on lau­se: „Ter­vi­sea­met an­nab ran­ge soo­vi­tu­se Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tung lä­bi viia vee­bis, ko­gu­ne­mi­ne Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas ei ole lu­ba­tud.“

Opo­sit­sioo­ni esin­da­ja Mar­ti Hääl kom­men­tee­ris, et va­li­mis­lii­du liik­med esi­ta­sid is­tun­gi rah­va­ma­jas kor­ral­da­mi­se koh­ta vo­li­ko­gu esi­me­he­le kü­si­mu­si: „Et konk­reet­set vas­tust ei saa­nud, tu­li pöör­du­da ter­vi­sea­me­ti poo­le. Soo­vi­me, et vo­li­ko­gu is­tung toi­muks elekt­roo­ni­li­selt, teh­ni­li­ne või­me­kus on sel­leks ole­mas, aas­ta ta­ga­si mai al­gu­ses pi­da­si­me is­tun­gi, kus osad vo­li­ko­gu­liik­med olid ko­hal ja kes ei saa­nud või ei taht­nud min­na, osa­le­sid in­ter­ne­ti va­hen­du­sel. Te­ge­lik­ke ta­kis­tu­si po­le is­tun­gi kor­ral­da­mi­seks VO­LIS või Zoom-kesk­kon­nas, meie hin­nan­gul on kü­si­mus vo­li­ko­gu esi­me­he taht­mi­ses. Kui jääb va­ja­ka val­la ole­ma­so­le­vast IT-või­me­ku­sest, saab se­da tee­nust sis­se os­ta. Tõ­si­selt­võe­tav ei ole ka põh­jen­dus, et val­la põ­hi­mää­ru­ses puu­dub või­ma­lus pi­da­da va­ja­du­sel elekt­roo­ni­li­si is­tun­geid, sest mai­kuust tä­ni­ni on vo­li­ko­gu koos käi­nud ka­he­teist­küm­nel kor­ral, oleks saa­nud koos­ta­da eel­nõu ja nõu­ta­va ka­he lu­ge­mi­se­ga muu­da­tu­sed sis­se viia, kui vo­li­ko­gu esi­me­hel oleks ol­nud ta­het is­tun­geid ter­vi­sek­rii­si tin­gi­mus­tes ohu­tult pi­da­da.“

Toi­me­tu­se kü­si­mu­se­le, miks opo­sit­sioon ei ole esi­ta­nud sel­le­ko­hast eel­nõud põ­hi­mää­ru­se muut­mi­seks, vas­tas ta: „Vo­li­ko­gu töö kor­ral­da­mi­ne on sea­du­se ko­ha­selt ik­ka vo­li­ko­gu esi­me­he üle­san­ne, mil­le eest maks­tak­se kuus 1000 eu­rot.“

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu eel­mi­ne esi­mees Mar­gus Soom saa­tis toi­me­tu­se­le kom­men­taa­ri, mil­les mee­nu­tab, et on möö­du­nud aas­tal kor­du­valt aru­pä­ri­mis­tes pöö­ra­nud tä­he­le­pa­nu vo­li­ko­gu is­tun­gi­te ohu­tu­le lä­bi­vii­mi­se­le VO­LIS või Zoom või muus süs­tee­mis: „Peaae­gu kõi­gis oma­va­lit­sus­tes on vo­li­ko­gu is­tun­gi­te töö Ees­tis kor­ral­da­tud vas­ta­valt Co­vi­di nõue­te­le, väl­ja ar­va­tud Kuu­sa­lu val­las ja Vär­ner Loots­man­ni ju­hi­ta­vas Lok­sa lin­nas. Olin Co­vi­di esi­me­se lai­ne ajal Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu esi­mees, mi­nu eest­ve­da­mi­sel toi­mus amet­lik is­tung in­ter­ne­tis osa­le­mi­se või­me­ku­se­ga 4. mail 2020. En­ne se­da te­gi­me kolm proo­viis­tun­git, saat­si­me kut­sed kõi­gi­le vo­li­ko­gu­liik­me­te­le. On aru­saa­ma­tu, miks Vär­ner Loots­mann ei kor­ral­da ohu­tuid is­tun­geid ja val­la­sek­re­tär rää­gib vas­ta­va IT-või­me­ku­se puu­du­mi­sest. Vo­li­ko­gu is­tun­gi­tel ei täi­de­ta 2+2 nõuet. Ees­ti Va­ba­riik on Co­vid-19 hai­ges­tu­mis­te­ga Eu­roo­pa ti­pus. Pea­me kõik mak­si­maal­selt pa­nus­ta­ma vii­ru­se le­vi­ku pii­ra­mis­se. Tu­le­ne­valt sea­dus­test on vo­li­ko­gu esi­me­he ja asee­si­me­he ot­se­ne üle­san­ne kor­ral­da­da vo­li­ko­gu tööd. Koa­lit­sioo­ni vai­ki­val ja vas­tu­tus­tun­de­ta pealt­vaa­ta­mi­sel on me elu ja ter­vis oh­tu sea­tud.“

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Vär­ner Loots­mann üt­les, et 10. märt­si is­tun­gi päe­va­kor­ras olid re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­ne, mis nõuab sa­la­jast hää­le­ta­mist: „Ei Zoom, VO­LIS ega Sky­pe an­na või­ma­lust lä­bi viia sa­la­ja­si isi­ku­va­li­mi­si. Kui kee­gi väi­dab vas­tu­pi­dist, siis soo­vi­tan neil en­nast kurs­si viia. Tõ­si, Tal­lin­na lin­nal on va­riant, aga teis­tel oma­va­lit­sus­tel po­le, ka mit­te Kuu­sa­lu val­lal. Val­la IT-spet­sia­lis­tid püüa­vad lei­da meie väi­ke­se val­la jaoks vas­tu­võe­ta­vat la­hen­dust. Võt­sin vas­tu ot­su­se tü­his­ta­da 10. märt­siks väl­ja­kuu­lu­ta­tud is­tung läh­tu­des ter­vi­sea­me­ti soo­vi­tu­sest, mit­te kee­lust. Ter­vi­sea­met ei saa­gi kee­la­ta oma­va­lit­su­se vo­li­ko­gul is­tun­gi pi­da­mist ühes või tei­ses ruu­mis, vaid saab jäl­gi­da, et is­tun­gi­te, töö­koo­so­le­ku­te lä­bi­vii­mi­sel oleks ta­ga­tud pii­ran­gu­te täit­mi­ne. Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas see kind­las­ti ka oli. Võt­si­me seo­ses ter­vi­sea­me­ti soo­vi­tu­se­ga ae­ga, et täp­se­malt sel­gust saa­da, kui­das eda­si pa­ri­mal vii­sil ta­li­ta­da.“

Ta li­sas, et vo­li­ko­gu töö kor­ral­da­mi­ne ja sea­dus­loo­me ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ta­se­mel on kaks hoo­pis eri­ne­vat as­ja, ning mee­nu­tas, et 4. mail ka elekt­roo­ni­li­selt lä­bi vii­dud is­tun­gil ot­su­seid vas­tu ei võe­tud, päe­va­kor­da ei kin­ni­ta­tud, istung piir­dus Mar­gus Soo­mi vo­li­ko­gu esi­me­he ko­halt ta­ga­sias­tu­mi­se­ga. Järg­mi­ne is­tung on vo­li­ko­gu esi­me­he sõ­nul hil­je­malt ap­ril­li al­gu­ses. Kuusalu volikoguistungeid kantakse üle ja on järelvaadatavad Youtube’is.

Vo­li­ko­gu is­tun­gi­test Ani­ja ja Raa­si­ku val­las
Ani­ja val­la põ­hi­mää­ru­sesse on elekt­roo­ni­li­se is­tun­gi pi­da­mi­se või­ma­lus li­sa­tud va­ra­se­mast ajast. Esi­me­ne elekt­roo­ni­li­ne is­tung toi­mus aas­ta ta­ga­si pä­rast erio­lu­kor­ra väl­ja­kuu­lu­ta­mist. Sü­gi­sel ja käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses on is­tun­gid toi­mu­nud val­la al­la­su­tus­te suu­re­ma­tes saa­li­des. Nel­ja­päe­val tu­leb is­tung taas elekt­roo­ni­li­ne. Is­tun­gid on jä­rel­vaa­da­ta­vad You­tu­be`is.

Raa­si­ku val­las toimusid elektroonilised kinnised is­tun­gid kevadel. Detsembris muu­de­ti val­la põ­hi­mää­rust ja lisati elektrooniliste istungite pidamise võimalus. Ala­tes sü­gi­sest on is­tun­gid toi­mu­nud rah­va­ma­jas.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­laee­lar­vest saa­vad toe­tust 5 kü­la
Järgmine artikkelAni­ja vald en­di­selt kõr­gei­ma na­ka­tu­mis­näi­du­ga