Raa­si­ku val­la uued ela­ni­kud ei pää­se ko­ha­li­ke pe­rears­ti­de ni­mis­tu­tes­se

2362
Raa­si­ku ja Aru­kü­la pe­rears­ti­de abiarst on ARAK­SIA GE­VORK­JAN. „Te­ma ai­tab meil el­lu jää­da,“ kii­dab prae­gu puh­ku­sel vii­biv pe­rearst An­na Prist­roms­ka­ja.

„Peaks tund­ma rõõ­mu, kuid mi­na vaa­tan la­bo­riak­nast hoo­pis hir­mu­ga, kui­das Raa­si­kul ri­dae­la­mud val­mi­vad,“ tun­nis­tab Raa­si­ku pe­rearst AN­NA PRIST­ROMS­KA­JA.

Raa­si­ku­le ko­lis pool­teist aas­tat ta­ga­si 70aas­ta­ne nai­ne, kes on ter­vi­se­mu­re­de­ga siia­ni pi­da­nud sõit­ma en­di­ses­se ko­du­lin­na Saue­le, sest seal võ­tab vas­tu te­ma pe­rearst. Se­ni­se toht­ri va­he­ta­mist ko­du­le lä­he­mal töö­ta­va pe­rears­ti vas­tu va­he­ta­da tal ei õn­nes­tu­nud, sest ni­mis­tud on täis nii Raa­si­ku pe­rears­til An­na Prist­roms­ka­jal kui Hel­gi Vai­nul Aru­kü­las.

„Ta käis puu­sao­pe­rat­sioo­nil, oli va­ja nii­did väl­ja võt­ta, kuid ko­ha­li­kus ter­vi­se­kes­ku­ses se­da te­ha ei saa­nud,“ rää­gib ea­ka nai­se su­gu­la­ne.

Ema­le pe­rears­ti leid­mi­seks helistas tütar lä­bi ka naa­ber­val­da­de ja Tal­lin­na ter­vi­se­kes­ku­sed, kuid elu­ko­ha­le lä­he­mat pe­rears­ti lei­da ei õn­nes­tu­nud.

„Raa­si­ku­le poe ta­ha ehi­ta­tak­se 39 uut kor­te­rit, kõi­gis neis hak­ka­vad ela­ma pe­red. Ku­hu kõik see rah­vas ars­ti juur­de lä­heb? Kui­das ta­ga­tak­se ela­ni­ke­le kva­li­teet­ne elu, kui siin ei saa ise­gi pe­rears­ti juur­de?“ kü­sib mu­re­lik sugulane.

Raa­si­ku val­la pe­rearst An­na Prist­roms­ka­ja tal­le vas­ta­ta ei os­ka. Ka­he pe­rears­ti ni­mis­tud üle­ta­sid piir­suu­ru­se – 2000 ini­mest – ju­ba 12 aas­tat ta­ga­si, kui te­ma Raa­si­kul töö­le hak­kas. Prob­leem po­le aas­ta­te­ga lee­ve­ne­nud, hoo­pis vas­tu­pi­di. Ta saab vä­he­malt kord nä­da­las kir­ja või kõ­ne mõ­nelt ini­me­selt, kes soo­vib tul­la te­ma ni­mis­tus­se.

„Tun­nen nei­le ini­mes­te­le sii­ralt kaa­sa, kuid pean ära üt­le­ma. Kah­juks saan ni­mis­tus­se juur­de võt­ta ai­nult vast­sün­di­nuid, kas en­da pat­sien­ti­de lap­si või äär­mi­sel ju­hul tei­si ko­ha­lik­ke, kel po­le oma au­tot, sest imi­ku­ga ühist­rans­por­dis sõi­ta on vä­ga ras­ke,“ üt­leb pe­rearst.

Ni­mis­tust po­le ka­su, kui ars­ti po­le
La­hen­dus on pealt­nä­ha liht­ne – kol­mas pe­rearst. An­na Prist­roms­ka­ja usub, et Raa­si­ku­le on või­ma­lik saa­da kol­man­da pe­rears­ti ni­mis­tu. Te­ma ja ka Aru­kü­la pe­rearst näek­sid mee­lel­di, et ni­mis­tu­tes oleks um­bes 1600 ini­mest, kuid prae­gu on roh­kem kui 2000. Sel­list koor­must peab ta kva­li­teet­se tee­nu­se osu­ta­mi­seks op­ti­maal­seks. Aga ni­mis­tust ei ole ka­su, kui po­le ars­ti.

„Prob­leem on­gi sel­les, et po­le ke­da­gi, kes oleks hu­vi­ta­tud tu­le­ma Raa­si­ku val­da pe­rears­tiks. Dok­tor Hel­gi Vain on aas­ta­te jook­sul pöör­du­nud mit­meid kor­di ter­vi­sea­me­ti poo­le, pe­rears­ti­de mei­li­lis­ti kau­du ole­me ka Tar­tu Üli­koo­li in­for­mee­ri­nud soo­vist saa­da Raa­si­ku val­da kol­mas pe­rearst, kuid se­ni po­le ke­da­gi leid­nud,“ tõ­deb Raa­si­ku arst.

Ise­gi asen­du­sars­ti leid­mi­ne on ol­nud kee­ru­li­ne – kui An­na Prist­roms­ka­ja aas­ta­te eest en­da­le lap­se­hool­dus­puh­ku­se ajaks asen­da­jat ot­sis, oli ter­vi­sea­me­til tal­le pak­ku­da vaid pe­rears­ti ha­ri­du­se­ga ül­darst, kes ei osa­nud ees­ti keelt.

Pe­rears­tiks õp­pi­nud toht­ri­te puu­dust Ees­tis ei ole, Tar­tu Üli­koo­lis koo­li­ta­tak­se neid pii­sa­valt: „Prae­gu­ne ten­dents on, et üli­koo­li lõ­pe­ta­nud noo­red pe­rears­tid ei va­li töö­koh­ta maal ega ta­ha­gi oma prak­sist. See on aru­saa­dav, sest ni­mis­tu­ga kaas­neb vä­ga suur vas­tu­tus. See po­le ai­nult pe­rears­ti­töö, vaid ka raa­ma­tu­pi­da­mi­ne, sta­tis­ti­ka, aruand­lus ja must­mil­jon muud ko­hus­tust. Pal­ju mõ­nu­sam on töö­ta­da mõ­nes kes­ku­ses, kus on koos mi­tu ars­ti, kel­le­ga nõu pi­da­da, va­ja­du­sel va­ba päe­va võt­ta. Ka puh­ku­se kor­ral­da­mi­ne on pal­ju liht­sam.“

Osa koo­li­ta­tud pe­rears­te ei jää­gi Ees­tis­se, lä­he­vad töö­le Soo­me või Root­si. Kui­gi puh­t-
i­nim­li­kult ei soo­viks An­na Prist­roms­ka­ja ol­la noo­re pe­rears­ti na­has, kes sun­ni­vii­si­li­selt ku­sa­gi­le töö­le suu­na­tak­se, peab ta ebaee­ti­li­seks, kui noor arst lä­heb ko­he pä­rast üli­koo­li lõ­pe­ta­mist vä­lis­maa­le töö­le: „Võiks ol­la kas või viieaas­ta­ne ko­hus­tus töö­ta­da ko­du­maal.“

Raa­si­ku val­la ars­ti­de töö­koor­mu­se vä­hen­da­mi­seks on paa­ril vii­ma­sel aas­tal lee­ven­dust pak­ku­nud abiarst, kes on An­na Prist­roms­ka­ja sõ­nul õn­nes­tu­nud sin­na mee­li­ta­da isik­li­ke tut­vus­te kau­du. Arak­sia Ge­vork­jan võ­tab kol­mel päe­val nä­da­las vas­tu pat­sien­te Aru­kü­las, ühel päe­val Raa­si­kul. Ta an­nab pe­rears­ti­de­le ka puh­kust.

„Nä­hes, kui kee­ru­li­ne on suu­re ni­mis­tu­ga toi­me­ta­da, mul oma ni­mis­tu plaa­ni ei ole. Tei­seks elan nüüd na­tu­ke lii­ga kau­gel – ni­mis­tu­ga pe­rears­ti tööd ei saa te­ha ee­malt,“ lau­sub va­rem Kos­ti­ve­res ela­nud Arak­sia Ge­vork­jan, kes prae­gu sõi­dab Raa­si­ku val­da töö­le Kesk-Ees­tist.
Ta kin­ni­tab, et esial­gu ei ka­vat­se nii kau­ge­le töö­le­tu­le­kust loo­bu­da: „Mõ­le­mad kol­lek­tii­vid on vä­ga to­re­dad ning tean, et siin lä­heks olu­kord veel kee­ru­li­se­maks, kui lah­kuk­sin.“

An­na Prist­roms­ka­ja hoiab hin­ge kin­ni, et abiars­til ja­guks jak­su pi­ka maa ta­gant töö­le sõi­ta: „Ta po­le mei­le ära öel­nud, aga ter­ve loo­gi­ka jär­gi see ühel het­kel juh­tub. Siis jääb üle loo­ta vaid ime­le, et meie val­da ko­lib arst, kes tun­neb soo­vi saa­da pe­rears­tiks.“

Keh­ra ja Kuu­sa­lu ni­mis­tu­tes on veel ruu­mi
Raa­si­ku pen­sio­när, kes se­ni pi­di käi­ma pe­rears­ti juur­de en­di­ses­se elu­koh­ta Saue­le, lei­dis en­da­le sep­temb­rist uue pe­rears­ti Keh­ras. Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se pe­rears­ti Mar­je Oti sõ­nul po­le see siis­ki vä­ga ta­va­pä­ra­ne.

„Ka meie ni­mis­tud lä­he­ne­vad vii­ma­se­le pii­ri­le, see­tõt­tu po­le me jul­ge­nud enam teis­test val­da­dest soo­vi­jaid eri­ti võt­ta. Pea­le­gi on ni­mis­tud ju­ba prae­gu lii­ga suu­red, 2000 ini­me­se­ga ni­mis­tu on ik­ka liig, pa­ras oleks 1500. Ja meil on ju ka Aeg­vii­du,“ rää­gib Mar­je Ott.

Aeg­vii­du ela­nik­ke tee­nin­dab kol­mel päe­val nä­da­las va­ra­sem pe­rearst Maie Mu­ra­kas, kes on nüüd Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se abiarst, te­ma ni­mis­tut peab Na­ta­li­ja Ja­ko­ven­ko. Kol­man­da pe­rears­ti­na töö­tab Keh­ras Mai­re Post.

Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se pe­rearst Su­san­na Ka­ri kin­ni­tab, et prae­gu on nii te­ma kui ka tei­se pe­rears­ti Na­ta­lia Ka­pi­ta­ni ni­mis­tu­tes va­bu koh­ti ning vas­tu on võe­tud kõik ko­ha­li­kud ela­ni­kud, kes soo­vi­vad. Ei võe­ta vaid neid, kel­lel seal piir­kon­nas ju­ba pe­rearst ole­mas.

„Va­he­peal me Kuu­sa­lu ni­mis­tu­tes­se uu­si ini­me­si ei võt­nud, kuid Lok­sa ni­mis­tu on ka­ha­ne­nud,“ üt­leb 2017. aas­tast ka Lok­sa pen­sio­ni­le jää­nud pe­rears­ti ni­mis­tut tee­nin­dav Su­san­na Ka­ri.

Ta li­sab, et Kuu­sa­lu ni­mis­tus­se soo­vi­jaid po­le pal­ju, vii­ma­se kuu jook­sul on esi­ta­tud kolm aval­dust: „Kuu­sal­lu po­le mi­nu mee­lest ela­nik­ke juur­de tul­nud. Siia ju vä­ga pal­ju ei ehi­ta­ta, mõ­ned ük­si­kud era­ma­jad on, kuid need ei aval­da nii suurt mõ­ju kui ela­mu­ra­joon kor­ter­ma­ja­de­ga.“

Koos Lok­sa ni­mis­tu­ga on Su­san­na Ka­ril tee­nin­da­da li­gi 2500 ini­mest. Ta mär­gib, et saab nii suu­re koor­mu­se­ga hak­ka­ma eel­kõi­ge tä­nu pe­reõ­de­de­le, kel on ka ise­seis­vad vas­tu­võ­tud.
Lok­sa kol­man­da pe­rears­ti kon­kurss on kuuel kor­ral nur­ju­nud. Kuu­sa­lu val­la pe­rearst ei usu, et Lok­sa­le õn­nes­tub arst lei­da.

„Ma ei usu, et kee­gi ta­haks nii kau­ge­le töö­le min­na. Prae­gu hoia­me pöialt, et Lok­sa kaks pe­rears­ti Mall Ida­vain ja Tat­ja­na Pros­ku­ri­na olek­sid ter­ved ja peak­sid vas­tu ning jät­kak­sid tööd,“ sõ­nab Su­san­na Ka­ri.

Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp, kes on ka Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du juht, lu­bab pe­rears­ti­tee­ma tõs­ta­ta HO­Lis, aru­ta­da oma­va­lit­sus­juh­ti­de ühis­pöör­du­mist ter­vi­sea­me­ti poo­le.

Kui­das Raa­si­ku ja Lok­sa pe­rears­tip­rob­lee­mi la­hen­da­da?
Ter­vi­sea­me­ti ter­vis­hoiu­tee­nus­te osakonna juht PIL­LE SAAR: „Ter­vi­sea­met läh­tub uue ni­mis­tu moo­dus­ta­mi­seks kon­kur­si väl­ja­kuu­lu­ta­mi­sel ela­ni­ke juur­de­kas­vust piir­kon­nas ning ni­mis­tu­te täi­tu­vu­sest.
Pea­ra­ha maks­tak­se ni­mis­tus ole­va­te kind­lus­ta­tud isi­ku­te koh­ta. Uue ni­mis­tu loo­mi­sel on pea­ra­ha suu­rus 0 eu­rot ja kas­vab vas­ta­valt sel­le­le, kui pal­ju kind­lus­ta­tuid li­san­dub ni­mis­tus­se. See­ga peab nii äriü­hing, kus ni­mis­tu­ga pe­rearst töö­le hak­kab, ja pe­rearst, kes kan­di­dee­rib uue­le ni­mis­tu­le, sel­le­ga ar­ves­ta­ma, et töö­jõu­ku­lud tu­leb esial­gu kan­da oma­va­hen­di­te ar­velt. Ter­vi­sea­met kor­ral­dab kon­kurs­se uue ni­mis­tu moo­dus­ta­mi­seks ning lä­hia­jal on ka­vas väl­ja kuu­lu­ta­da kon­kurss ka Raa­si­ku val­las.
Pe­rears­ti­de va­nu­se­li­ne koos­seis on jät­ku­valt va­na­nev ning maa­piir­kon­da­des on ül­dars­tia­bi tee­nu­se osu­ta­ja­te ta­ga­mi­ne tä­nas­tel tin­gi­mus­tel väl­ja­kut­seid pak­kuv. Pe­rears­ti kan­di­dee­ri­mi­ne ni­mis­tu­le sõl­tub vä­ga pal­ju­dest fak­to­ri­test ehk mi­da konk­reet­ne arst peab olu­li­seks – mil­li­ses geog­raa­fi­li­ses piir­kon­nas ni­mis­tu asub, kas see on ük­sikp­rak­sis või gru­pip­rak­sis, kas soo­vi­tak­se tööd alus­ta­da et­te­võt­ja­na või nii-öel­da pal­ga­töö­li­se­na, mil­li­seid soo­dus­tu­si pa­kub ko­ha­lik oma­va­lit­sus, kas pe­re­liik­me­tel on töö­koht an­tud piir­kon­nas ning las­tel va­ja­li­kud hu­vi­rin­gid, kool, las­teaed ja nii eda­si.“

Eelmine artikkelKoolivormi poolt ja vastu
Järgmine artikkelKoo­li­vor­mi­dest Kuu­sa­lu, Keh­ra ja Raa­si­ku koo­lis