Raa­si­ku val­la rah­va­koh­tu­nik jul­gus­tab kan­di­dee­ri­ma

142

Har­ju maa­ko­hus an­dis oma­­va­lit­sus­te­le tea­da, et ap­ril­lis lõ­pe­vad 2019. aas­tal va­li­tud rah­va­koh­tu­ni­ke vo­li­tu­sed ning tu­leb esi­ta­da uued kan­di­daa­did. See­tõt­tu oo­ta­vad oma­va­lit­su­sed, et soo­vi­jad en­dast tea­da an­nak­sid. Rah­va­koh­tu­ni­kud osa­le­vad koos koh­tu­ni­kega õi­gu­se­mõist­mi­ses, kuid neil ei pea ole­ma ju­rii­di­list ha­ri­dust, sest nen­de ees­märk on ta­va­li­se ini­me­se­na nä­ha koh­tup­rot­ses­si eel­kõi­ge inim­li­kust as­pek­tist.

Ka­hel nel­ja-aas­ta­sel pe­rioo­dil, kok­ku 8 aas­tat, Raa­si­ku val­da rah­va­koh­tu­ni­ku­na esin­da­nud Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo kin­ni­tas, et tal­le on koh­tu­is­tun­gi­tel osa­le­mi­ne vä­ga meel­di­nud ning nõus­tuks mee­lel­di jät­ka­ma, kui põ­hi­töö kõr­valt jääks sel­leks roh­kem ae­ga.

„Soo­vi­tan rah­va­koh­tu­ni­ku ame­tit jul­gelt ini­mes­te­le, kel on hu­vi kri­mi­naa­las­ja­de vas­tu ning soov tea­da, kui­das meie koh­tu­süs­teem toi­mib. Kes ta­va­li­selt koh­tuot­su­seid kri­ti­see­rib, sel­lel on rah­va­koh­tu­ni­kuks kan­di­dee­ri­mi­ne hea või­ma­lus saa­da ot­seal­li­kast tea­da, miks ot­sus­tas ko­hus just nii, mit­te tei­si­ti,“ rää­kis ta.

Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo li­sas, et rah­va­koh­tu­ni­kul ei pea ole­ma õi­gu­sa­la­seid tead­mi­si ega tu­le eelnevalt ka ka­ris­tus­sea­dus­tik­ku lä­bi lu­ge­da: „Võid ol­la liht­salt niiöel­da ini­me­ne tä­na­valt. Kaks rah­va­koh­tu­nik­ku on li­saks koh­tu­ni­ku­le saa­lis sel­leks, et ta­ga­da esi­me­ses kohtuast­mes õig­la­ne kri­mi­naal­me­net­lus.“

Kui koh­tus­se on va­ja rah­va­koh­tu­nik­ku, he­lis­tab koh­tu­ni­ku abi mõnele neist ja kü­sib, kas tal on või­ma­lik osa­le­da: „Mi­na olin pä­rast rah­va­koh­tu­ni­kuks saa­mist just töö­ko­ha va­he­ta­nud ja üt­le­sin koh­tus, et ma vä­ga sa­ge­li käia ei saaks. Rah­va­koh­tu­ni­ku töö on va­ba­taht­lik, kui­gi ta­sus­ta­tak­se, kuid ko­hus­tust min­na ei ole, siis he­lis­ta­tak­se liht­salt järg­mi­se­le rah­va­koh­tu­ni­ku­le. Ju­hul, kui rah­va­koh­tu­nik on ühe prot­ses­si is­tun­gil osa­le­nud, tu­leb ar­ves­ta­da, et peab prot­ses­si is­tun­gi­tel käi­ma ku­ni ot­su­se kuu­lu­ta­mi­se­ni. Kui on ar­va­ta, et prot­sess kes­tab kaua, ei pea vas­tu võt­ma. Vä­ga pik­ki me­net­lu­si on siis­ki har­va, ena­mas­ti kes­ta­vad üks-kaks, pi­ke­mad kolm-ne­li päe­va.“

Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo ju­tus­tas, kui rah­va­koh­tu­nik lä­heb is­tun­gi­le, an­tak­se tal­le eel­ne­valt tut­vu­mi­seks koh­tuas­ja ma­ter­ja­lid. Ena­mas­ti on rah­va­koh­tu­ni­kud is­tun­gi­tel kuu­la­ja rol­lis, aru­te­lu koh­tu­ni­ku­ga on hil­jem, kuid ühel prot­ses­sil lu­ba­nud koh­tu­nik ka rah­va­koh­tu­ni­kel osa­pool­te­le kü­si­mu­si esi­ta­da. See oli üks vä­gis­ta­mis­juh­tum, ena­mas­ti osa­les Raa­si­ku val­last va­li­tud rah­va­koh­tu­nik nar­ko­ku­ri­te­gu­de me­net­le­mi­sel.

Rah­va­koh­tu­ni­kuks võib ni­me­ta­da 25-70aas­ta­se ees­ti keelt kõrg­ta­se­mel os­ka­va Ees­ti ko­da­ni­ku. Ta ei to­hi ol­la ku­ri­teo eest süü­di­mõis­te­tud, pank­ro­ti­võlg­nik, ad­vo­kaat, no­tar või koh­tu­täi­tur, kait­se­väe­tee­nis­tu­ses, val­la- või lin­na­va­lit­su­se lii­ge.

Eelmine artikkelKogu­kon­na-, spor­di- ja kul­tuu­ri- p­ro­jek­ti­de toe­tu­sed Kuu­sa­lu val­las
Järgmine artikkelKeh­ra güm­naa­siu­mi kar­jää­ri­päe­val osa­les ka KERS­TI KAL­JU­LAID