Keh­ra güm­naa­siu­mi kar­jää­ri­päe­val osa­les ka KERS­TI KAL­JU­LAID

296
Keh­ra koo­li kar­jää­ri­päe­va üks esi­ne­ja oli pre­si­dent KERS­TI KAL­JU­LAID.

Üle­möö­du­nud nel­ja­päe­val, 26. jaa­nua­ril toi­mus Keh­ra güm­naa­siu­mis teist kor­da põ­hi­koo­li lõ­puk­las­si- ja güm­naa­siu­miõ­pi­las­te­le mõel­dud kar­jää­ri­päev Kar­je, kus tut­vus­ta­ti eri­ne­vaid õp­pi­mis- ja kar­jää­ri­või­ma­lu­si.

Päe­va esi­me­ses poo­les rää­ki­sid õpi­las­te­le oma elust ja kar­jää­ri­va­li­ku­test eri elua­la­de esin­da­jad. Et­te­kand­jaid tut­vus­ta­sid päe­va­ju­hid, Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal ja abi­tu­rient Me­ri­lin Aru­mets. Oma va­li­ku­test kõ­ne­le­sid Lil­li kü­la Rem­mel­ga­maa ta­lu pe­re­nai­ne ja Jär­va­maa kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­se õpe­ta­ja, aas­ta põl­lu­mees 2020 Ka­ja Piir­feldt, tark­va­raet­te­võt­te Sen­susQ üks asu­ta­ja ja te­gev­juht Mar­ko Ka­se­leht, Maa­le­he aja­kir­ja­nik ja Kad­ri­na koo­li mee­diaõ­pe­ta­ja Rein Sikk, Ani­ja abi­val­la­va­nem, 8 aas­tat kesk­kon­naa­lal töö­ta­nud Priit Va­ba­mäe ning Ees­ti Va­ba­rii­gi eel­mi­ne pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid.

„Nad ei rää­ki­nud ai­nult töö-a­la­sest kar­jää­rist, vaid ka pal­just muust. Kü­si­mu­si oli pal­ju, kõi­ge roh­kem kü­si­ti et­te­võt­jalt ja pre­si­den­dilt,“ üt­les Me­ri­lin Aru­mets.

„Kuuel mis­sioo­nil osa­le­nud Mar­ko Ka­se­leht ju­tus­tas elust mis­sioo­ni­del ning rää­kis, kui­das ta­ga­si tul­les püü­dis sõ­ja­sünd­mus­test üle saa­da. Nüüd on ta tei­nud elus kan­na­pöör­de, enam mis­sioo­ni­del ei käi, on pe­rei­ni­me­ne.“

Kar­jää­ri­päe­va suu­rim täht oli Me­ri­lin Aru­met­sa hin­nan­gul Kers­ti Kal­ju­laid, kes oma tööst kõ­nel­des rõ­hu­tas, et pre­si­dent po­le amet, vaid töö­koht: „Te­malt kü­si­ti vä­ga pal­ju. Näi­teks, kui­das ta pe­re ja lap­sed tu­lid toi­me pre­si­den­dia­me­ti­ga kaas­ne­nud tä­he­le­pa­nu­ga. Te­ma noo­ri­mat last häi­ri­nud see esial­gu vä­ga, kuid ta koo­lis saa­di aru, et see on töö­koht na­gu iga tei­ne.“

Koo­li mee­dia­rin­gi­le Ke­ku an­tud in­terv­juus lau­sus Kers­ti Kal­ju­laid, et tal­le meel­di­vad koh­tu­mi­sed, kus on pal­ju kü­si­mu­si ning saab eri tee­ma­del arut­le­da. „Tä­na oli kind­las­ti üks sel­li­ne,“ kin­ni­tas ta.

Kar­jää­ri­va­li­ku ees seis­va­te­le noor­te­lesoo­vi­tas pre­si­dent, et nad teek­sid se­da, mi­da sü­da kä­sib, sest see on ala­ti õi­ge tee: „Võiks proo­vi­da mõel­da, kus te ta­hak­si­te ol­la 40- või 50aas­ta­se­na. Siis mõel­da, mis on sam­mud, mis võik­sid sin­na kõi­ge suu­re­ma tõe­näo­su­se­ga viia. Sa­mal ajal ei mak­sa va­li­kus­se kin­ni jää­da, sest elu võib oo­ta­ma­tult pak­ku­da hoo­pis põ­ne­va­maid või­ma­lu­si, tu­leb ol­la nen­de­le ava­tud.“

Kers­ti Kal­ju­laid ni­me­tas prae­gus­te noor­te ee­li­se­na, et enam ei pea pä­rast üli­koo­li lõ­pe­ta­mist 40 aas­tat sa­mal alal töö­ta­ma, nüüd on liht­sam te­ha elus mi­tu kor­da uu­si va­li­kuid: „Va­li­ge jul­gelt ja är­ge lii­ga pal­ju mu­ret­se­ge!“

Pä­rast esi­ne­mist õpi­las­te ees oli Kers­ti Kal­ju­laiul koh­tu­mi­ne Keh­ra koo­li õpe­ta­ja­te­ga. Õpi­la­sed olid sel ajal töö­tu­ba­des. Kar­jää­ri­päev lõp­pes au­las, vi­deo­ter­vi­tus­te­ga esi­ne­sid ka ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­ter Tõ­nis Lu­kas, laul­ja ja näit­le­ja Kris­tel Aas­laid ning koo­mik Mat­tias Naan.

20 töö­tu­ba
Kar­jää­ri­päe­val oli kok­ku 20 töö­tu­ba, iga õpi­la­ne sai neist va­li­da kaks, ku­hu tu­li eel­ne­valt re­gist­ree­ri­da. Töö­tu­be vii­sid lä­bi kõrg­koo­li­de esin­da­jad Tal­Tec­hist, Tal­lin­na üli­koo­li Bal­ti fil­mi, mee­dia ja kuns­ti­de ins­ti­tuu­dist, Tar­tu Üli­koo­list, Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­miast, Ees­ti Et­te­võt­lus­kõrg­koo­list Mai­nor, sa­mu­ti et­te­võt­jad ja ka piir­kon­na suu­re­ma­te töös­tu­set­te­võ­te­te esin­da­jad Ho­ri­zo­nist, Mul­ti­me­kist ja Mist­ra-Au­te­xist.

„Vä­ga äge et­te­võt­mi­ne oli,“ kii­tis Ani­ja val­la aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa, kes oli ka­he töö­toa lä­bi­vii­ja.

„Rää­ki­sin et­te­võt­lu­sest ja tu­ris­mist. On pa­ras väl­ja­kut­se si­sus­ta­da 16aas­tas­te­le 45 mi­nu­tit sel­li­selt, et neil oleks hu­vi­tav. Sel­leks liht­salt loen­gust ei pii­sa, tu­leb neid kaa­sa­ta, and­sin nei­le la­hen­da­da eri­ne­vaid üle­san­deid.“

Nii Keh­ra koo­li õpe­ta­jad kui õpi­la­sed kin­ni­ta­sid, et kar­jää­ri­päev oli vä­ga põ­nev ja ka­su­lik.
„See oli vä­ga kor­da­läi­nud üri­tus, suur ai­täh kor­ral­da­ja­te­le. Esi­ne­jad and­sid pal­ju mo­ti­vat­sioo­ni ja töö­tu­ba­dest sai­me uu­si tead­mi­si. Töö­toad pol­nud ainult loen­gud, vaid sai ka prak­ti­li­selt üht-teist proo­vi­da. Olek­sin taht­nud osa­le­da veel mit­mes töö­toas, kui­gi mõ­le­ma­ga, kus käi­sin, olen vä­ga ra­hul. Esi­me­se­na võt­sin aja­kir­jan­du­se töö­toa, se­da vii­sid lä­bi Bal­ti fil­mi- ja mee­dia­koo­li tu­den­gid. Tal­Tec­hi toi­du­teh­no­loo­gia töö­toa va­li­sin, sest sel­le kir­jel­dus oli vä­ga põ­nev. Ei ka­het­se, oli sil­ma­rin­gi avar­dav, sai­me tun­da eri lõh­nu ja proo­vi­da mait­seid,“ rää­kis Hend­rik Lill­soo 9. klas­sist.

12. klas­sis õp­piv Me­ri­lin Aru­mets mär­kis, et kar­jää­ri­päev pa­ni mõt­le­ma, kui va­li­tud eri-a­la­le õp­pi­ma saa­da ei õn­nes­tu, võib va­he­peal kat­se­ta­da mi­da­gi muud ning hil­jem proo­vi­da uues­ti se­da, mis esial­gu ei õn­nes­tu­nud. Te­ma osa­les ka Tar­tu Üli­koo­li töö­toas, kus tut­vus­ta­ti üli­koo­li ko­du­leh­te ja sel­gi­ta­ti, mil­leks ja kui­das val­mis­tu­da, kui on soov asuda seal õp­pi­ma: „Näi­teks soo­vi­ta­ti min­na mõ­ne üliõ­pi­la­se tu­den­gi­var­juks – käia koos te­ma­ga loen­gu­tes, kuu­la­ta, mi­da neis õpe­ta­tak­se, ka aru­ta­da.“

11. klas­si õpi­la­sed Kel­li-Kris­tel­le Lepp ja Na­ta­lii Roo­bas kin­ni­ta­sid samuti, et kar­jää­ri­päev meel­dis vä­ga ning ku­na kõik töö­toad tun­du­sid vä­ga hu­vi­ta­vad, võiks järg­mi­sel aas­tal ol­la igaü­hel või­ma­lus osa­le­da roh­kem kui ka­hes töö­toas. Nad leidsid, et päev ai­tas kind­las­ti tu­le­vik­ku sel­ge­maks saa­da.

Koo­li­di­rek­tor Kai­do Krein­taal sõ­nas, et kar­jää­ri­päe­va­ga soo­vi­ti tut­vus­ta­da Keh­ra güm­naa­siu­mi ka ümb­rus­kon­na põ­hi­koo­li­de õpi­las­te­le.

„Sel­le­pä­rast kut­su­si­me siia ka teis­te koo­li­de 9. klas­se. Tu­lid Ala­ve­re, Aeg­vii­du ja Aru­kü­la koo­li õpi­la­sed. Vä­ga kah­ju, et Raa­si­ku koo­li õpi­la­sed sel­lest osa ei saa­nud. Se­da enam, et nen­de klas­si­ju­ha­ta­ja on Ani­ja val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jo­ni esi­mees, kel­le üle­san­deks peaks ole­ma Ani­ja val­la ha­ri­du­se eden­da­mi­ne,“ sõ­nas ta.

Raa­si­ku koo­li di­rek­tor Triin Hal­lik vastas, et Raa­si­ku kool ei saa­nud kah­juks tä­na­vu­sel kar­jää­ri­päe­val osa­le­da, kuid 9. klas­si õpi­las­te­ga plaa­ni­tak­se lä­hia­jal Keh­ra güm­naa­siu­mi kü­las­ta­da.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la rah­va­koh­tu­nik jul­gus­tab kan­di­dee­ri­ma
Järgmine artikkelAla­ve­re pa­kiau­to­maa­ti ka­su­ta­tak­se pal­ju