Kogu­kon­na-, spor­di- ja kul­tuu­ri- p­ro­jek­ti­de toe­tu­sed Kuu­sa­lu val­las

89
Kuusalu vallamaja

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas nä­dal pä­rast se­da, kui vo­li­ko­gu keh­tes­tas tä­na­vu­se val­laee­lar­ve, eel­mi­se aas­ta sü­gis­voo­ru pro­jek­ti­toe­tu­sed. Taot­lu­si sai ko­gu­kon­na-, spor­di- ja kul­tuu­ri­vald­kon­na pro­jek­ti­de­le esi­ta­da 12. sep­temb­rist ku­ni 3. ok­toob­ri­ni di­gi­taal­selt SPO­KU kesk­kon­nas.

Ka taot­lu­si hin­das ko­mis­jon sa­mas kesk­kon­nas, hin­da­mi­seks oli ae­ga 21. no­vemb­rist ku­ni 5. det­semb­ri­ni. Ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, eri­ne­va­tes va­li­mis­ni­me­kir­ja­des vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­nud He­le­na Aug, Kat­re Ka­ru, Ur­mo Ris­ti­saar, Siim Nurk, Tii­na Viir­na ja Avo Vest ning val­la noor­te­vo­li­ko­gust Uku Aas­rand. Ko­mis­jo­ni koo­s­olek oli 5. det­semb­ril.

Ko­gu­kon­nap­ro­jek­tid
Ko­gu­kon­na vald­kon­na pro­jek­ti­de toe­tu­seks on ee­lar­ves 9750 eu­rot. Täh­ta­jaks esi­ta­ti 13 taot­lust ko­gu­sum­ma­ga 15 419 eu­rot.

Toe­tust ja­gus kesk­mis­te hin­de­punk­ti­de põh­jal moo­dus­ta­tud pin­ge­reas ka­hek­sa­le pro­jek­ti­le täis­ma­hus ning ühek­san­da­le ko­ha­le tul­nud pro­jek­ti­le osa­li­selt. Toe­tu­se­ta jäid ne­li taot­lust.

MTÜ Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts saab Ka­ha­la jär­ve Jää­ka 2023 kor­ral­da­mi­seks 1000 eu­rot ja MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts ko­gu pe­re päe­va „Saa­bu­nud on ke­vad“ jaoks 500 eu­rot.

MTÜ-le Klot­si­möll an­tak­se „Klot­si­möll 2023“ lä­bi­vii­mi­seks 1500 eu­rot. Sa­ma suu­re toe­tus­sum­ma saa­vad ka MTÜ Kol­ga Aren­dus „Kol­ga jõu­lu­laat 2023“, MTÜ Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit „Et­te­võt­lus­nä­da­la 2023“ ja MTÜ Kuu­sa­lu Mat­ka­selts üri­tus­te „Kuu­sa­lu val­la­rah­vas lii­gub 2023“ jaoks.

MTÜ Val­ge­jõe Kü­la­selts saab 804 eu­rot „Val­ge­jõe las­te spor­di­päev 2023“ kor­ral­da­mi­seks, MTÜ Kuu­sa­lu Val­la Las­te­ri­kas­te Pe­re­de Selts 850 eu­rot ka­he­päe­va­se Ees­ti pii­res teh­ta­vaks bus­sieks­kur­sioo­niks ning MTÜ Kol­ga­kü­la Selts al­les jää­nud 596 eu­rot Kuu­sa­lu val­la maa­li­laag­ri 2023 jaoks.

Spor­dip­ro­jek­tid
Spor­di­vald­kon­na pro­jek­ti­de toe­tu­seks on val­laee­lar­ves 6500 eu­rot. Taot­lu­si esi­ta­ti 6, nen­de ko­gu­sum­ma on 5405 eu­rot. Kõi­gi­le pro­jek­ti­de­le ja­gus toe­tus­ra­ha kü­si­tud ma­hus.

MTÜ-le Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi an­tak­se lau­rit­sa­päe­va jook­su kor­ral­da­mi­seks 1500 eu­rot, väi­ke­las­te ker­ge­jõus­ti­ku­päe­vaks 300 eu­rot ja „Mar­gus Keer­ma VI mä­les­tus­võist­lu­sed/Kuu­sa­lu val­la lah­ti­sed ker­ge­jõus­ti­ku meist­ri­võist­lu­sed 2023“ jaoks 700 eu­rot.

MTÜd La­he­maa Me­rek­lu­bi toe­ta­tak­se 900 eu­ro­ga Ka­ha­la jär­ve jää­sur­fi­võist­lu­se lä­bi­vii­mi­seks. MTÜ Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts saab 1000 eu­rot üm­ber Ka­ha­la jär­ve jook­su ja MTÜ Spor­dik­lu­bi Kei­la Swimc­lub 1005 eu­rot uju­mis­võist­lus­te kor­ral­da­mi­seks.

Kul­tuu­rip­ro­jek­tid
Ka kul­tuu­ri­vald­kon­na pro­jek­ti­de­le on käe­so­le­va aas­ta ee­lar­ves 6500 eu­rot. Taot­lu­si esi­ta­ti 10, nen­de ko­gu­mak­su­mus oli 9800 eu­rot. Pin­ge­rea esi­me­se­le kuue­le pro­jek­ti­le ja­gus toe­tust kü­si­tud ma­hus. Pin­ge­reas seits­men­dal ja ka­hek­san­dal ko­hal ol­nud pro­jek­tid said hin­de­punk­te võrd­selt ning hin­da­mis­ko­mis­jon te­gi et­te­pa­ne­ku ja­ga­da ka al­les jää­nud sum­ma nei­le võrd­selt.

MTÜ-le Isa­de Meel an­tak­se 1500 eu­rot Hõi­mu­mar­si 2023 ja MTÜ-le Kuu­sa­lu Val­la Kü­la­de Ühing 1100 eu­rot Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na XXI mai­laa­da kor­ral­da­mi­seks.

MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts saab 500 eu­rot ko­gu pe­re päe­va „Jõu­luoo­tus“, 400 eu­rot mihk­li­päe­va mat­ka, 1000 eu­rot va­nae­ma­de tant­su­rüh­ma Tiiud 35. sün­ni­päe­va­kont­ser­di „Oh neid va­nae­ma­sid…“ ja 850 eu­rot Lä­ti rah­va­tant­su­rüh­ma vas-tuvõt­mi­seks ning ühi­seks esi­ne­mi­seks lau­rit­sa­päe­val lä­bi­vii­mi­seks.

MTÜd Kol­ga­kü­la Selts toe­ta­tak­se 300 eu­ro­ga üri­tu­se „Kol­ga­kü­la ko­gu­pe­re ad­ven­di­päev 2023“ kor­ral­da­mi­seks. MTÜ Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter saab 850 eu­rot näi­den­di „Ohv­rit män­gi­des“ la­vas­ta­mi­seks.

Pro­jek­ti­ra­hast ei jät­ku­nud toe­tust MTÜ-le Lau­rent­siu­se Selts Eduard Ah­ren­si 10. kon­ve­rent­si kor­ral­da­mi­seks ja MTÜ-le Kol­ga­kü­la Selts Kuu­sa­lu val­la aja­loo­kon­ve­rent­si lä­bi­vii­mi­seks.

Lau­rent­siu­se Selt­si ju­ha­tu­se lii­ge Su­lev Vald­maa esi­tas selt­si ni­mel Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le aval­du­se pal­ve­ga siis­ki lei­da ra­ha Ah­ren­si kon­ve­rent­si kor­ral­da­mi­se toe­ta­mi­seks. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas 26. jaa­nua­ri is­tun­gil, ku­na te­gu on Kuu­sa­lu val­la jaoks täht­sa, kul­tuu­ri­pä­ran­dit hoid­va üri­tu­se­ga, toe­ta­da kon­ve­rent­si lä­bi­vii­mist val­la re­serv­fon­dist 1500 eu­ro­ga.

Eelmine artikkelAni­ja val­laee­lar­ve toe­tu­sed kul­tuu­ri- ja kü­la­selt­si­de­le
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la rah­va­koh­tu­nik jul­gus­tab kan­di­dee­ri­ma