Raa­si­ku val­la noo­ri ja ea­kaid kut­su­tak­se Ju­tu­ta­ja­te prog­ram­mi

233
JUTA ASUJA.

Raa­si­ku val­la vä­he­malt 15aas­ta­seid noo­ri ning ük­sil­da­si ea­kaid kut­su­tak­se osa­le­ma prog­ram­mis Ju­tu­ta­ja, mil­le ees­märk on viia nad oma­va­hel kok­ku. Ea­ka­te­le soo­vi­tak­se prog­ram­mi abil pak­ku­da noo­ri selt­si­li­si, kel­le abil väl­ti­da ük­sil­dust ja elust ee­ma­le­jäe­tu­se tun­net, noor­te­le põ­ne­vaid vest­lu­si va­ne­ma­te ini­mes­te­ga ning esi­me­si töö­ko­ge­mu­si. Et­te­võt­mi­se al­ga­ta­ja on eel­mi­se aas­ta ke­va­del loo­dud MTÜ Ju­tu­ta­ja.

Aru­kü­la noor­soo­töö­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no rää­kis, et pi­da­sid koos Raa­si­ku noor­soo­töö­ta­ja An­ge­la Al­li­ku ning val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja­ga nõu ning leid­sid, et ka Raa­si­ku val­la noo­red ja ea­kad võiks oma­va­hel kok­ku viia. Esi­me­ne koh­tu­mi­ne ju­tu­ta­ja­te­le toi­mus juu­lis Aru­kü­las, osa­le­sid viis noort. Siis toi­mu­nud vest­lus­voo­ru jä­rel MTÜ esin­da­ja­ga saa­tis Ju­tu­ta­ja­te­le oma CV ja mo­ti­vat­sioo­ni­kir­ja neist vaid üks.

„Tei­sed võt­sid mõt­le­mi­sa­ja, kuid nii neil, kui kõi­gil teis­tel noor­tel, kes esi­me­sel koh­tu­mi­sel osa­le­da ei saa­nud, on või­ma­lik prog­ram­mi­ga lii­tu­da. Noo­red, kes on hu­vi­ta­tud, and­ke sel­lest mul­le tea­da,“ üt­les Maar­ja-Ly Tei­no.

Ta li­sas, et ju­tu­ta­jaks ole­mi­ne pa­kub noo­re­le või­ma­lust elu­ko­ge­nud ini­me­se­ga su­hel­da ning kü­si­da näi­teks, mil­le­ga te­ma noo­rus­põl­ves noo­red te­ge­le­sid.

Ju­tu­ta­jaks saa­mi­seks tu­leb li­saks põh­ja­li­ku­le in­terv­juu­le lä­bi­da koo­li­tus, kus õpe­ta­tak­se es­maa­bi­võt­teid, kõ­nel­dak­se em­paa­ti­li­sest suht­le­mi­sest, vaim­se ter­vi­se häi­re­test ning muust sar­na­sest, mil­le­ga ju­tu­ta­ja oma töös võib kok­ku puu­tu­da. Noor­te jaoks on ju­tu­ta­ja-amet osa­li­se aja­ga ta­sus­ta­tud töö.

Ea­kad, kes soo­vi­vad en­da­le noo­ri vest­lus­kaas­la­si või ük­sil­das­te ea­ka­te lä­he­da­sed, peak­sid sel­lest tea­da and­ma Ju­ta Asu­ja­le või val­la sot­siaal­töös­pet­sia­lis­ti­le Ka­rin Möl­lit­sa­le.

„Ea­ka­te hulk, kel­le­le saa­me ju­tu­kaas­la­si pak­ku­da, sõl­tub sel­lest, kui pal­ju on noo­ri, kes on val­mis et­te­võt­mi­ses osa­le­ma, kuid usu­me, et see arv on ta­sa­pi­si suu­re­nev,“ lau­sus ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja ning jul­gus­tas kõi­ki hu­vi­ta­tud ea­kaid või nen­de lä­he­da­si nen­de­ga ühen­dust võt­ma.

Esi­me­ne koh­tu­mi­ne on ala­ti ta­su­ta, et noor ja ea­kas saak­sid ai­mu, kas nei­le et­te­võt­mi­ne so­bib ja mil­li­ne on nen­de oma­va­he­li­ne klapp, edas­pi­di tu­leb tee­nu­se eest maks­ta. Ühe koh­tu­mi­se ta­suks on ka­van­da­tud 12 eu­rot, see lä­heb noor­te ju­tu­ta­ja­te koo­li­ta­mi­seks, nei­le väi­ke­se ta­su maks­mi­seks ja mo­ti­vat­sioo­ni hoid­mi­seks.

Valla ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sõ­nas, et kui mõ­ne osa­le­da soo­vi­va ea­ka jaoks saab ju­tu­ta­mi­se eest ta­su maks­mi­ne ta­kis­tu­seks, võt­ku sot­siaal­töö­ta­ja­te­ga ühen­dust: „Sel­le tõt­tu noo­re ju­tu­ta­ja­ga koh­tu­ma­ta ei pea jää­ma, leia­me koos kind­las­ti la­hen­du­se.“