Keh­ra koh­vi­ku­te­päe­val oli ava­tud aia­maa­koh­vik

199
Kaie aiamaakohviku perenaine KAIE UNTERA.

Lau­päe­val kor­ral­das Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­kus Keh­ra rah­va­ma­ja juu­res 4. kor­da ko­du­koh­vi­ku­te­päe­va. Rah­va­ma­ja juu­res müüs Ire­na Ots enda val­mis­ta­tud koo­ke, pi­ru­kaid ja muid küp­se­ti­si ning Ala­ve­re tor­di­te­gi­ja Bir­git Paas­ma nii­ni­me­ta­tud pa­tu­va­bu tor­te. Keh­ra ait-kui­va­tis pak­ku­sid güm­naa­siu­mi­noo­red, ke­da ju­hen­dab Kat­rin Roo­me­re, sa­mu­ti pi­ru­kat, koo­ki ja teed-koh­vi.

Keh­ra ela­nik Kaie Un­te­ra an­dis mõ­ni päe­v va­rem sot­siaal­mee­dias tea­da, et avab sel päe­val sa­mu­ti koh­vi­ku, kuid oma aia­maal Vai­nu teel.

„Olen pal­ju käi­nud ko­du­koh­vi­ku­tes La­ge­dil, Aru­kü­las, Ko­sel ja Hiiu­maal, mi­nu jaoks on ko­du­koh­vik see, mis on ava­tud kel­le­gi aias. Ku­na mul oma ma­ja ega ae­da ei ole, kuid mul­le meel­dib vä­ga küp­se­ta­da, ot­sus­ta­sin koh­vi­ku te­ha aia­maa­l. Aru­kü­las ja La­ge­dil olen näi­nud, et ka kor­ter­ma­de juur­de võib tel­gid püs­ti pan­na ja edu­kalt ko­du­koh­vi­kuid te­ha,“ üt­les ta.
Koh­vik oli ava­tud Kaie Un­te­ra aia­ma­ja­ke­se ter­ras­sil, sel­le juur­de oli kü­las­ta­jai­le sä­ti­tud kolm lau­da. Koh­vik sai ava­tud ol­la um­bes tun­ni, sel­le jook­sul jõu­dsid kü­las­ta­da um­bes 40 ini­mest: „Siis tu­li pa­du­vihm. Il­ma sel­le­ta oleks kõik ära os­te­tud, nüüd jäi mi­da­gi ka oma­le.“

Kaie Un­te­ra müüs omateh­tud lei­ba ja cia­bat­tat, pi­ru­kaid, koo­ke, või­lei­bu, vahv­leid, ma­gus­toi­tu, mah­la­sid ja koh­vi. Ta kin­ni­tas, et kü­las­ta­ja­te ta­ga­si­si­de oli vä­ga hea, kii­de­ti, et see on tõe­li­ne ko­du­koh­vik, ning soo­vi­ta­ti et­te­võt­mist veel tänavu su­vel kor­ra­ta.

Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja El­vis Hru­pa üt­les, et koh­vi­ku­te­päe­va on Keh­ras kor­ral­da­tud rah­va­ma­ja ümb­ru­ses, sest lin­nas on pal­ju kor­ter­ma­ju ning soo­vi­tak­se ka nen­de ela­ni­ke­le an­da või­ma­lus oma koh­vi­ku­ga osa­le­da: „Vä­ga to­re, et sel aas­tal ava­ti kaks koh­vi­kut ka ko­du­hoo­vis, li­saks Keh­ra aia­maa­koh­vi­ku­le oli üks ko­du­hoo­vi­koh­vik Ani­jal. Ar­van, et edas­pi­di tee­me­gi hüb­rii­dü­ri­tu­se – kes ta­hab, tu­leb oma koh­vi­ku­ga rah­va­ma­ja ümb­ru­ses­se, kes ta­hab, avab sel­le ko­du­hoo­vis. Kan­na­me kõik need ko­had kü­las­ta­ja­te jaoks ühi­se­le kaar­di­le.“

Eelmine artikkelSo­lar­park Kuu­sa­lu päi­ke­se­jaam
Järgmine artikkelURMAS KIRT­SI­LE kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kuld­märk