Raa­si­ku val­la kruu­sa­teid höö­vel­da­tak­se tä­na­vu kolm kor­da

26
Raasiku vallavanem ANDRE SEPP.

Ap­ril­li kes­kel höö­vel­da­ti sel aas­tal esi­mest kor­da Raa­si­ku val­la kruu­sa­teid. Val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et vii­ma­ne suu­rem hool­dus kruu­sa­tee­del oli mul­lu sep­temb­ris ning va­ra­ke­va­deks olid tee­del üs­na sü­ga­vad au­gud. Pä­rast esi­mest grei­der­da­mist said teed küll lä­bi­ta­vaks, kuid ra­hul­da­vaks veel mit­te. See­tõt­tu höö­vel­da­tak­se val­la kruu­sa­teid ta­va­li­se ka­he kor­ra ase­mel tä­na­vu kolm kor­da.

„Hool­da­ja­ga on kok­ku­le­pe, et mai tei­ses poo­les al­gab suu­rem höö­vel­da­mi­ne, mil­le käi­gus ta­san­da­tak­se kõr­ged teeää­red ning teed lü­ka­tak­se au­ku­de põh­ja­ni si­le­daks,“ lau­sus val­la­va­nem.

Raa­si­ku val­las on 107 ki­lo­meet­rit kruu­sa­teid, neid hool­dab OÜ Šei­ker Teed, kel­le­ga märt­sis sõl­mi­ti le­ping kol­meks hooa­jaks: „Ole­me koos hool­da­ja­ga suu­rema osa teid üle vaa­da­nud. Pea­mi­sed mu­red on, et kruus tol­mab teelt ära ja grei­der­da­mi­se­ga te­ki­vad tee­per­ve­de­le kõr­ged val­lid. Et vih­ma­ve­si ära saa­da, tu­leb teeää­red ma­ha lü­ka­ta. Tei­se höö­vel­da­mi­se­ga toi­mub suu­rem pa­ran­da­mi­ne, püüa­me kruu­sa­tee­de­le an­da va­ja­li­ku pro­fii­li, va­ja­du­sel vea­me pea­le ka kruu­sa­ma­ter­ja­li. Pal­ju­des koh­ta­des po­le enam mi­da­gi höö­vel­da­da ning kus on ju­ba suu­red ki­vid väl­jas, lõ­hu­vad need grei­de­ri. Ole­me koos hool­da­ja­ga väl­ja va­li­nud need teed, ku­hu on pea­le­ve­du va­ja.“

And­re Sepp li­sas, et ka­hel vii­ma­sel aas­tal on val­la kruu­sa­tee­de­le vee­tud kok­ku üle 5000 ton­ni ma­ter­ja­li, käesoleval aas­tal on plaa­nis tee­de­le viia sa­ma pal­ju kui eel­mi­sel aas­tal ehk 2500 ton­ni.

Kõik kruu­sa­teed peak­sid teist kor­da ole­ma höö­vel­da­tud juu­ni al­gu­seks, kol­mas kord grei­der­da­tak­se sü­gi­sel.

Li­saks te­hak­se kruu­sa­tee­del kord aas­tas ka tol­mu­tõr­jet: „Esi­me­ne tol­mu­tõr­je küm­nel ki­lo­meet­ril on teh­tud. Se­da te­hak­se seal, kus elu­ma­jad va­he­tus lä­he­du­ses, sa­ma­del tee­lõi­ku­del, kus eel­mi­sel aas­tal. Tol­mu­tõr­je aeg sõl­tub pal­ju il­mast, va­ja­du­sel on se­da või­ma­lik te­ha ka teist kor­da.“