Ani­ja val­la ka­la­me­hed te­gid MTÜ

77
Kohamaimude Kehra vetesse asustamise eestvedajad RANDO PUNG, TIIT TAMMARU, AIN TROLLA, MARKO TEPPAN ja MARGUS MIIDLA Kaunissaare veehoidla juures.

Ani­ja val­la ka­la­me­hed asu­ta­sid MTÜ Keh­ra Kan­di Ka­la­va­rud, mil­le ees­märk on tuua ko­du­ko­ha ve­tes­se uu­si ka­la­lii­ke. MTÜ ju­ha­tus­se kuu­lu­vad Mar­ko Tep­pan, Ain Trol­la ja Ran­do Pung. Kuu ae­ga ta­ga­si lõi Mar­ko Tep­pan Fa­ce­boo­ki gru­pi „Keh­ra kan­di ko­ha“, et saa­da toe­ta­jaid Kau­nis­saa­re ja Aa­vo­ja vee­hoid­las­se ning Jä­ga­la jõe Keh­ra te­ha­se ja Kau­nis­saa­re va­he­li­se­le lõi­gu­le ko­ha­mai­mu­de asus­ta­mi­seks. Mar­ko Tep­pa­ni sõ­nul sõl­tub il­mast, esi­me­sed mai­mud loo­de­tak­se Keh­ra kan­dis vet­te las­ta 15. mail. Need tuuak­se Tar­tu­maalt Haas­la­va ka­la­kas­van­du­sest. „Mak­sa­vad vä­he­malt 3456 eu­rot, kuid sel­li­sel ju­hul pea­me trans­por­di ise kor­ral­da­ma,“ üt­les Mar­ko Tep­pan. „Keh­ra kan­di ko­ha“ le­hel on MTÜ kon­to­num­ber, ku­hu oo­da­tak­se kõi­gi ka­lan­dus­hu­vi­lis­te ning ka et­te­võ­te­te toe­tu­si: „Kui ra­ha lae­kub roh­kem, saa­me jää­gi hoi­da järg­mis­teks aas­ta­teks, te­gu on viieaas­ta­se pro­jek­ti­ga.“