Raa­si­ku val­la ela­ni­kud kõn­di­sid kol­mest asu­last Pe­nin­gi­le

350
Aru­kü­la mat­ka­selts­kond tee­kon­na al­gus­punk­tis rah­va­ma­ja juu­res. Fo­to Maar­ja-Ly Tei­no

Sü­da­me­nä­da­la raa­mes toi­mus Raa­si­ku val­las pä­rast ka­heaas­tast pau­si taas val­la­rah­va­le mõel­dud jalg­si­matk, mil­le siht­punkt oli Pe­nin­gi. Täp­selt kesk­päe­val alus­ta­sid Aru­kü­la ja Raa­si­ku rah­va­ma­ja ja Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li juu­rest ter­vi­se­kõn­di­jad mat­ka Pe­nin­gil asu­va Al­lek­si Peo­ma­ja juur­de. Raa­si­kult on sin­na 6 ki­lo­meet­rit, Pi­ka­ve­rest 9,2 ki­lo­meet­rit, Aru­kü­last alus­ta­nud mat­ka­jad kõn­di­sid Pe­nin­gi­le Nõm­me­väl­ja ja Iga­ve­re kau­du ja lä­bi­sid 9,4 ki­lo­meet­rit.

Al­lek­si Peo­ma­jas pa­ku­ti ko­gu­kon­na ühis­kõn­nil osa­le­ja­le tur­gu­tu­seks ki­bu­vit­sa­teed, värs­keid puu- ja juur­vil­ju ning „Ka­le­vi“ ter­vis­lik­ku snäk­ki. Aru­kü­la ter­vi­se­kes­ku­se töö­ta­jad mõõt­sid soo­vi­jail ve­re­rõh­ku, ve­re­suhk­rut, ko­les­te­roo­li ta­set ning hap­ni­ku si­sal­dust ve­res. Aru­kü­la zum­ba­rüh­ma ning trum­mi­pul­ka­de tree­nin­gu liik­med esi­ta­sid ter­vi­tu­seks tren­ni­des õpi­tud tant­se.

Val­la­rah­va esi­me­ne ühis­kõn­di­mi­ne oli 2018. aas­ta ke­va­del, siis võt­tis sel­lest osa üle 200 ini­me­se. Järg­mi­ne matk oli ini­mes­te soo­vil sa­mal sü­gi­sel ning kol­mas 2019. aas­ta ke­va­del. Ka­hel järg­mi­sel aas­tal jäid ko­roo­na tõt­tu ära. Nüüd pä­rast ka­heaas­tast pau­si uues­ti toi­mu­nud üri­tu­sel oli kõn­di­jaid kok­ku li­gi 70, kõi­ge roh­kem kõn­di­jaid oli sel kor­ral Raa­si­kult, 30. Va­ni­mad mat­ka­jad olid üle 80aas­ta­sed.

Et­te­võt­mi­se al­ga­ta­ja, Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas, mär­kis, et ko­roo­naaeg on jäl­je jät­nud, ini­me­si enam nii ker­gelt ko­du­dest väl­ja ei saa. Ta li­sas, et võr­rel­des va­ra­se­ma­te kordadega võis osavõtjate väiksem arv olla tin­gi­tud ka keh­ve­mast il­mast – eel­mis­tel kor­da­del on ühis­tel kõn­ni­päe­va­del ol­nud mat­ka­mi­seks vä­ga head il­mad, sel kor­ral nii pal­ju ei ve­da­nud.

Sü­da­me­nä­da­la raa­mes olid Aru­kü­la ja Raa­si­ku rah­va­ma­ja­des eel­mi­sel nä­da­lal ka ava­tud ta­su­ta tree­nin­gud.

„Meie trum­mi­pul­ka­de tree­ning, mi­da ju­hen­dab Ka­ti Hen­sen, sai tä­nu sel­le­le juur­de viis uut lii­get,“ sõ­nas Ga­ri­na Too­min­gas.

Eelmine artikkelKol­ga las­teaia ka­tu­se re­mont lä­heb loo­de­tust pal­ju kal­li­maks
Järgmine artikkelKeh­ra rah­va­ma­jas on näi­tus ma­ja aja­loost