Kol­ga las­teaia ka­tu­se re­mont lä­heb loo­de­tust pal­ju kal­li­maks

40
Kol­ga las­teaia sei­nad ja vun­da­ment soo­jus­ta­ti küm­me aas­tat ta­ga­si, fas­saad sai mum­mu­de­ga ku­jun­du­se. Ka­tus jäi too­kord re­no­vee­ri­ma­ta.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus tun­nis­tas Kol­ga las­teaia ka­tu­se re­konst­ruee­ri­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud liht­han­ke edu­kaks ning kin­ni­tas han­ke­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul võit­jaks K-Ka­te Ka­tu­sed OÜ. Sood­sa­ma pak­ku­mi­se tei­nud K-Ka­te Ka­tu­sed OÜ kü­sib las­teaia ka­tu­se re­konst­ruee­ri­mis­töö­de eest koos käi­be­mak­su­ga 213 754,80 eu­rot. Pak­ku­mi­se esi­ta­sid han­kes­se viis ehi­tus­fir­mat, kal­leim pak­ku­mi­ne oli 373 221,32 eu­rot.

Han­ke­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, val­la­va­lit­su­se lii­ge Ran­no Pool, val­la aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel ja ju­rist-jä­re­le­val­vea­met­nik Ah­ti Rand­me­re.
Han­ke võit­nud et­te­võt­e esi­tas hin­na, mis on pal­ju kal­lim, kui val­la­va­lit­sus prog­noo­sis – Kuu­sa­lu val­la käe­so­le­va aas­ta ee­lar­ves on Kol­ga las­teaia ka­tu­se re­no­vee­ri­mi­seks 100 000 eu­rot.

Aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel kom­men­tee­ris, et kõik pak­ku­mi­sed üle­ta­sid ka­van­da­tud sum­mat suu­res ma­hus ning han­ke­ko­mis­jo­nis ja val­la­va­lit­su­ses olid aru­te­lud, kas lü­ka­ta pak­ku­mi­sed ta­ga­si ja tun­nis­ta­da han­ge nur­ju­nuks.

„Kuid töid ei saa enam eda­si lü­ka­ta, Kol­ga las­teaia ka­tus tu­leb re­no­vee­ri­da, sest on soo­jus­ta­ma­ta ja amor­ti­see­ru­nud, sa­jab mit­mest ko­hast lä­bi, niis­kus on ha­ka­nud kah­jus­ta­ma sei­nu. Vas­ta­valt re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti­le katus soojustatakse, pannakse uus ruberoidkate ning vei­di tõs­te­tak­se kal­let, et vih­ma­ve­si pa­re­mi­ni ära jook­seks. Hin­na­tõu­su mõ­ju­tab as­jao­lu, et las­teaia la­me­ka­tu­se pa­ra­pett ehk rin­na­tis kae­tak­se ple­ki­ga, aga Valgevenele ja Ve­ne­maa­le keh­tes­ta­tud sankt­sioo­nid on tõst­nud oluliselt SBS katusekatte hin­da,“ sel­gi­tas arendusspetsialist.

Kair Tammel tõ­des, et ka ka eelmisel aas­tal ot­si­ti han­ke­ga Kol­ga las­teaia ka­tu­se re­no­vee­ri­jat, kuid üh­te­gi pak­ku­mist ei esi­ta­tud ning han­ge tu­li tun­nis­ta­da nur­ju­nuks.

Kol­ga las­teaed on ehi­ta­tud 1980. aas­tal tüüpp­ro­jek­ti jär­gi – kor­pu­sed ehk rüh­ma­bok­sid on ühen­da­­tud pea­ko­ri­do­ri­ga. Esialg­se­le nel­ja­le bok­si­le ehi­ta­ti 1985. aas­tal juur­de kaks bok­si. Ma­ja ka­tu­se ko­gu­pin­da­la on li­gi 1000 ruut­meet­rit. Las­teaia vun­da­ment ja sei­nad soo­jus­ta­ti ning fas­saad re­mon­di­ti küm­me aas­tat ta­ga­si, 2012. aas­tal, riik an­dis sel­leks 167 185 eu­rot saas­tek­voo­ti­de müü­gist saa­dud sum­ma­dest.

Kü­si­mu­se­le, kui­das Kol­ga las­teaia ka­tu­se olu­li­selt kõr­gem re­no­vee­ri­mis­hind mõ­ju­tab tä­na­vust in­ves­tee­ri­misp­laa­ni val­las, kas mi­da­gi ka­van­da­tust jääb see­tõt­tu te­ge­ma­ta, vas­tas val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, et Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ves on 2022. aas­tal in­ves­tee­rin­gu­teks 1,6 mil­jo­nit eu­rot, mil­lest 1,016 mil­jo­nit moo­dus­tas Kuu­sa­lu kesk­koo­li algk­las­si­de ma­ja in­ves­tee­ring: „Ehi­tus­hin­da­de kal­li­ne­mi­se tõt­tu ole­me ob­jek­ti­dest es­mas­teks prio­ri­tee­ti­deks sead­nud val­la koo­li­de-las­teae­da­de­ga seo­tud in­ves­tee­rin­gud. Kol­ga las­teaia ka­tu­se re­no­vee­ri­mi­ne on üks neist. Kaua pla­nee­ri­tud ehi­tus­tööd tu­leb ära te­ha ja usun, et pä­rast su­ve­puh­kust on ma­jal uus kor­ra­lik ka­tus.“

Eelmine artikkelKehra kalameeste algatus aasta kalandusteo kandidaat
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la ela­ni­kud kõn­di­sid kol­mest asu­last Pe­nin­gi­le