Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­li ra­has­ta­mi­sest

625
Margus Soom.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus al­ga­tas veeb­rua­ris vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul kont­rol­li spor­dik­lu­bi­de ra­has­tus­taot­lus­tes esi­ta­tud and­me­te üle. Sel­leks moo­dus­ta­tud aju­tis­se töö­rüh­ma kuu­lu­sid ju­rist-jä­re­le­val­vea­met­nik Jaan Var­ter, kom­mu­ni­kat­sioo­ni­spet­sia­list Ere Ui­bo ja kant­se­leis­pet­sia­list Ve­ro­ni­ka Laen­de.

Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon on vaa­da­nud vas­ta­valt se­ni keh­ti­va­le kor­ra­le lä­bi spor­dik­lu­bi­de esi­ta­tud ra­has­tus­taot­lu­sed ja edas­ta­nud et­te­pa­ne­kud val­la­va­lit­su­se­le. And­me­te õig­sust ajen­da­sid see­kord kont­rol­li­ma ko­mis­jo­ni­le saa­de­tud pöör­du­mi­sed, et klu­bi­de ni­me­kir­ja­des võib esi­ne­da puu­du­si. Ko­mis­jo­ni liik­me­tel ei ole või­ma­lust ni­me­kir­ju kont­rol­li­da, ku­na neil po­le li­gi­pää­su rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­te­le.

Val­lalt saa­vad te­ge­vus­toe­tust 9 spor­dik­lu­bi. Neis tree­ni­va­te las­te va­ne­ma­telt kü­si­ti, kas laps kuu­lus 15. ok­toob­ri 2019 sei­su­ga spor­dik­lu­bi tree­nin­gu­rüh­ma ja käis seal ka se­ni. Mul­lu ok­toob­ri kes­kel oli spor­dik­lu­bi­de ra­has­tus­taot­lus­te esi­ta­mi­se täh­taeg, li­sa­da tu­li tree­nin­gu­tes osa­le­ja­te ja tree­ne­ri­te ni­me­ki­ri. Kok­ku oli ni­me­kir­ja­des 555 noort sport­last.

Ra­has­tust 2020. aas­taks taot­le­sid val­lalt Kuu­sa­lu Ten­ni­se­klu­bi 5 tree­nin­gu­rüh­ma­le, Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi 4, Kei­la Swimc­lub 9, Ha­ra Sei­la­mi­se Selts 3, Kuu­sa­lu Rah­vas­port 1, ka­ra­tek­lu­bi IVL 2, Kuu­sa­lu Ka­ra­te Kool 2, Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi 2 ja jalg­pal­lik­lu­bi Kuu­sa­lu Ka­lev 8 tree­nin­gu­rüh­ma jaoks. Kok­ku on val­la käe­so­le­va aas­ta ee­lar­ves spor­dik­lu­bi­de te­ge­vus­toe­tu­seks 60 000 eu­rot. Ku­na toimus kont­roll, ot­sus­tas val­la­va­lit­sus es­malt väl­ja ja­ga­da poo­le sum­mast, 8 spor­dik­lu­bi sai võrd­selt 3750 eu­rot ning taot­lu­se täh­ta­jast hil­jem saat­nud Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bi 3333 eu­rot. Tei­ne pool ja­ga­tak­se vas­ta­valt kor­ra­le klu­bi­de tree­nin­gu­rüh­ma­de ar­vu, nen­de suu­ru­se ja tree­nin­gu­koor­mu­se põh­jal.

Kont­rol­li käi­gus saa­di vas­tu­sed ni­me­kir­ja­des ol­nud 501 lap­se koh­ta. Val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo mär­kis, et kõi­gi klu­bi­de ni­me­kir­ja­des oli tek­ki­nud muu­tu­si, kont­rol­li­mi­se ajaks olid osad lap­sed ra­has­ta­tud tree­nin­gu­rüh­mast lah­ku­nud. Kuid 8 klu­bi osas ei muut­nud see ra­has­ta­ta­va­te tree­nin­gug­rup­pi­de ar­vu.

Teis­test eris­tus Kuu­sa­lu Ka­ra­te Kool, mis taot­les ra­has­tust 2 rüh­ma­le, kus ni­me­kir­ja jär­gi osa­le­sid 26 last. Rüh­ma mi­ni­maal­seks suu­ru­seks loe­tak­se 10 last. Vas­tu­sed saa­di 24 lap­se koh­ta, neist 6 osas tea­ta­sid va­ne­mad, et nen­de laps ei käi Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­li tree­nin­gu­tes.

Kont­rol­li­ja­te sõ­nul tea­ta­sid mõ­ned vas­ta­nu­test, et lap­sed ei ole mi­tu aas­tat enam osa­le­nud Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­li tree­nin­gu­tes. Ka tea­tas Taa­vi Us­tav, et po­le vii­mas­tel aas­ta­tel sel­le klu­bi tree­ner. Te­ma ni­mi oli klu­bi tree­ne­ri­te ni­me­kir­jas.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et val­la­va­lit­sus aru­tas paa­ril kor­ral kont­rol­li tu­le­mu­si ning on sei­su­ko­hal, et Kuu­sa­lu Ka­ra­te Kool saab 2020. aas­tal te­ge­vus­toe­tust ühe­le tree­nin­gu­rüh­ma­le.

„MTÜ-le Kuu­sa­lu Ka­ra­te Kool on sel aas­tal eral­da­tud ju­ba 3750 eu­rot. Kas ja kui suu­re sum­ma­ga se­da klu­bi veel toe­ta­tak­se, o­tsus­ta­me lä­hia­jal. Sa­mu­ti tu­leb võt­ta sei­su­koht, mi­da edas­pi­di te­ha va­leand­meid esi­ta­nud MTÜ taot­lus­te­ga,“ sõ­nas val­la­va­nem.

Kuu­sa­lu val­las hil­ju­ti moo­dus­ta­tud uue või­mu­lii­du koos­töö­le­pin­gu jär­gi an­tak­se spor­di tree­nin­gu­rüh­ma­de ra­has­ta­mi­seks val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku­te te­ge­mi­ne val­la amet­ni­ke pä­de­vus­se. Uu­de või­mu­lii­tu kuu­lu­vad va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du, Kes­ke­ra­kond ja se­ni­se Re­for­mie­ra­kon­na ase­mel EK­RE.

MTÜ Kuu­sa­lu Ka­ra­te Kool juht ja tree­ner on Re­for­mie­ra­kon­nast Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­tud ja või­mu­lii­tu kuu­lu­nud Mar­gus Soom, kes 2018. aas­ta det­semb­ris va­li­ti vo­li­ko­gu esi­me­heks. Uus või­mu­liit esi­tas 9. ap­ril­li vo­li­ko­guis­tun­gil aval­du­se vo­li­ko­gu esi­me­he Mar­gus Soo­mi um­bu­sal­da­mi­seks.

Mar­gus Soo­milt ei õn­nes­tu­nud toi­me­tu­sel Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­li ni­me­kir­ja­de kont­rol­li­tu­le­mus­te koh­ta kom­men­taa­ri saa­da.