Raa­si­ku vald ka­vat­seb lä­hiaas­tail tee­des­se in­ves­tee­ri­da li­gi 3 mil­jo­nit eu­rot

230
ANDRE SEPP.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 10. no­vemb­ril toi­mu­nud is­tun­gil val­la tee­hoiu­ka­va aas­ta­teks 2021-2024.

Raa­si­ku val­las on ko­ha­li­ke tee­de ni­me­kir­ja kan­tud 120,96 ki­lo­meet­rit ava­li­kult ka­su­ta­ta­vaid teid. Neist 28,03 ki­lo­meet­rit on kat­te­ga teid, 76,27 ki­lo­meet­rit kruu­sa­teid ja 16,67 ki­lo­meet­rit pin­na­se­teid. Tee­hoiu­ka­va jär­gi on ees­märk ehi­ta­da ale­vi­ke kruu­sa­teed vä­he­malt pin­na­tud teeks, pin­na­se­teed vä­he­malt kruu­sa­teeks, suu­ren­da­da tol­mu­va­ba tee­ka­te­te osa­kaa­lu ti­hea­sus­tu­sa­la­del ja kü­la­des, kor­ras­ta­da kui­ven­dusk­raa­vi­de võr­gus­tik ja ra­ja­da va­ja­du­sel uu­si ning liik­lu­so­hu­tu­se suu­ren­da­mi­seks ehi­ta­da kerg­liik­lus­teid ja pai­gal­da­da liik­lus­kor­ral­dus­va­hen­deid.

Val­la­va­lit­sus on sõl­mi­nud 71 tee­val­da­ja­ga kok­ku 4,2 ki­lo­meet­ri tee­de koh­ta era­tee­de ava­li­ku ka­su­tu­se le­pin­gu. Tee­hoiu­ka­va üks prio­ri­teet on kor­ras­ta­da tee­de ava­li­ku ka­su­tu­se le­pin­gud – loo­bu­da le­pin­gu­test tee­de osas, mil­le ka­su­ta­mi­seks ava­lik hu­vi puu­dub ning ta­ga­da ava­li­ku ka­su­tu­se le­pin­gu sõl­mi­mi­ne kü­la­de st­ra­tee­gi­lis­tel tee­del täies pik­ku­ses, lep­pi­da erao­ma­ni­ke­ga kok­ku tee hool­du­se fi­nant­see­ri­mi­se kord, kraa­vi­de ehi­ta­mi­ne, näh­ta­vust pii­ra­va­te ja vee ära­voo­lu ta­kis­ta­va­te puu­de-põõ­sas­te raie kord.

2018. aas­tal ku­lus val­laee­lar­vest tee­de ehi­ta­mi­se­le, re­mon­ti­mi­se­le ja hool­du­se­le kok­ku 1 007 320 eu­rot, sel­lest suur osa läks Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee ja sil­la ehi­tu­se­le. 2019. aas­tal ku­lu­ta­ti tee­de­le 439 543 eu­rot ja tä­na­vu 698 902 eu­rot.

„Hoo­li­ma­ta tä­na­vu­sest ras­kest aas­tast ole­me suut­nud rea­li­see­ri­da kõik need tööd, mis olid sel­leks aas­taks pla­nee­ri­tud. Li­saks re­konst­ruee­ri­me rii­gi toe­tu­se abil et­te­võt­lu­se­ga seo­tud tee­de prog­ram­mist veel Raa­si­ku Pa­ju tä­na­va ja lõi­gu seal­set kõn­ni­teed,“ lau­sus val­la­va­nem And­re Sepp.

Aas­ta­tel 2021-2024 ka­van­da­tak­se val­laee­lar­vest tee­hoiu­le igal aas­tal 5 prot­sen­ti roh­kem kui eel­ne­val aas­tal. 2021. aas­tal pla­nee­ri­tak­se sel­leks 300 000 eu­rot, 2022. aas­tal 315 000, 2023. aas­tal 331 000 ja 2024. aas­tal 348 000 eu­rot. Rii­gi toe­tust tee­de­le on igaks aas­taks ar­ves­ta­tud 170 000 eu­rot, li­saks 2021. aas­tal 65 000 eu­rot nii­ni­me­ta­tud Co­vi­di toe­tust. Tu­le­val aas­tal on 250 000 eu­ro eest in­ves­tee­rin­guid ka­vas te­ha lae­nu või muu fi­nant­see­rin­gu abil, 2023. aas­tal 150 000 ja 2024. aas­tal 500 000 eu­ro eest. Kok­ku on järg­mi­se nel­ja aas­ta jook­sul val­la tee­de kor­da te­ge­mi­seks ja hool­da­mi­seks ka­vas ku­lu­ta­da li­gi­kau­du 3 mil­jo­nit eu­rot.

Tu­le­val aas­tal tee­de­le 785 000 eu­rot
Vas­ta­valt tee­hoiu­ka­va­le ka­vat­seb Raa­si­ku vald tu­le­val aas­tal tee­de kor­da te­ge­mi­seks ku­lu­ta­da 785 000 eu­rot.

„2021 on suu­res­ti Aru­kü­la kes­ka­le­vi­ku ning pro­jek­tee­ri­mis­te aas­ta,“ üt­les And­re Sepp.
2021. aas­ta suu­ri­ma in­ves­tee­rin­gu­na on et­te näh­tud Aru­kü­la Staa­dio­ni tä­na­va ja Staa­dio­ni põik­tä­na­va liik­luss­kee­mi järg­ne pro­jek­tee­ri­mi­ne ja ehi­ta­mi­ne. See lä­heb hin­nan­gu­li­selt maks­ma 450 000 eu­rot, mil­lest 250 000 eu­rot tu­leb val­la­va­ne­ma sõ­nul kat­ta lae­nu abil või taot­le­da sel­leks toe­tust.

2021. aas­tal on veel ka­vas pro­jek­tee­ri­da 2,5 ki­lo­meet­rit val­gus­ta­tud kerg­liik­lus­teed Aru­kü­la mõi­sa teeot­sast Ka­le­si ma­si­na­kes­ku­se­ni. Val­la­va­nem mär­kis, et sel­le te­ge­mi­ne on üks prio­ri­teet ning ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­mist on an­tud loo­tust, et Eu­roo­pa Lii­du uuel ra­has­ta­mis­pe­rioo­dil on ka­vas ka kerg­liik­lus­tee­de ra­ja­mist ra­has­ta­da. Tu­le­val aas­tal on ka­vas kerg­tee pro­jek­tee­ri­da ka Raa­si­ku­le Kos­ti­ve­re maan­tee Hei­na tä­na­va ja Tal­lin­na maan­tee va­he­li­se­le lõi­gu­le. Kerg­tee ehi­ta­tak­se Pa­ju tä­na­va­le ala­tes Mist­ra park­last ku­ni Hei­na tä­na­va­ni.

„Meil on print­siip, et igal aas­tal tee­me jär­jest ka kü­la­teid kor­da, vii­me neid must­kat­te al­la. Li­saks ole­me igal aas­tal ka­van­da­nud ühe­kord­set pin­da­mist, et teid säi­li­ta­da,“ sel­gi­tas And­re Sepp.

Must­kat­te saa­vad järg­mi­sel aas­tal 1,1 ki­lo­meet­rit Ki­vi­loo mõi­sa teed ala­tes maan­teest ku­ni kaup­lu­se ris­ti­ni ning 0,8 ki­lo­meet­rit Aru­kü­la jäät­me­jaa­ma vii­vat Ka­dar­pi­ku teed Ka­le­si kü­las.

Kui maan­teea­met on tu­le­val aas­tal re­konst­ruee­ri­nud järg­mi­se osa Aru­val­la-Jä­ga­la maan­teest, pan­nak­se val­la ku­lul Ka­le­si ja Rät­la maan­teeäär­se­tes­se bus­si­pea­tus­tes­se oo­te­pa­vil­jo­nid.

2022. aas­taks tee­de­le ka­van­da­tud 485 000 eu­ro eest on ka­vas must­kat­te al­la viia Kul­li kü­la­tee, Ki­vi­loo kü­la­tee, Raa­si­kul Roo­si, Par­gi, Moo­ni, Nel­gi, Kan­ni­ke­se, Tul­bi, Raud­tee, Ki­vi, Pae, Lii­va­ku, Tam­me, Koi­du, Aia, Ok­ka, Se­pa ja Hei­na tä­nav, Kurg­la kü­las 1,5 ki­lo­meet­rit Lam­mas­saa­re teest ning 700 meet­rit Laa­ne teed. Li­saks re­konst­ruee­ri­tak­se Raa­si­ku raud­tee­park­la, ehi­ta­tak­se kerg­tee Kos­ti­ve­re maan­tee Hei­na tä­na­va ja Tal­lin­na maan­tee va­he­li­sel lõi­gul ning pro­jek­tee­ri­tak­se ja ehi­ta­tak­se kerg­tee Aru­kü­las Pii­ri tä­na­valt Aru­kü­la-Kos­ti­ve­re tee­ni.

2023. aas­tal on tee­de­le pla­nee­ri­tud 651 000 eu­rot, suu­rim in­ves­tee­ring on Aru­kü­la-Ka­le­si kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mi­ne koos tä­na­va­val­gus­tu­se­ga. Orien­tee­ruv mak­su­mus on 265 000 eu­rot, va­ja­lik li­sa­ra­has­tus või laen sel­lest 150 000 eu­rot. 2024. aas­ta suu­ri­ma in­ves­tee­rin­gu­na on tee­hoiu­ka­vas Pe­nin­gi-Raa­si­ku va­he­li­se kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­ne ja ehi­ta­mi­ne. Sel­le li­gi­kaud­seks mak­su­mu­seks on kal­ku­lee­ri­tud 700 000 eu­rot, mil­lest 500 000 eu­rot tu­leks kat­ta lae­nu abil või taot­le­da toe­tus­ra­ha.

„Tee­hoiu­ka­vas võib muu­tu­da vas­ta­valt val­la ee­lar­vest­ra­tee­gia­le ning sõl­tu­da sel­lest, mil­lal ehi­ta­tak­se ale­vi­kes­se ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­se,“ lau­sus val­la­va­nem.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu kesk­kool on Har­ju­maa pa­rim ker­ge­jõus­ti­kus
Järgmine artikkelPõh­ja-Ees­ti toi­du­mee­ne ka­ta­loog