Põh­ja-Ees­ti toi­du­mee­ne ka­ta­loog

80

Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­ti raa­mes on val­mi­nud toi­du- ja joo­gi­mee­ne vir­tuaal­ne ka­ta­loog kõi­gist 32 too­test, mis esi­ta­ti pro­jek­ti raa­mes kor­ral­da­tud kon­kur­si­le. Ka­ta­loog on tut­vu­mi­seks pan­dud in­ter­ne­tis ko­ha­li­ku toi­du vee­bi­le­he­le, ka ja­ga­tak­se se­da e-kir­ja va­hen­du­sel. Pro­jek­ti­juht Eha Paas: „Pa­ku­me to­re­dat või­ma­lust pi­da­da koos­töö­part­ne­reid või sõp­ru jõu­lu­de ajal mee­les kin­ke­kar­bi­ga, kus on Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du võr­gus­tik­ku kuu­lu­va­te väi­keet­te­võt­ja­te kä­si­töö­na ja sü­da­me­ga val­mis­ta­tud too­ted.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku vald ka­vat­seb lä­hiaas­tail tee­des­se in­ves­tee­ri­da li­gi 3 mil­jo­nit eu­rot
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la krii­si­ko­mis­jon