Raa­si­ku rah­va­ma­ja sai õue­pa­vil­jo­ni

47
Lin­di õue­pa­vil­jo­ni ees lõi­ka­sid lä­bi Raa­si­ku val­la­va­nem RAUL SIEM ja rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja HEL­LE VA­GA. Lin­ti hoid­sid vo­li­ko­gu lii­ge KRIS­TI VA­DER ja koo­li­di­rek­tor REE­LI­KA TU­RI. Fo­to Mar­git Si­nik

Ree­del, 22. ap­ril­lil en­ne Raa­si­ku 57. jü­riöö jook­su ava­ti rah­va­ma­ja kõr­val pi­du­li­kult tal­vel ehi­ta­tud õue­pa­vil­jon, mil­le jaoks sai rah­va­ma­ja möö­du­nud aas­tal kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­mi taot­lus­voo­rust kul­tuu­ri­tee­nus­te üm­ber­kor­ral­da­mi­seks mõel­dud krii­sia­bi­toe­tust 45 000 eu­rot.

Raa­si­ku rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Hel­le Va­ga üt­les, et toe­tust soo­vi­tas kü­si­da val­la IT-spet­sia­list Priit Kas­kel. Ra­ha taot­le­ti õue­pa­vil­jo­ni ra­ja­mi­seks, et ka Co­vid-pan­dee­mia ajal oleks või­ma­lik kul­tuu­ri- ja hu­vi­te­ge­vu­si jät­ka­ta, ter­ras­si­ga pa­vil­jon või­mal­dab viia rah­va­ma­ja te­ge­vu­si roh­kem õue.

„Pa­vil­jo­nis hak­ka­vad ke­va­dest sü­gi­se­ni toi­mu­ma bee­bi­koo­li tun­nid, laua­män­gu­tur­nii­rid, joo­ga ja muud tree­nin­gud. Noor­te­kes­ku­s saab seal kor­ral­da­da koo­li­tu­si, hu­via­la­kes­kus Pää­su­lind viia lä­bi pil­li­tun­de. Ter­ras­si saab ka­su­ta­da esi­ne­mis­pai­ga­na, pa­vil­jo­nis saab sel ajal hoi­da he­li­teh­ni­kat. Pa­vil­jo­nist on abi kõi­gi õues toi­mu­va­te üri­tus­te pu­hul,“ rää­kis ta.

6×9 meet­ri suu­ru­se pui­dust õue­pa­vil­jo­ni, mil­le ees on 9×4,5meet­ri­ne ter­rass, te­gi ja pai­gal­das OÜ Pui­du­ven­nad. Lü­kan­dus­te­ga pa­vil­jo­nis on kaks ruu­mi, neist suu­rema pindala on 36 ruut­meet­rit.

Eelmine artikkelPõh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta sai lä­bi
Järgmine artikkelAeg­vii­du las­teaed tä­his­tas 65. sün­ni­päe­va