Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta sai lä­bi

224
Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta lä­bi vii­nud Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi­de esin­da­jad, kants­ler ja väik­sem kah­vel: Aren­dus­ko­ja te­gev­juht HEI­KI VUN­TUS, Põh­ja-Harju Koos­töö­ko­gu ju­ha­tu­se esi­mees AR­NO KAN­NI­KE, maae­lu­mi­nis­tee­riu­mi kants­ler TII­NA SA­RON, Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja ju­ha­tu­se esi­mees MER­LE PUS­SAK ja PAIK ju­ha­tu­se esi­mees IND­REK KES­KÜ­LA. Fo­to Tiit Mõ­tus

Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta pro­jek­ti­juht Eha Paas an­dis koos Palmse mõisa esindusega kol­ma­päe­va, 20. ap­ril­li õh­tul Ani­ja mõi­sa ai­das pi­du­li­kul tä­nuü­ri­tu­sel süm­bool­se vi­nee­rist ränd­kahv­li maae­lu­mi­nis­tee­riu­mi­le ta­ga­si. Kahv­li võt­tis vas­tu kants­ler Tii­na Sa­ron. Kah­vel rän­dab mai­kuus Jär­va­maa­le, kus tu­leb järg­mi­ne mait­se­te aas­ta. Sa­mas an­dis kants­ler Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta kor­ral­da­ja­te­le mee­neks väik­se­ma vi­neer­kahv­li. Eha Paa­si sõ­nul hak­kab ka see kah­vel rän­da­ma möö­da piir­kon­na toi­du­toot­jaid.

Eha Paas üt­les, et Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta, mil­le tun­nus­lau­se oli „Pae­peal­sed mait­sed“, tõi toi­du­piir­kon­na roh­kem näh­ta­va­le ja kut­sus ko­ha­lik­ke toi­duet­te­võt­jaid võr­gus­ti­ku­ga lii­tu­ma. Mait­se­te aas­ta al­gu­ses oli võr­gus­ti­ku­ga lii­tu­nud 54 et­te­võt­jat, nüüd on 71 ko­ha­lik­ku väi­ke- ja pe­reet­te­võ­tet. Alus­ta­ti triip­hoo­ne­te ja ae­da­de päe­va ning res­to­ra­ni­de nä­da­la­ga, need tu­le­vad ka tä­na­vu.

Ani­ja mõi­sa ai­das võõ­rus­tas Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta tä­nuü­ri­tu­se li­gi sa­dat kü­la­list Mõi­sa­koh­wik In­nA­mo­ra­ta. Esit­le­ti äs­ja trü­kist il­mu­nud Põh­ja-Ees­ti toi­du­raa­ma­tut, mil­le koos­ta­sid Ene Lill ja Ar­no Kan­ni­ke.

Eelmine artikkelTANEL TALVE Kodukandi juhatuses
Järgmine artikkelRaa­si­ku rah­va­ma­ja sai õue­pa­vil­jo­ni