Raa­si­ku Mu­sa­fes­til astusid üles 14 noor­te­bän­di ja Põh­ja-Tal­linn

79
Huvialakeskuse Pääsulind bänd KoolibriArukülast: LAURA BACH, LAURA LIIS PETTAI, LOORE-LIIS KUNDLA, TRIINU LIIS PETTAI, KARMEN NURK, MATTIAS NIGLAS ja KAISA HELENA LUTS.

Nel­ja­päe­val, 1. juu­nil oli Raa­si­ku rah­va­ma­ja õue­pa­vil­jo­ni ees teist kor­da Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind ja Raa­si­ku rah­va­ma­ja koos­töös sün­di­nud noor­te­bän­di­de fes­ti­val Mu­sa­fest, kus tä­na­vu as­tu­sid li­saks Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind bän­di­rin­gi­de õpi­las­te ja vi­list­las­te an­samb­li­te­le üles ka Tal­lin­na Laag­na güm­naa­siu­mi bän­did. Esi­ne­sid veel Pää­su­lin­nu akor­dio­ni- ja puhk­pil­liõ­pi­la­sed ning Raa­si­ku koo­li tant­su­tüd­ru­kud. Fes­ti­va­li lõ­pe­tas an­samb­li Põh­ja-Tal­linn vä­hen­da­tud koos­seis.

Fes­ti­va­li ava­sid Pää­su­lin­nu et­te­val­mis­tusk­las­si ja esi­me­se klas­si õpi­la­sed, see­jä­rel esi­ne­sid va­hel­du­mi­si Pää­su­lin­nu õpi­las­te bän­did Sä­rav Silm, Grass­Hop­pers, Moo­si­tüd­ru­kud, 5 PLUSS, The Mat­rix, Po­wer ja Ime­li­sed Raa­si­kult, No Jahhss! ja Koo­lib­ri Aru­kü­last, Laag­na güm­naa­siu­mi bän­did SteelS­lea­ves, In A Boat ja Miks Mi­na? Tal­lin­nast, Aru­kü­la noor­te­bänd Mus­tad Pant­rid ja Raa­si­ku noor­te­bänd Kah­wel. Mus­ti Pant­reid ju­hen­dab Ju­han Trump, Kah­wel on väl­ja kas­va­nud Pää­su­lin­nu bän­di­rin­gist al­gu­se saa­nud an­samb­list Bubb­les, mi­da ju­hen­das Liis-Ma­rii Vendt, kes on ka kõi­gi Mu­sa­fes­til esi­ne­nud koo­li­bän­di­de ju­hen­da­ja.

Pää­su­lin­nu sol­fedžo- ja bän­di­tun­di­de õpe­ta­ja ning ka Laag­na güm­naa­siu­mis bän­di­rin­ge ju­hen­dav Liis-Ma­rii Vendt oli teist kor­da toi­mu­nud Raa­si­ku Mu­sa­fes­ti pea­kor­ral­da­ja. Eel­mi­sel aas­tal oli see üks te­ma lõ­pu­töö osa Ot­sa-koo­li jät­kuõp­pes. Sü­gi­sel tõi esi­me­ne Mu­sa­fest tal­le Raa­si­ku val­la aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­ja tiit­li. Ta kin­ni­tas, et see ei pan­nud pea­le ko­hus­tust et­te­võt­mist uues­ti kor­ral­da­da.

„Olek­sin na­gu­nii taht­nud oma bän­di­rin­gi­de las­te­le te­ha õp­peaas­ta lõ­pu­kont­ser­di. Ku­na fes­ti­val las­te­le eel­mi­sel aas­tal vä­ga meel­dis, kü­si­sid nad ju­ba sü­gi­sel, kas sel aas­tal tu­leb uues­ti. Üt­le­sin, et mui­du­gi tu­leb,“ rää­kis Liis-Ma­rii Vendt.

Tä­na­vu kut­sus ta esi­ne­ma ka oma lin­na­koo­li bän­de, et noo­red muu­si­kud saak­sid üks­teist nä­ha ja kuul­da eri stii­le: „Õpe­tan veel Gus­tav Adol­fi muu­si­ka­koo­lis, seal on mul kaks bän­di, taht­sin ka neid siia, kuid neil oli sa­mal päe­val kont­sert.“

Pää­su­lin­nu koo­lis on pil­liõ­pi­las­tel kord nä­da­las bän­di­tund, kus nad hak­ka­vad ko­he bän­di te­ge­ma. Ena­mas­ti män­gib igaüks seal pil­li, mi­da ta muu­si­ka­koo­lis ei õpi. Lap­sed ise va­li­vad, mis pil­li kee­gi hak­kab män­gi­ma ning ka bän­di re­per­tuaa­ri. Kõi­ge kee­ru­li­sem on ju­hen­da­ja sõ­nul lei­da laul­jaid, ük­si ansambli ees esi­ne­mi­ne nõuab roh­kem jul­gust kui pil­li­mäng.

„Head laul­jad on vä­ga ta­he­tud, see­pä­rast esi­neb meil mõ­ni laul­ja mit­mes koos­sei­sus,“ sõ­nas Liis-Ma­rii Vendt.

Bän­dis osalemine tu­leb te­ma kin­ni­tu­sel ka­suks ka eria­la­pil­li õp­pi­mi­sel – trum­mi või rüt­miinst­ru­men­di män­gi­mi­ne aren­dab rüt­mi­tun­ne­tust, koos­män­gi­mi­ne õpe­tab üks­teist kuu­la­ma ja teis­te­ga ar­ves­ta­ma. Li­saks saa­vad bän­dis män­gi­jad väär­tus­lik­ke esi­ne­mis­ko­ge­mu­si.

En­ne tä­na­vust fes­ti­va­li kor­ral­das Liis-Ma­rii Vendt õpi­las­te­le Raa­si­ku rah­va­ma­jas ka­he­päe­va­se bän­di­laag­ri, kus koos te­ma­ga õpe­tas noo­ri an­samb­li Litt­le Mess laul­ja, laul­u- ja tant­suõ­pe­ta­ja Jo­han­na-Eli­se Ka­bel. En­dast ja oma Eu­ro­vi­sio­ni-ko­ge­mu­sest käis rää­ki­mas Tan­ja Mih­hai­lo­va-Saar.

Esi­me­sel Raa­si­ku Mu­sa­fes­til aas­ta ta­ga­si kim­bu­tas va­he­peal vih­ma­sa­du. Tä­na­vu oli kuiv, kuid ilm vä­ga tu­ge­va tuu­le tõt­tu külm: „Kind­las­ti oleks rah­va­ma­jas ol­nud mu­ga­vam, aga ta­han, et Mu­sa­fest toi­muks väl­jas, see te­ki­tab fes­ti­va­li­vai­bi ning lap­sed saa­vad tun­da, mi­da tu­leb ko­ge­da, kui hak­kad­ki muu­si­ka­ga te­ge­le­ma – esi­ne­da tu­leb iga­su­gus­tes tin­gi­mus­tes, ka vä­ga keh­va il­ma­ga. Na­gu üks mu bän­di­laul­ja üt­les – väga ras­ke oli laul­da, sest tuul tu­li ko­gu aeg kur­ku.“

Il­mast hoo­li­ma­ta jäi Liis-Ma­rii Vendt fes­ti­va­li­ga vä­ga ra­hu­le: „To­re, et kuu­la­jaid oli pal­ju ja tun­dus, et nei­le meel­dis. Üks mu õpi­la­ne Laag­na güm­naa­siu­mist sai Põh­ja-Tal­lin­na­ga trum­mi män­gi­da, see oli 13aas­ta­se­le ku­ti­le kind­las­ti vä­ga la­he või­ma­lus.“

Liis-Ma­rii Vendt kin­ni­tas, et soo­vib Raa­si­ku Mu­sa­fes­ti te­ha tu­le­valgi aas­tal. Ka Raa­si­ku rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Hel­le Va­ga ar­vas, et sel­lest võiks saa­da iga-aas­ta­ne tra­dit­sioon.

Eelmine artikkelAni­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor lah­kub
Järgmine artikkelAeg­vii­du ja Aru­kü­la võim­le­jad ja tant­si­jad esi­ne­sid Tal­lin­na võim­le­mis­peol