Aeg­vii­du ja Aru­kü­la võim­le­jad ja tant­si­jad esi­ne­sid Tal­lin­na võim­le­mis­peol

124
Arukülast käisid võimlemispeol naisrühmade Tähesära I ja II, tütarlaste rühma Särasilm ning segarahvatantsurühma liikmed koos juhendajate GARINA TOOMINGASE ja REET HÄNIKESEGA.

Lau­päe­val, 4. juu­nil toi­mus Pi­ri­ta ve­lod­roo­mil 23. Tal­lin­na võim­le­mis­pi­du „Õhus on lii­ku­mist“. Peol esi­ne­nud roh­kem kui 1500 võim­le­ja, tant­si­ja ja ak­ro­baa­di hul­gas olid ka Aru­kü­la ja Aeg­vii­du kol­lek­tii­vid. Raa­si­ku val­da esin­da­sid Aru­kü­la rah­va­ma­ja võim­le­mis­rüh­mad Tä­he­sä­ra I ja Tä­he­sä­ra II ning ema­de-bee­bi­de rühm, Aru­kü­la põ­hi­koo­li tü­tar­las­te võim­le­mis­rühm Sä­ra­silm ja rah­va­ma­ja rah­va­tant­su­rühm La­pu­li­sed. Ani­ja val­last käis peol Aeg­vii­du rah­va­ma­ja võim­le­mis­rühm.

Tä­na­vu­se võim­le­mis­peo pea­la­vas­ta­ja oli Ma­ris Nõm­mis­tu ning ku­na 2023 on lii­ku­mi­saas­ta, oli ka võim­le­mis­pi­du pü­hen­da­tud lii­ku­mi­se­le. Vei­di üle tun­ni kest­nud peo pro­loo­gis moo­dus­ta­sid võim­le­jad mu­ru­väl­ja­ku kes­ke­le vaa­te­rat­tast ins­pi­ree­ri­tud lii­ku­mis­rat­ta. Võim­le­mis­ka­va­de tee­mad olid ke­pi­kõn­nist ral­li­sõi­du­ni. Neid esi­ta­sid va­hel­du­mi­si eri gru­pid: nai­sed 1, nai­sed 2, mu­di­la­sed, 1.-4., 5.-12. klas­si lap­sed ja noo­red ning se­ga­rah­va­tant­su­rüh­mad. Aeg­vii­du rühm ning Aru­kü­la Tä­he­sä­ra I te­gid kaa­sa kõn­ni­kep­pi­de­ga ka­vas „Kõn­ni­me kau­niks“. Tä­he­sä­ra II eten­das koos teis­te­ga rat­sas­port­la­si, neil olid käes pi­kad to­rud, mis imi­tee­ri­sid ta­kis­tus­sõi­du ta­kis­tu­si. Ka­va lõ­pus moo­dus­ta­sid „rat­sas­port­la­sed“ väl­ja­ku­le ho­bu­se­pea. Aru­kü­la noo­red võt­sid osa tant­sust „Sil­lad põ­le­vad“, mis on ka tä­na­vu­se noor­te tant­su­peo ka­vas. Emad-isad koos bee­bi­de või väi­ke­las­te­ga esi­ta­sid ka­va „Rõõm­salt koos lii­gu­me“. La­pu­li­sed koos teis­te rah­va­tant­si­ja­te­ga tant­si­sid „Ro­huaia rei­lend­rit“ ja „Pa­de­pol­kat“. Peo fi­naal oli ühis­ka­va, plat­sil olid kõik peol osa­le­nud 1500 võim­le­jat, tant­si­jat ja ak­ro­baa­ti.

Pos­ti­me­he vee­bi­le­hel oli peo ot­seü­le­kan­ne. See on ka jä­rel­vaa­da­tav, nä­ha ei saa vaid neid tant­se, mis on ka­vas ka juu­li al­gu­ses toi­mu­val las­te- ja noor­te tant­su­peol.

Aru­kü­last esi­ne­sid li­gi 60 võim­le­jat, tant­si­jat, ti­tat
Aru­kü­la võim­le­ja­te ju­hen­da­ja Ga­ri­na Too­min­gas osa­les võim­le­mis­peol oma esi­me­se nais­rüh­ma­ga 4 aas­tat ta­ga­si. Igal aas­tal on mõ­ni rühm li­san­du­nud, tä­na­vu käisid Aru­kü­last peol 5 kol­lek­tii­vi. Li­saks nais­te ja tüd­ru­ku­te võim­le­mis­rüh­ma­le tant­si­sid võim­le­mis­peol es­ma­kord­selt ema­de-bee­bi­de rühm, mi­da ju­hen­dab Riin Ki­bin, ning se­ga­rah­va­tant­su­rühm La­pu­li­sed, kel­le ju­hen­da­ja on Reet Hä­ni­ke­ne.

Aruküla beebid-emmed võimlemispeol

Ga­ri­na Too­min­gas rää­kis, kui eel­mi­se aas­ta võim­le­mis­peol sai tea­da, et Aru­kü­las elav Riin Ki­bin osa­leb ema­de-las­te rüh­mas Viim­sis, kut­sus te­da Aru­kül­la bee­bi­rüh­ma ju­hen­da­ma. Sü­gi­sel alus­ta­nud ema­de-bee­bi­de võim­le­mis­rühm esi­nes es­ma­kord­selt paar nä­da­lat ta­ga­si Raa­si­ku val­la lau­lu- ja tant­su­päe­val ning või­tis seal sü­da­meid. Pea­lin­na võim­le­mis­pi­du oli nen­de tei­ne ava­lik esi­ne­mi­ne.

„La­pu­lis­te nai­si kut­su­sin võim­le­mis­peo rah­va­tant­su­plok­ki ju­ba üle-eel­mis­tel aas­tal, kui se­ga­rüh­ma me­hed val­mis­tu­sid mees­te tant­su­peoks. Siis nad ei soo­vi­nud tul­la, kuid tä­na­vu­seks võim­le­mis­peoks and­sid rah­va­tant­si­jad mul­le oma jah-sõ­na,“ üt­les Ga­ri­na Too­min­gas.

Ta ju­tus­tas, et võim­le­mis­peoks val­mis­tu­mi­ne al­gas jaa­nua­ris, kui ju­hen­da­ja­te­le an­ti õp­pe­ma­ter­ja­lid ning rüh­mad said kord nä­da­las toi­mu­va­tel kok­ku­saa­mis­tel ha­ka­ta ka­va­sid õp­pi­ma. Ap­ril­lis-mais olid üle­vaa­tu­sed ning pü­ha­päe­va­se­le peo­le eel­ne­sid ala­tes ree­dest ühisp­roo­vid Pi­ri­tal: „Pi­du oli vä­ga ilus, igal võim­le­ja­teg­ru­pil olid eri vär­vi­des ja eri­ne­vad kos­tüü­mid. Ka ku­jun­did, mis esi­ne­jad mu­ru­le te­gid, olid vä­ga äge­dad.“

Peol osa­le­nud Aru­kü­la koo­li­tüd­ru­ku­te 7. klas­si võim­le­mis­rühm har­ju­tab koos teist aas­tat. Kaks nais­rüh­ma, kum­mas­ki 8 naist, on nüüd­seks on ju­ba nii po­pu­laar­sed, et soo­vi­jad on
oo­te­jär­je­kor­ras: „Üks nai­ne õp­pis ko­dus omal käel kaks ka­va sel­geks, et saaks meie­ga Har­ju­maa põlv­kon­da­de peol Keh­ras puu­du­jat asen­da­da.“

Eri­ne­valt rah­va­tant­si­jaist tu­leb võim­le­mis­peol osa­le­jail igal aas­tal os­ta uued esi­ne­mis­rii­ded.

„Ku­ni nais­tel on taht­mist, nii kaua neid os­ta­me ja pi­du­del käi­me. Järg­mi­sel aas­tal täi­tub meil viis aas­tat,“ sõ­nas Ga­ri­na Too­min­gas.

Te­ma ees­märk on pää­se­da oma võim­le­ja­te­ga 2025. aas­ta üld­tant­su­peo­le.

Aeg­vii­du nais­te pro­jek­ti­rühm
Aeg­vii­dust käi­sid võim­le­mis­peol 8 naist, nen­de hul­gas ka rüh­ma ju­hen­da­ja An­ni­ka Noor.

Aegviidu võimlemisrühma liikmed LILJA PIIBELEHT-TARASSOV, ANNIKA NOOR, RENAATE NOOR, KREETE MARGAREETA KALME, VIIVIKA JEGOROV, MARGE KÄÄR, KADRIANN RANDMER ja LAURA PÜRJEMA.

Võim­le­mis­rüh­ma lii­ge Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov rää­kis, et ne­mad on võim­le­mis­peol osa­le­nud ala­tes 2015. aas­tast, vaid üks kord on va­he­le jää­nud. Tä­na­vu­ne oli Aeg­vii­du nais­te jaoks seits­mes pi­du.

„Al­gu­ses oli meil se­ga­rühm. Hil­jem, kui rah­va­tant­su­hu­vi­li­si nai­si oli roh­kem kui me­hi, te­gi­me nais­rah­va­tant­su­rüh­ma. Võim­le­mis­pi­du­del hak­ka­si­me käi­ma, et saa­da väl­ja­ku­ko­ge­must. See on hea tree­ni­mis­koht,“ lau­sus ta.

Tä­na­vu alus­tas Aeg­vii­dus uue ju­hen­da­ja käe all täies­ti uus nais­rah­va­tant­su­rühm, va­rem se­ga- ja nais­rüh­mas tant­si­nud nai­sed tu­lid jaa­nua­ris kok­ku vaid sel­leks, et osa­le­da võim­le­mis­peol.

Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov: „Ole­me sel aas­tal niiöel­da pro­jek­ti­rühm. Ka­hek­sa naist tu­lid kok­ku ja ku­na kes­ken­du­si­me ai­nult võim­le­mis­peo­le, pol­nud suurt sur­vet – oli va­ja ai­nult üks ka­va sel­geks õp­pi­da ja sai­me võt­ta lõd­ve­malt. Häs­ti mõ­nus oli.“

Võim­le­mis­peo ka­va­ga esi­ne­sid Aeg­vii­du võim­le­jad koos Aru­kü­la rüh­ma­de­ga ka nä­dal va­rem Keh­ras toi­mu­nud Har­ju­maa põlv­kon­da­de peol.

Eelmine artikkelRaa­si­ku Mu­sa­fes­til astusid üles 14 noor­te­bän­di ja Põh­ja-Tal­linn
Järgmine artikkelKeh­ra Las­te­ta­re las­teaia ke­vad­laat