Raasiku lasteaiale mooduli asemel juurdeehitus

214
Raa­si­ku lasteaed koos tulevase juurdeehitusega.

Val­la­va­nem Raul Siem tut­vus­tas vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de­le Raa­si­ku las­teaia uue rüh­ma es­kii­si.
„Aju­ti­se moo­dul­la­hen­du­se ase­mel ta­ha­me las­teaia­le ehi­ta­da pü­si­va juur­dee­hi­tu­se. Tel­li­si­me ar­hi­tek­tilt ruu­mi­la­hen­du­se es­kii­si,“ sõ­nas ta.

Juur­dee­hi­tust ka­van­da­tak­se las­teaia kesk­mi­se­le ma­da­la­ma­le osa­le, kus prae­gu on pe­su­ma­ja. Sin­na ehi­ta­tak­se rüh­ma­ruu­mid 22 lap­se­le. Val­la­va­lit­sus on alus­ta­nud pro­jek­tee­ri­mi­se- ja ehi­tus­han­ke do­ku­men­ti­de koos­ta­mist ning soo­vib han­ke või­ma­li­kult kii­res­ti väl­ja kuu­lu­ta­da, et sü­gi­seks oleks juur­dee­hi­tus val­mis.

Juur­dee­hi­tus lä­heb hin­nan­gu­li­selt maks­ma 300 000 eu­rot: „Ra­ha on ee­lar­ves ole­mas.150 000 eu­rot on ka­su­ta­da rii­gilt Co­vid-meet­mest saa­dud in­ves­tee­rin­gu­toe­tust, oma­fi­nant­see­ring on um­bes sa­ma pal­ju.“

Moo­dul­rühm, mil­le ost­mi­seks kor­ral­da­ti eel­mi­sel aas­tal rii­gi­han­ge, oleks koos lisatöödega läi­nud vallale maks­ma li­gi 400 000 eu­rot. Raul Siem üt­les, et on han­ke võit­nud Cra­mo Es­to­nia esin­da­ja­ga su­hel­nud ning lepingu lõpetamiseks leitakse lahendus.

Rüh­ma­ruu­mi­de te­ge­mi­sest las­teaia kõi­ge va­ne­ma­se, viil­ka­tu­se­ga os­sa, prae­gus­tes­se söök­la­ruu­mi­des­se, on val­la­va­ne­ma sõ­nul loo­bu­tud. Ta sel­gi­tas, et seal on ae­ga­de jook­sul teh­tud pal­ju üm­be­re­hi­tu­si, seetõttu pole ar­hi­tek­ti hin­nan­gul re­no­vee­ri­mi­ne ehitustehniliselt ega ka majanduslikult mõistlik.

„Järg­mi­ses eta­pis on va­na osa ase­me­le mõt­te­kas ehi­ta­da ilm­selt sa­ma­su­gu­ne tiib na­gu las­teaia tei­ses ot­sas kõi­ge uuem juur­dee­hi­tus,“ ar­vas val­la­va­nem.

 

Eelmine artikkelKogu­kon­na sei­su­koht Keh­ra ter­vi­se­ra­du ümb­rit­se­va met­sa ma­jan­da­misp­laa­ni koh­ta järg­ne­vaks 10 aas­taks
Järgmine artikkelToetame Ukrainat