Kuusalu vallavalitsus sulgeb Loksa-Vihasoo-Tammispea eribussilii­ni

43
Tulisilma buss sõitis Loksa-Tammispea eriliinil kuni septembri lõpuni.

Ala­tes ok­toob­rist sõi­da­vad Kuu­sa­lu val­las kord nä­da­las kol­mel eri­lii­nil Tek­toon-A ja kol­mel Re­va­lia­link bus­sid.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas han­ke „Eri­lii­ni­de tel­li­mi­ne“ tu­le­mu­sed. Han­ke­ga ot­si­ti ve­da­jaid seits­me­le eri­lii­ni­le ehk rah­va­suus pen­sio­nä­ri­de lii­ni­de­le järg­mi­seks kol­meks kuuks – ku­ni käe­so­le­va aas­ta lõ­pu­ni.

Han­ke­kut­se saa­de­ti viie­le et­te­võt­te­le, mis osu­ta­vad Kuu­sa­lu val­las bus­si­tee­nust õpi­las- ja eri­lii­ni­del. Pak­ku­mu­se esi­ta­sid neist kolm bus­si­fir­mat.

Viie­le lii­ni­le oli kaks pak­ku­mist, nen­de osas va­li­ti võit­jaks sood­sa­ma pak­ku­mu­se esi­ta­nud et­te­võ­te. Ka­he­le lii­ni­le oli üks pak­ku­mi­ne – OÜ Tek­toon-A esi­tas ain­sa­na pak­ku­mi­se Pu­di­soo-Lee­si-Lok­sa lii­ni­le ja OÜ Tu­li­silm Lok­sa-Ka­sis­pea-Tam­mis­pea lii­ni­le.

Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas OÜ Tek­toon-A võit­jaks kol­me­le lii­ni­le, mil­lel bus­sid sõi­da­vad kord nä­da­las: Kiiu-Valk­la-Sal­mis­tu-Kuu­sa­lu, Kuu­sa­lu-Ku­pu-Ka­ha­la-Hirv­li-Kuu­sa­lu ja Pu­di­soo-Lee­si-Lok­sa.

Ka OÜ Re­va­lia­link või­tis kol­mel lii­nil, mil­lel väl­ju­vad bus­sid kord nä­da­las: Lok­sa-Ka­sis­pea-Vi­ha­soo, Pä­ris­pea-Suur­pea-Lok­sa ning Val­ge­jõe-Va­na­kü­la-Joa­ves­ki-Park­si-Lok­sa.

Lok­sa-Ka­sis­pa-Tam­mis­pea lii­ni osas ot­sus­tas val­la­va­lit­sus pak­ku­mi­se ta­ga­si lü­ka­ta, sest üle­tab han­ke eel­da­tud mak­su­must. Sel­le­le eri­lii­ni­le väl­jus OÜ Tu­li­silm väi­ke­buss Lok­salt viiel kor­ral nä­da­las töö­päe­vi­ti õh­tul 17.15. Ala­tes ok­toob­rist enam buss Lok­sa-Tam­mis­pea-Vi­ha­soo lii­ni­le ei väl­ju.

Kuu­sa­lu val­la hal­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel üt­les, et Lok­sa-Tam­mis­pea-Vi­ha­soo lii­nil on ol­nud 2-5 sõit­jat, pea­mi­selt õpi­la­sed, kes käi­vad muu­si­ka­koo­lis: „Sel­lest lii­nist on ku­ju­ne­nud pi­gem hu­vi­ha­ri­du­se õpi­las­liin. Val­la­va­lit­sus on se­da meelt, et nii väi­ke­se rei­si­ja­te ar­vu­ga bus­si­lii­ni käi­gus hoid­mi­se ase­mel on mõist­li­kum lep­pi­da kok­ku õpi­las­te va­ne­ma­te­ga ja ha­ka­ta sõi­tu ra­has­ta­ma hu­vi­ha­ri­du­se trans­por­di kom­pen­sat­sioo­nist. Hu­vi­koo­lis õp­pi­va õpi­la­se sõi­du­ta­mi­se eest maks­tak­se kom­pen­sat­sioo­ni, kui ta elab hu­vi­koo­list roh­kem kui kol­me ki­lo­meet­ri kau­gu­sel.“

Ta li­sas, et ra­ha kok­ku­hoiu ees­mär­gil on muu­da­tu­si teh­tud veel paa­ri lii­ni osas. Se­ni alus­ta­sid nii lä­bi Val­ge­jõe kui ka lä­bi Lee­si Lok­sa­le ja ta­ga­si sõit­nud bus­sid Kol­gast. Nüüd alus­tab Lok­sa­le lä­bi Lee­si suun­duv buss Pu­di­soolt ning Va­na­kü­la-Joa­ves­ki-Park­si-Lok­sa buss alus­tab Val­ge­jõelt.

Se­ni ree­de­ti kü­la­dest Lok­sa­le ja sealt ta­ga­si sõit­nud eri­bus­sid hak­ka­vad ok­toob­rist sõit­ma nel­ja­päe­vi­ti, et ka nen­de kü­la­de ela­ni­kel oleks va­ja­du­sel või­ma­lik käia Lok­sal asu­vas Kuu­sa­lu val­la tee­nin­dus­punk­tis.

Aas­ta lõ­pu­ni ku­lub Kuu­sa­lu val­lal kuue­le eri­lii­ni­le, mil­lel bus­sid sõi­da­vad kord nä­da­las, kok­ku koos käi­be­mak­su­ga 14 783,76 eu­rot. ASi Tek­toon-A pak­ku­mu­se mak­su­mus on kok­ku 7758,00 eu­rot, ASil Re­va­lia­link 7025,76 eu­rot. Juu­list ku­ni sep­temb­ri­ni sõit­sid bus­sid eri­lii­ni­del üle nä­da­la, vald ta­sus sel­le eest bus­si­fir­ma­de­le käi­be­mak­su­ga kok­ku li­gi­kau­du 17 000 eu­rot.

Kü­si­mu­se­le, kas al­les jää­nud kuus eri­bus­si­lii­ni jät­ka­vad ka tu­le­val, 2024. aas­tal, vas­tas Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt: „Ar­van, et leia­me la­hen­du­sed, pen­sio­nä­ri­de­le jääb ka tu­le­val aas­tal või­ma­lus kord nä­da­las sõi­ta bus­si­ga oma kü­last Kuu­sal­lu või Lok­sa­le ja ta­ga­si. Eri­bus­si­lii­ni­de mak­su­mus kol­meks kuuks on kol­man­di­ku võr­ra tõus­nud. Sa­mas uu­si osa­le­jaid han­kes ei tul­nud. Kui prae­gu­sed fir­mad loo­bu­vad han­ge­tes osa­le­mi­sest, peab hak­ka­ma ko­ha­li­ke bus­si­lii­ni­de tee­mat põh­ja­li­kult üle vaa­ta­ma.“

Eelmine artikkelKiiu mõisa fassaadi remont
Järgmine artikkelAnijal pures hundikari koera