Raa­si­ku las­teaed saab sü­gi­sel moo­dul­rüh­ma

867
Val­la­va­nem AND­RE SEPP ning ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja JU­TA ASU­JA Raa­si­ku las­teaia juu­res par­ki­misp­lat­sil. Just sin­na on plaan moo­dul­rühm pai­gu­ta­da.

Uus 24lap­se­li­ne rühm ava­tak­se tõe­näo­li­selt ok­toob­ris.

Möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­nud is­tun­gil an­dis Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu val­la­va­lit­su­se­le loa kor­ral­da­da las­teaia­koh­ta­de puu­du­se lee­ven­da­mi­seks rii­gi­han­ge Raa­si­ku koo­li­le las­teaia­rüh­ma jaoks 24ko­ha­li­se moo­dul­las­teaia ost­mi­seks.

Kaks aas­tat ta­ga­si oli Raa­si­ku val­las 382 koo­liea­list last, mul­lu 404 ning tä­na­vu 1. jaa­nua­ri sei­su­ga 442. Las­te ar­vu kasv on tin­gi­nud olu­kor­ra, kus Aru­kü­la ja Raa­si­ku üha roh­kem lap­se­va­ne­maid pea­vad oma lap­sed sõi­du­ta­ma Pi­ka­ver­re, kus on va­bu las­teaia­koh­ti, naa­ber­val­da­de las­teae­da­des­se-hoi­du­des­se või saa­vad ko­du­se lap­se toe­tust. Aru­kü­la las­teaia­le val­mib sü­gi­sel juur­dee­hi­tus, li­san­dub üks 24- ja tei­ne 12ko­ha­li­ne rühm. Raa­si­ku koo­li viies las­teaia­rüh­mas on sel õp­peaas­tal kok­ku 90 koh­ta, hoo­le­ko­gu et­te­pa­ne­kul ot­sus­tas val­la­va­lit­sus suu­ren­da­da järg­mi­sel õp­peaas­tal kol­mes aia­rüh­mas koh­ta­de ar­vu kok­ku 10 võr­ra. Sel­lest hoo­li­ma­ta jääb au­gus­tis las­teaia­ko­ha­ta veel 24 last, li­saks ei ja­gu koh­ti nei­le 22 lap­se­le, kes saa­vad las­teaiaea­li­seks järg­mi­sel aas­tal ning soo­vik­sid las­teaia­koh­ta tu­le­va õp­peaas­ta jook­sul.

Ka val­la aren­gu­ka­vas on las­teaia­koh­ta­de prob­leem kir­jas, kuid Raa­si­ku las­teaia juur­de-
e­hi­tu­se ae­ga po­le mää­ra­tud ega ra­ha ka­van­da­tud. Küll aga on val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves ka­van­da­tud 80 000 eu­rot Raa­si­ku ha­ri­dus­lin­na­ku pla­nee­ri­mi­seks ning ha­ri­dus­lin­na­ku vi­sioo­ni väl­ja­töö­ta­mi­seks on loo­dud töö­rühm, ku­hu kuu­lu­vad val­la­va­lit­su­se ja Raa­si­ku koo­li ning hoo­le­ko­gu esin­da­jad.

„Töö­rüh­ma esi­me­ne üle­san­ne oli lei­da käe­ga kat­su­tav la­hen­dus, et saak­si­me sel­lel sü­gi­sel või vä­he­malt aas­ta lõ­pus Raa­si­ku­le juur­de ühe las­teaia­rüh­ma,“ üt­les val­la­va­nem And­re Sepp.

Va­li­kus oli kolm al­ter­na­tii­vi
Töö­rühm, kes Raa­si­ku las­teaia ruu­mi­puu­du­se­le kii­ret la­hen­dust ot­sis, pak­kus väl­ja kolm la­hen­dust. Esi­me­ne oli ava­da üks las­teaia­rühm rah­va­ma­jas, en­dis­tes raa­ma­tu­ko­gu­ruu­mi­des, mi­da nüüd ka­su­tab noor­te­kes­kus. Sin­na las­teaia­rüh­ma loo­mi­ne lä­heks maks­ma 71 000 eu­rot, li­saks um­bes 10 800 eu­rot si­sus­tu­se­le.

„Puu­du­sed on, et toi­tu tu­leb las­teaiast trans­por­ti­da ning noor­te­kes­kus jääb ruu­mi­dest il­ma,“ sõ­nas val­la­va­nem.

Tei­ne kaa­lu­mi­sel ol­nud va­riant oli ehi­ta­da las­teaia ühe­kord­se­le osa­le pea­le tei­ne kor­rus: „Las­teaia pro­jek­tee­ri­ja teh­tud es­kii­si jär­gi ma­huks sin­na rühm 22 lap­se­le. Ar­ves­ta­des prae­gu­seid ehi­tus­hin­du al­gab sel­le mak­su­mus 300 000 eu­rost.“

Kol­mas va­riant on moodullasteaed, mis lei­dis nii töö­rüh­ma kui val­la­va­lit­su­se toe­tu­se, sa­mu­ti kii­de­ti heaks vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des. And­re Sepp sel­gi­tas, et tao­li­si ra­ja­tak­se Ees­tis prae­gu pal­ju, nad on seest kaa­saeg­sed ja ka väl­jast nä­gu­sad. Val­la­va­lit­sus ar­ves­tas väl­ja, et 175 ruut­meet­ri­se pin­na­ga kon­tei­ner­rühm ma­hub koo­li­ma­ja ja las­teaia­hoo­ne va­he­le las­teaia Meie­rei tä­na­va pool­se­te par­ki­mis­koh­ta­de ase­me­le. Ühe sel­li­se moo­du­li aas­ta­ne ren­ti­mi­ne mak­sab li­gi­kau­du 48 000 eu­rot, os­tu­hin­nad on ka­helt suu­re­malt tar­ni­jalt saa­dud hin­na­pak­ku­mis­te põh­jal li­gi­kau­du 190 000 eu­rot.

„Ko­gu pro­jek­ti eel­dus­lik mak­su­mus on 225 000 eu­rot. Sel­le eest tuuak­se moo­dul­ma­ja ko­ha­le ja ühen­da­tak­se kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de­ga. Li­saks tu­leks te­ha juur­de­pää­su­tee uue rüh­ma ja las­teaia pea­hoo­ne va­he­le ning uus rühm si­sus­ta­da,“ lau­sus val­la­va­nem Andre Sepp.

Ta li­sas, et see on Raa­si­ku las­teaia­koh­ta­de puu­du­se lee­ven­da­mi­seks kii­reim la­hen­dus, mis toob tu­lu ka val­la­le – ko­du­sed lap­se­va­ne­mad saa­vad taas töö­le min­na.

„Mõ­le­mad ko­mis­jo­nid toe­ta­sid ideed, et moo­dul­rühm tu­leks väl­ja os­ta, mit­te ren­ti­da. Loo­de­ta­vas­ti sün­di­de arv kas­vab ning meil on neid las­teaia­koh­ti va­ja ka edas­pi­di, kas prae­gu­se­le las­teaia­le li­sa­kor­ru­se ehi­ta­mi­se või uue las­teaia val­mi­mi­se­ni,“ mär­kis val­la­va­nem.

Vo­li­ko­gu is­tun­gil ar­vas Ivar Vil­berg, et os­ta tu­leks sel­li­ne kon­tei­ner­las­teaed, mil­le­le on või­ma­lik li­sa­da tei­se rüh­ma jaoks tei­ne kor­rus: „Ju­huks, kui ei rea­li­see­ru kii­resti uue las­teaia ehi­ta­mi­se mõt­ted, aga las­te arv peaks uu­sa­ren­dus­te­ga plah­va­tus­li­kult kas­va­ma.“

Rii­gi krii­si­toe­tus kon­tei­ner­las­teaia ost­mi­seks?
Ku­na val­laee­lar­ves ei ole uue las­teaia­rüh­ma jaoks ra­ha ka­van­da­tud, võt­tis vo­li­ko­gu 11. mai is­tun­gil vas­tu pro­to­kol­li­li­se ot­su­se lu­ba­da val­la­va­lit­su­sel kuu­lu­ta­da väl­ja kon­tei­ner­las­teaia han­ge. And­re Sepp sel­gi­tas, et se­da on va­ja uue rüh­ma ava­mi­se kii­ren­da­mi­seks – han­ke lä­bi­vii­mi­seks ku­lub vä­he­malt 30 päe­va, moo­dul­rüh­ma val­mi­mi­seks ala­tes le­pin­gu sõl­mi­mi­sest 4-5 kuud.

„Ee­lar­ve lae­ku­mi­ne esi­me­ses kvar­ta­lis oli hea, esi­ta­me vo­li­ko­gu juu­niis­tun­giks li­saee­lar­ve. Loo­dan, et sel­leks ajaks on täp­se­malt tea­da, kui pal­ju moo­dul maks­ma lä­heb. Ole­me aru­ta­nud ka või­ma­lust li­sa­da han­kes­se va­riant, et mak­sa­me ee­l-ar­vest kaks kol­man­dik­ku sel aas­tal, kol­man­di­ku­le kü­si­me pi­ke­mat mak­se­täh­tae­ga, et ta­su­da see järg­mi­se aas­ta ee­lar­vest,“ üt­les And­re Sepp.

Ta on se­da meelt, et kon­tei­ner­las­teaia ost­mi­seks võiks ka­su­ta­da rii­giee­lar­vest tä­na­vu seo­ses Co­vi­di-krii­si­ga oma­va­lit­sus­te­le eral­da­ta­vat in­ves­tee­rin­gu­toe­tust. Raa­si­ku vald peaks saa­ma 150 000 eu­rot.

 

Eelmine artikkelPudi­soo ela­nik SAND­RA HEI­DOV aval­das uue las­tea­raa­ma­tu
Järgmine artikkelAla­nud on Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi lae­nu­tus­jaa­ma­de pai­gal­da­mi­ne