Ala­nud on Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi lae­nu­tus­jaa­ma­de pai­gal­da­mi­ne

156
Jaama alus Kehras.

Ani­ja, Raa­si­ku, Kuu­sa­lu, Jõe­läht­me ja Kose val­las käi­vad et­te­val­mis­tus­tööd Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi lae­nu­tus­jaa­ma­de ava­mi­seks. Ani­ja val­da ra­ja­tak­se ne­li, Raa­si­ku val­da kaks, Kuu­sa­lu, Jõe­läht­me ja Ko­se val­da üks koht, kus ko­ha­li­kel ja tu­ris­ti­del on või­ma­lus lae­nu­ta­da jalg­ra­tas, sel­le­ga piir­kon­nas rin­gi sõi­ta ning ta­gas­ta­da ra­tas üks­kõik mil­li­ses­se 9 lae­nu­tus­punk­tist.

Ani­ja val­la aren­dus­ju­hi Mee­li Kuu­li sõ­nul on pool­tes koh­ta­des ra­tas­te ren­di­jaa­ma­de alu­sed val­mis.

„Aeg­vii­dus, Ani­jal ja Keh­ras te­hak­se rat­ta­jaa­mad ju­ba val­mis tu­ge­va­le pin­na­se­le ja nen­des koh­ta­des on suu­rem töö teh­tud, ar­va­ta­vas­ti pai­gal­da­tak­se sel nä­da­lal ju­ba esi­mes­te jaa­ma­de ra­tas­te hoid­jad. Ala­ve­res on va­ja pin­nast koo­ri­da ja sin­na va­la­tak­se jaa­ma­le be­too­na­lus. See töö on veel ees,“ lau­sus ta.

Keh­ras ja Aegviidus te­hak­se ra­tas­te ren­di­jaam raud­tee­jaa­ma­de, Ani­jal mõi­sa juur­de, Ala­ve­res noor­te­kes­ku­se et­te park­la kõr­va­le.

Ka Aru­kü­la ja Raa­si­kul Raa­si­ku raud­tee­jaa­ma­de juu­res, kus on sa­mu­ti tu­gev alus­pind ju­ba ole­mas, sai eel­mi­sel nä­da­lal suu­rem töö teh­tud ning tõe­näo­li­selt sel­le ja järg­mi­se nä­da­la jook­sul pai­gal­da­tak­se jaa­mad. Kuu­sa­lu rat­ta­ren­di­jaa­mas, mis tu­leb Por­ki söö­gi­ko­ha juur­de kerg­liik­lus­tee äär­de, on va­ja peal­mi­ne pin­na­se­kiht koo­ri­da ja va­la­da rat­ta­jaa­ma alus.
Ra­tas­te lae­nu­tus­jaa­mad tu­le­vad ka Ko­se uju­la ning Kos­ti­ve­re mõi­sa juur­de.

„Kõi­ge suu­re­mad tööd ren­di­jaa­ma­de ra­ja­mi­sel on alus­pin­na et­te­val­mis­ta­mi­ne ja elekt­ri jaa­ma­de­ni vii­mi­ne. Rat­ta­hoid­ja­te alu­se­le kin­ni­ta­mi­ne on ju­ba liht­sam. Mai­kuu lõ­puks peak­sid kõik jaa­mad saa­ma val­mis ning plaan on need ava­da juu­ni al­gu­ses,“ üt­les Mee­li Kuul.

Rat­ta­jaa­mad tar­nis ja pai­gal­dab OÜ Bi­keep ning need mak­sa­vad kok­ku 96 036 eu­rot. Ani­ja vald sai viit oma­va­lit­sust hõl­ma­va­le pro­jek­ti­le maa­kon­da­de aren­gust­ra­tee­gia­te el­lu­vii­mi­se toe­tus­meet­mest möö­du­nud aas­tal 130 700 eu­rot toe­tust, koos val­da­de omao­sa­lu­se­ga on pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus 228 000 eu­rot.

Eelmine artikkelRaa­si­ku las­teaed saab sü­gi­sel moo­dul­rüh­ma
Järgmine artikkelAru­kü­la Ra­dius tõusis Ees­ti saa­li­jalg­pal­li meist­ri­lii­ga lä­vele