Raa­si­ku kul­tuu­ri- ja spor­di­selt­sid saa­vad val­laee­lar­vest üle 73 000 eu­ro

59
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la tä­na­vu­sest ee­lar­vest an­tak­se kul­tuu­ri- ja spor­di­selt­si­de­le kok­ku 73 470 eu­rot toe­tu­si, sel­lest 9878 eu­rot saa­vad kul­tuu­ri- ja 63 600 spor­di­selt­sid.

Toe­tu­se saa­mi­seks pi­did MTÜd möö­du­nud aas­ta 20. sep­temb­riks esi­ta­ma taot­lu­se. Taot­lu­sed vaa­tas lä­bi vo­li­ko­gu ha­ri­dus-, kul­tuu­ri, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jon, kes esi­tas vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­kud toe­tu­se eral­da­mi­seks. Toe­tu­sed kin­ni­ta­ti val­laee­lar­ve­ga.

Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja üt­les, et toe­tu­si taot­le­ti roh­kem, eral­da­tud ko­gu­sum­ma ja taot­le­jad olid võr­rel­des mul­lu­se­ga enam-vä­hem sa­mad.

„Ja­ga­da oli kin­del sum­ma, ko­mis­jon oli se­da meelt, et summat ei suu­ren­da­ta. See tä­hen­dab, et toe­tu­si an­na­me sa­mas suu­rus­jär­gus eel­mi­se aas­ta al­gul kär­pe-eel­ses ee­lar­ves kin­ni­ta­tud toe­tus­sum­ma­ga. Kul­tuu­ri­vald­kon­nas, kus on väik­sem sum­ma ja­ga­da, oli taot­lu­si ka uu­teks te­ge­vus­teks, spor­dio­sas on kõik va­ra­se­ma­ga sar­na­ne,“ lau­sus ta.

Kul­tuu­ri- ja ha­ri­dus­selt­sid kü­si­sid kok­ku 15 616 eu­rot, toe­tust saa­vad 5 MTÜd kok­ku 9878 eu­rot. MTÜ­le Raa­si­ku Ra­jad an­tak­se 98 eu­rot te­ge­vus­toe­tust ning 2415 eu­rot orien­tee­ru­mis­ra­ja ja -kaar­ti­de te­ge­mi­seks. MTÜ Tuu­le­kell saab 685 eu­rot te­ge­vus­toe­tust, 500 eu­rot ko­gu­kon­na­päe­va „Tee Raa­si­ku­le“ kor­ral­da­mi­seks ning 4000 eu­rot järg­mi­se aas­ta su­ve­la­vas­tu­se „Ma­don­na ree­ga“ et­te­val­mis­ta­mi­seks. Raa­si­ku Rah­va­ha­ri­du­se Selts saab 880 eu­rot te­ge­vus­toe­tust, MTÜd Ar­hai­li­ne Mees­te­laul 600 eu­rot Türr­Fes­ti kor­ral­da­mi­seks ning Aru­kü­la se­ga­koor Spunk 700 eu­rot kont­sert­rei­sil osa­le­mi­seks.

Spor­dik­lu­bid esi­ta­sid taot­lu­si ko­gu­sum­mas 79 568 eu­rot, saa­vad 63 600 eu­rot. Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi saab noor­te kä­si­pal­lit­ree­nin­gu­te kor­ral­da­mi­seks 22 000 eu­rot ning 6030 eu­rot klu­bi kä­si­pal­li­mees­kon­na­le. Aru­kü­la VK ehk võrk­pal­lik­lu­bi te­ge­vust toe­ta­tak­se 3760 eu­ro­ga, MTÜd Aren­cul­le ehk Aru­kü­la saa­li­ho­ki­nais­kon­da 1360 eu­ro ja MTÜd Raa­si­ku Spor­dik­lu­bi 500eu­ro­se toe­tu­se­ga. Raa­si­ku jalg­pal­lik­lu­bi FC Jo­ker saab val­laee­lar­vest 25 800 eu­rot, 1000eu­ro­ne te­ge­vus­toe­tus eral­da­ti HC­le Raa­si­ku, Aru­kü­la Pal­li­män­gu­de Klu­bi­le ja Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bi­le. Aa­ve Spor­dik­lu­bi saab Mui­nas­tu­le­de öö jook­sul lä­bi­vii­mi­seks 500 eu­rot, MTÜ Ae­ro­bi­ke Cyc­lin­gA­gen­cy 650 eu­rot Fil­ter Tem­po­sõi­du Ka­ri­ka­sar­ja Aru­kü­la eta­pi lä­bi­vii­mi­seks. Taot­le­jaist jäi toe­tu­se­ta MTÜ TA Raa­si­ku Val­la Orien­tee­ru­ja­te Ühing, ku­na ei ol­nud oma eel­mi­si le­pin­gu­te­ga võe­tud ko­hus­tu­si täit­nud.

MTÜ­de­le kan­tak­se toe­tu­sed üle pä­rast se­da, kui on sõl­mi­nud val­la­va­lit­su­se­ga le­pin­gu.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la tel­li­ta­vad kon­kur­siü­ri­tu­sed
Järgmine artikkelVal­la­va­nem RII­VO NOOR: „Ani­ja val­la ee­lar­ve maht on sa­ma suur kui mul­lu.“