Val­la­va­nem RII­VO NOOR: „Ani­ja val­la ee­lar­ve maht on sa­ma suur kui mul­lu.“

223
Ani­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR: „Re­no­vee­ri­me tä­na­vu Ala­ve­re koo­li­ma­ja ja alus­ta­me Keh­ras­se uue las­teaia­hoo­ne ehi­ta­mist.“

Ani­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR, vo­li­ko­gu võt­tis eel­mi­sel nä­da­lal vas­tu tä­na­vu­se val­laee­lar­ve. Kui­das se­da ise­loo­mus­ta­te?
„Ee­lar­ve on kon­ser­va­tiiv­ne. See põ­hi­mõ­te on meil ol­nud aas­taid, et pla­nee­ri­me tu­lu­sid pi­gem ta­ga­si­hoid­li­kult, sest pa­rem on hil­jem te­ha li­sain­ves­tee­rin­guid, kui ha­ka­ta ne­ga­tiiv­se ee­lar­ve­ga jät­ma te­ge­ma­ta mi­da­gi, mi­da ole­me plaa­ni­nud ja ini­mes­te­le lu­ba­nud.

Eel­mi­sel aas­tal tu­li meil ko­roo­nak­rii­si tõt­tu võt­ta vas­tu ne­ga­tiiv­ne li­saee­lar­ve, vä­hen­da­si­me ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su ee­lar­ves 154 000 eu­ro võr­ra. Kui­gi kart­si­me sü­gi­seks veel suu­re­mat tu­lu­de vä­he­ne­mist, siis õn­neks nii ei läi­nud ning aas­ta lõ­puks lae­kus tu­lu­sid pla­nee­ri­tust ise­gi mõ­ne prot­sen­di võr­ra roh­kem. Siis­ki ar­ves­ta­si­me tä­na­vu­ses ee­lar­ves sa­ma suu­re tu­lu­de­ma­hu­ga kui eel­mi­sel aas­tal vä­hen­da­tud ee­lar­ves. Ei jul­ge prae­gu loo­ta, et sel aas­tal mak­su­lae­ku­mi­ne vä­ga pal­ju suu­re­neb. Aas­ta on al­les al­gu­ses ning Co­vid-19 ei näi­ta veel suu­ri taan­du­mis­mär­ke. Töö­tu­te arv val­las on võr­rel­des aas­ta ta­gu­se aja­ga ka­he­kor­dis­tu­nud, kas­va­nud sa­jalt ka­he­sa­ja­le, osa­des sek­to­ri­tes on vä­hen­da­tud pal­ka­sid.

Ka ku­lud on val­laee­lar­ves sa­mas suu­rus­jär­gus, na­gu olid eel­mi­sel aas­tal pä­rast ne­ga­tiiv­se li­saee­lar­ve vas­tu­võt­mist. Eel­mi­sel ke­va­del pa­lu­si­me kõi­gil al­la­su­tus­tel vaa­da­ta oma ku­lud üle ja kär­pi­da ma­jan­dus­ku­lu­sid nii pal­ju kui või­ma­lik, hoia­ta­si­me, et kui as­jad lä­he­vad hal­ve­maks, pea­me hak­ka­ma pal­ka­sid vä­hen­da­ma. Vä­hen­da­si­me val­la­va­lit­su­se ja al­la­su­tus­te ma­jan­dus­ku­lu­sid, töö­ta­su­de kal­la­le ei pi­da­nud õn­neks mi­ne­ma.

Sel aas­tal jää­vad pal­gad eel­mi­se aas­ta ta­se­me­le. Ma­jan­dus­ku­lud sa­mu­ti, tõst­si­me ai­nult ül­dist hea­kor­ra­ku­lu. Eel­mi­sel aas­tal teh­tud rah­va­kü­sit­lu­sest sel­gus, et ini­mes­te mee­lest on hea­kord üks suu­re­maid prob­leem­koh­ti, ta­he­tak­se, et see oleks pa­rem. Sel­le tõt­tu suu­na­si­me nüüd hea­kor­da roh­kem ra­ha.“

In­ves­tee­rin­gu­te maht po­le ee­lar­ves vä­he­ne­nud, ka­vat­se­te ka tä­na­vu in­ves­tee­ri­da 3,35 mil­jo­nit eu­rot. Mil­leks see ku­lub?
„Enam-vä­hem sa­ma­le aja­le on sat­tu­nud kaks suurt ob­jek­ti, mil­le jaoks plaa­ni­me võt­ta kok­ku 2,5 mil­jo­nit eu­rot lae­nu. Ala­ve­re koo­li re­no­vee­ri­mi­ne ju­ba käib, see lä­heb maks­ma 1,14 mil­jo­nit eu­rot, mil­lest 440 000 eu­rot sai­me rii­gilt Co­vi­di-toe­tust. Li­saks hak­ka­me sel aas­tal Keh­ras­se ehi­ta­ma Las­te­ta­re las­teaia uut hoo­net. Märt­si lõ­puks peaks pro­jekt ole­ma val­mis, mai al­gu­seks tu­leb esi­ta­da CO2 meet­mes­se taot­lus, et saa­da las­teaia ehi­ta­mi­seks li­sa­ra­has­tust. Loo­da­me sealt saa­da 972 000 eu­rot uue las­teaia ehi­ta­mi­seks ja va­na lam­mu­ta­mi­seks. Esi­ta­me Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se­le taot­lu­se­ga koos val­mis pro­jek­ti ja hin­na­pak­ku­mi­sed, me ei lä­he liht­salt kom­pa­ma, et kui ra­ha saa­me, siis tee­me, meil on kin­del soov ja va­ja­dus uus las­teaed val­mis ehi­ta­da. Kui taot­lu­se­le vas­tus ole­mas, tu­leb te­ha ehi­tus­han­ge. Kah­juks on need prot­ses­sid ae­ga­nõud­vad ning on vä­ga häs­ti, kui jõua­me sü­gi­sel ehi­ta­ma ha­ka­ta. Po­le veel tea­da, kui pal­ju las­teaed maks­ma lä­heb, kuid ole­me ee­lar­ves ar­ves­ta­nud 2,1 mil­jo­ni eu­ro­ga. Sa­mas on sel­ge, et sel­le aas­ta lõ­puks me se­da val­mis ei jõua.“

Kui suur on Ani­ja val­la lae­nu­koor­mus?
„2020. aas­tal ei võt­nud me üh­te­gi sen­ti lae­nu, kui­gi oli­me plaa­ni­nud lae­na­ta 1,2 mil­jo­nit eu­rot. Sai­me oma tu­lu­de­ga hak­ka­ma, li­saks eral­das riik era­kor­ra­list Co­vi­di-toe­tust.

Ole­me ol­nud vei­di kon­ser­va­tiiv­sed, liht­salt as­ju, mi­da on to­re oma­da, ei ehi­ta. Põ­hi­mõ­te on ol­nud, et põ­hi­te­ge­vu­se tu­lud pea­vad kat­ma lae­nu­tee­nin­da­mi­se ku­lud. Ani­ja val­la lae­nu­koor­mus on prae­gu 27 prot­sen­ti tu­lu­dest, kui võ­ta­me tä­na­vu­seks plaa­ni­tud lae­nu ko­gu­ma­hus väl­ja, kas­vab lae­nu­koor­mus 47 prot­sen­di­ni. Tä­na­vu­ses ee­lar­ves on ar­ves­ta­tud ko­gu va­ja­li­ku lae­nu­sum­ma­ga, mil­le eest saaks uue las­teaia val­mis, kuid sel aas­tal me ko­gu ka­van­da­ta­vat lae­nu kind­las­ti väl­ja ei võ­ta.“

Ku­hu sel aas­tal veel in­ves­tee­ri­te?
„Möö­du­nud nä­da­lal all­kir­jas­ta­si­me ehi­tus­fir­ma­ga le­pin­gu Keh­ra rah­va­ma­ja saa­li re­no­vee­ri­mi­seks. Sel­leks on ee­lar­ves 204 300 eu­rot. Kait­se­mi­nis­tee­riu­milt Sood­la har­ju­tus­väl­ja mõ­jua­la­de lee­ven­da­mi­seks saa­dud 106 710 eu­rot ka­su­ta­me Sood­la-Kõr­ve­maa kerg­tee ra­ja­mi­seks. Koh­tu­mi­selt piir­kon­na ela­ni­ke­ga jäi kõ­la­ma mõ­te, et Sood­last Kõr­ve­maa kes­ku­se­ni võiks met­sa sees ol­la kor­ras­ta­tud tee, kus saaks ja­lu­ta­da, lii­ku­da jalg­rat­ta või lap­se­vank­ri­ga. Kõi­ge­pealt tu­leb tee­ko­ri­dor fik­see­ri­da ning koos­kõ­las­ta­da maao­ma­ni­ku RMK­ga. Pa­lu­sin, et ko­ha­li­kud en­tu­sias­tid võ­tak­sid tee­ko­ri­do­ri asu­ko­ha va­li­mi­se en­da hoo­leks, siis hak­ka­me meie seal eda­si te­gut­se­ma.

Sel aas­tal on plaa­nis veel kor­ras­ta­da tu­le­tõr­je­süs­tee­mid ja vee­võ­tu­ko­had, ra­ja­da Keh­ras­se ma­dal­seik­lus­park, ühis­vee­värk ja -ka­na­li­sat­sioon Aian­di tä­na­va­le, re­no­vee­ri­da staa­dio­ni­pool­ne ripp­sild, kor­ras­ta­da Va­na asu­la män­gu­väl­jak. Aeg­vii­du koo­lis tee­me klas­si­ruu­mi väi­kek­las­si jaoks, Aeg­vii­du las­teaed saab uue aia.

Ee­lar­ves on ra­ha ka maa­de mõõ­dis­ta­mi­seks. Ta­ha­me ha­ka­ta tä­na­vu tõ­si­selt te­ge­le­ma era­tee­de­ga, et en­ne­ta­da või­ma­lik­ke konf­lik­te seo­ses tee­de sul­ge­mi­se­ga. Hak­ka­me oma­ni­ke­ga lä­bi rää­ki­ma, et sea­da koh­ta­des, kus va­ja, nen­de tee­de­le ser­vi­tuu­did, sõl­mi­da tee ka­su­ta­mi­seks le­pin­gud või võt­ta tee val­la oman­dis­se.“

Mil­li­sed on tä­na­vu­sed in­ves­tee­rin­gud tee­des­se?
„Tee­hoiu­ka­va täit­mi­seks on ee­lar­ves 623 000 eu­rot. Põ­hi­rõhk on tee­de mus­ta kat­te alal vii­mi­sel, et saak­si­me teed või­ma­li­kult hool­dus­va­baks. Tä­na­vu saab mus­ta kat­te li­gi 8 ki­lo­meet­rit teid. Mõ­ned Keh­ra tä­na­vad ning Här­ma­ko­su tee ela­mu­te juu­res on ka­vas as­fal­tee­ri­da. Rii­giee­lar­ve toe­tu­se­ga re­konst­ruee­ri­me Keh­ras 200 meet­rit Aian­di tä­na­vast, Ala­ve­re koo­li­ma­ja juu­rest kor­ter­ma­ja­de­ni tee­me kerg­tee.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku kul­tuu­ri- ja spor­di­selt­sid saa­vad val­laee­lar­vest üle 73 000 eu­ro
Järgmine artikkelATKO an­dis ena­mi­ku ida suu­na pil­ve­bus­se SE­BE-le es­mas­päe­val