Raa­si­ku koo­li õpi­las­te TE3M või­tis Ees­ti mi­ni­fir­ma­de võist­lu­sel 3. ko­ha

921
Raa­si­ku edu­ka mi­ni­fir­ma TE3M liik­med MAR­KUS LAAS, MAG­NUS SI­KUT, TOM GAB­RIEL PRO­KO­PEN­KO, MAR­TEN SI­KUT ja KARL ERIK VÄL­BA oma too­de­te­ga.

Nel­ja­päe­val, 6. mail kuu­lu­ta­ti väl­ja Ees­ti tä­na­vu­sed edu­ka­mad minifir­mad, mil­le liik­med on põ­hi­koo­li 7.-9. klas­si õpi­la­sed. Ees­tis sel õp­peaas­tal re­gist­ree­ri­tud 85 mi­ni­fir­mast va­li­ti esi­ta­tud aruan­ne­te põh­jal vee­bi va­hen­du­sel toi­mu­nud fi­naa­li 9, neist kaks Raa­si­ku koo­list. Fi­naa­lis tu­li mi­ni­fir­ma liik­me­tel ves­tel­da žürii­ga ning oma et­te­võ­tet ja too­teid tut­vus­ta­da.

Žürii kuu­lu­tas väl­ja kolm au­hin­na­list koh­ta, ja­ga­ti ka erip­ree­miaid. Kol­man­da ko­ha ning Bü­roo­maail­ma erip­ree­mia hea müü­gi­tu­le­mu­se eest päl­vis Raa­si­ku koo­li 8. klas­si noor­mees­te mi­ni­fir­ma TE3M, mis val­mis­tas ja müüs tua­lett­pa­be­ri­hoid­jaid ja kom­mi­puid. TE3Mi liik­med on Mar­kus Laas, Tom Gab­riel Pro­ko­pen­ko, Mar­ten Si­kut, Mag­nus Si­kut ja Karl Erik Väl­ba, nen­de ju­hen­da­ja Maar­ja Si­kut.

„Need on noo­red, kel­lest saa­vad tu­le­vi­kus sa­riet­te­võt­jad – kui või­ma­lust näe­vad, nii hak­ka­vad te­gut­se­ma,“ üt­les Raa­si­ku mi­ni­fir­ma liik­me­te koh­ta võist­lust kor­ral­da­va Ju­nior Ac­hie­ve­ment Ees­ti aren­dus­juht Epp Vod­ja.

Ta kii­tis, et noor­me­hed os­ka­sid või­ma­lu­si vä­ga häs­ti ära ka­su­ta­da ning muut­sid too­dan­gut vas­ta­valt sel­le­le, kui­das oli nõud­lust. Epp Vod­ja kin­ni­tas, et on sar­nast as­ja mi­ni­fir­ma­de pu­hul va­rem ko­ge­nud vaid ühe kor­ra ning sel­les mi­ni­fir­mas te­gut­se­nu või­tis nüüd Aju­ja­hi.

Raa­si­ku koo­list fi­naa­li va­li­tud mi­ni­fir­ma S.C.R liik­med Isa­bel Sum­mel, Mar­ta Ma­rie Roo­si­mägi, Kar­men Oll ja Lee Pai­du val­mis­ta­sid kan­gas­test pat­si­kum­me. Tüd­ru­kuid ju­hen­das Lii­si Gus­sak.

Edu ta­ga suur töö
Raa­si­ku koo­lis sel õp­peaas­tal 8. klas­sil kord nä­da­las toi­mu­nud et­te­võt­lu­sõp­pe tun­ni raa­mes pi­did kõik õpi­la­sed te­ge­ma mi­ni­fir­mat, kok­ku oli neid 7.

„Su­per, et kaks pää­se­sid Ees­ti pa­ri­ma­te sek­ka. Jul­gus­ta­sin üht mi­ni­fir­mat veel kan­di­dee­ri­ma, kuid nad ei soo­vi­nud. See on õpi­las­te­le pä­ris suur ene­seü­le­tus,“ lau­sus et­te­võt­lu­se õpe­ta­ja Mar­ge Aa­sa­laid.

Ta us­kus, et TE3Mi saa­dab võist­lu­sel edu: „Sel­le ta­ga oli vä­ga suur töö. Det­semb­ris te­gid ka­hel päe­val nä­da­las too­dan­gut ning käi­sid vä­ga pal­ju müü­mas. Maar­ja oli nen­de­ga ala­ti kaa­sas.“

Ju­hen­da­ja Maar­ja Si­kut rää­kis, et ku­na po­jad Mar­ten ja Mag­nus olid nen­de ko­ju WCs­se tei­nud pi­kast pul­gast ai­nu­laad­se tua­lett­pa­be­ri­rul­li­de hoid­ja, tek­kis idee ha­ka­ta ka mi­ni­fir­ma­ga neid toot­ma: „Vii­sin poi­sid Sood­las­se raie­lan­ki­de­le puuok­si kor­ja­ma. Koo­li töö-õ­pe­tu­se klas­sis koo­ri­sid need ära, lih­vi­sid, te­gid au­gud tik­ku­de jaoks, mis hoia­vad rul­le eral­di. Osa ok­si vär­vi­sid, osa kat­sid tõr­vaõ­li­ga. Kau­nis­tu­seks li­sa­sid pit­si ja nöö­ri, ri­pu­ta­mi­seks pa­nid ok­sa kül­ge ta­ku­nöö­ri või ke­ti.“

Tua­lett­pa­be­ri­rul­li­de hoid­jaid val­mis­ta­sid noor­me­hed kok­ku 17. Loo­de­ti, et see on too­de, mi­da saaks laa­ta­del häs­ti müüa. Pa­ra­ku jäid laa­dad ära ning müüa tu­li esial­gu Fa­ce­boo­ki le­he kau­du, det­semb­ris hak­ka­sid TE3Mi liik­med käi­ma Raa­si­ku ja Aru­kü­la OT­Ti müü­gi­päe­va­del.
Esi­me­se kom­mi­puu, mil­le tü­ve­na ka­su­ta­ti sa­mu­ti raie­lan­ki­delt kor­ja­tud ok­sa ning võ­raks kä­si­töö­pal­li ja lii­mi­ti kom­mid, valmistasid noor­me­hed oma õpe­ta­ja­le jõu­lu­kin­giks. Ku­na neid ha­ka­ti tel­li­ma, te­gid mi­niet­te­võt­jad ka­hes suu­ru­ses kom­mi­puid kok­ku 46 tük­ki. Ka neid müü­di pea­mi­selt ta­lu­tu­rul.

Maar­ja Si­kut kii­tis, et poi­sid on ol­nud tub­lid ja val­mis te­gut­se­ma, ta ei ole pi­da­nud neid ut­si­ta­ma. TE3Mi te­gev­juht Mar­kus Laas tun­nis­tas, et kui­gi al­gu­ses ei ol­nud mi­ni­fir­mas osa­le­mi­sest vai­mus­tu­ses, hak­kas pä­rast esi­me­si et­te­võt­lu­se tun­de meel­di­ma koos kaas­las­te­ga mil­le­gi val­mis­ta­mi­ne ning soov tee­ni­da su­veks tas­ku­ra­ha. Too­dan­gu te­ge­mi­sest tun­du­valt ras­kem oli nen­de ma­ha­müü­mi­ne, tõ­des ta. Mi­ni­fir­ma loo­mi­sel pa­nus­tas iga lii­ge 10eu­ro­se alg­ka­pi­ta­li­ga. Võist­lu­se fi­naa­lis said noor­me­hed öel­da, et TE3Mi käi­ve oli 1641 eu­rot ja ka­sum 843 eu­rot.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 5. mail
Järgmine artikkelAeg­vii­dus re­mon­di­ti ka­he sup­lus­ko­ha uju­mis­sil­lad