Aeg­vii­dus re­mon­di­ti ka­he sup­lus­ko­ha uju­mis­sil­lad

474
Ni­ker­jär­ve uju­mis­sil­lal asen­da­ti uu­te­ga kõik va­nad puitp­rus­sid.

Ko­ha­li­kud ela­ni­kud kor­ras­ta­sid lau­päe­val Aeg­vii­du uju­mis­koh­ti. Ni­ker­jär­ve ja Ur­buk­se jär­ve uju­mis­sil­da­de pui­t-o­sad asen­da­ti uu­te­ga, mõ­ned prus­sid va­he­ta­ti ka Va­he­jär­ve sil­lal. Ni­ker­jär­ve ää­res uuen­da­ti veel ran­na-ala piir­deaed ning suu­ren­da­ti lii­vaa­la. Tal­gu­lis­te toit­lus­ta­mi­se ja puit­ma­ter­ja­li eest ta­sus Ani­ja val­la­va­lit­sus.

Et­te­võt­mi­se üks al­ga­ta­ja Kris­tii­na Ka­ri üt­les, et pak­kus hil­jaae­gu loo­dud Fa­ce­boo­ki gru­pis „Aeg­vii­du ko­gu­kond“ väl­ja mõt­te te­ha mi­da­gi ko­gu­kan­di heaks. Ideest haa­ra­sid kin­ni Ma­dis Kung­la ja Kaa­rel Mäe­sa­lu, kaa­sa­ti ka Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov. Gru­pi liik­me­telt kü­si­ti, mi­da oleks va­ja te­ha ning esi­ta­tud et­te­pa­ne­kud pan­di hää­le­tu­se­le. Kõi­ge roh­kem ehk 64 hää­le­ta­jat ar­vas, et kor­ras­ta­da tu­lek­s Ni­ker­jär­ve uju­mis­ko­ha piir­deaed ja uju­mis­sild, ka Ur­buk­se uju­mis­sil­la re­mon­ti­mi­ne oli et­te­pa­ne­ku­te seas.

Ku­na pal­ju rah­vast kok­ku kut­su­da ei saa­nud, kaa­sa­sid pea­kor­ral­da­jad oma me­hed-nai­sed, tu­lid veel mõ­ned abi­li­sed, ka val­la­va­nem Rii­vo Noor. Kris­tii­na Ka­ri kii­tis, et ma­ter­ja­lid tõi Ala­ve­rest jä­rel­kä­ru­ga ko­ha­le Ee­rik Jü­riöö, ko­ha­lik et­te­võt­ja Vil­jar So­le­ni­kov saa­tis oma ko­pa­me­he, kes lao­tas Ni­kerv­jär­ve äär­de lii­va, et ran­na-a­la laien­da­da. Ni­ker­jär­vel asen­da­ti ka mõ­ned peh­ki­nud piir­de­pal­gid.

Kü­sit­lu­sel Fa­ce­boo­kis sai pal­ju toe­tus­hää­li ka Aeg­vii­du seik­lus­par­gi re­mon­ti­mi­ne, kuid Kris­tii­na Ka­ri mär­kis, et se­da to­hi­vad te­ha vaid spet­sia­lis­tid. Kol­man­daks hää­le­ta­tud et­te­pa­nek oli ale­vis­se be­too­nist laua­ten­ni­se laua pai­gal­da­mi­ne. Sel­le koh­ta esi­tas Aeg­vii­du Spor­dik­lu­bi pro­jek­ti KO­Pi.

Eelmine artikkelRaa­si­ku koo­li õpi­las­te TE3M või­tis Ees­ti mi­ni­fir­ma­de võist­lu­sel 3. ko­ha
Järgmine artikkelCovid-19 vas­tu on Kuu­sa­lu val­las li­gi pool täi­sea­lis­test vakt­si­nee­ri­tud