Raa­si­ku ja Ani­ja val­da lä­bi­vaid bus­si­lii­ne tee­nin­dab edasi Go­Bus

784
Selline uus Mercedes Benz väikebuss hakkab sõitma ka Anija vallas. Raasiku valda teenindavaid liine teenindavad esialgu suured 68kohalised bussid, hiljemalt detsembriks asendatakse need Iveco bussidega.

Ap­ril­list lõ­pe­tab te­ge­vu­se Tal­linn-Aru­kü­la-Tal­linn liin 244.

Ala­tes 1. ap­ril­list tee­nin­dab Har­ju­maa ava­lik­ke bus­si­lii­ne lõu­na­suu­nal järg­mi­sed ka­hek­sa aas­tat AS Go­Bus, kes on sa­mas piir­kon­nas rei­si­jaid ve­da­nud ala­tes 2018. aas­tast. Lõu­na­suun­da kuu­lu­vad ka Ani­ja ja Raa­si­ku val­da tee­nin­da­vad bus­si­lii­nid.

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se (ÜTK) te­gev­di­rek­tor And­rus Ni­lisk mär­kis, et 1. ap­ril­list keh­ti­ma hak­ka­va le­pin­gu rii­gi­han­get alus­ta­ti veeb­rua­ris 2020 ning sel­le­le eel­nes peaae­gu aas­ta­ne et­te­val­mis­tus­töö, seal­hul­gas lii­ni­de ja sõi­du­plaa­ni­de et­te­val­mis­ta­mi­ne.
Ta sel­gi­tas, et ve­da­ja­te­ga sõl­mi­tak­se ka­hek­sa-aas­ta­sed le­pin­gud, ku­na mi­da lü­hem han­ge, se­da kõr­gem hind.

„Üks ku­luar­tik­li olu­li­ne osa on bus­sid ja kui bus­si­de­le on sea­tud kõr­ged kva­li­tee­di­nõu­ded, siis on ka­hek­sa-aas­ta­se pe­rioo­di kor­ral bus­si hind kor­da­des oda­vam, kui see oleks lü­he­ma pe­rioo­di han­ke kor­ral,“ sõ­nas ta.

Esi­me­sed 8 kuud on ve­da­jal lu­ba­tud ka­su­ta­da bus­se, mil­le­le esi­ta­tud nõu­ded on ma­da­la­mad, kuid ala­tes ühek­san­dast kuust pea­vad ole­ma täi­de­tud kõik han­kes sea­tud nõu­ded, seal­hul­gas tur­va­vööd, ma­dal ehk il­ma ast­me­te­ta si­se­ne­mi­ne vä­he­malt ka­hest uk­sest, lap­se­vank­ri ja ra­tas­too­li­ga si­se­ne­mi­se või­ma­lus, al­ko­lu­kud, tal­ve­reh­vid, kal­lu­tus­funkt­sioon, USB pis­ti­ku­pe­sad, ta­kis­tus­te kor­ral us­te mit­te­sul­ge­mi­ne, tur­va­kaa­me­rad, stop-nu­pud, maa­kon­na ava­li­ke­le bus­si­de nõue­te­ko­ha­ne vä­lis­ku­jun­dus, vä­lis­tab­lood ees, kül­jel ja ta­ga, pea­tus­te tea­vi­ta­mi­se au­dio­süs­teem, pi­le­ti­müü­gi­sead­med.

Go­Bu­si ju­ha­ta­ja And­rei Mänd­la sõ­nul sõi­dab Har­ju­maa lõu­na­suu­na lii­ni­del 35 bus­si, neist 7 on ap­ril­lis alus­ta­des uued: „Hak­ka­me va­ne­maid bus­se vas­ta­valt uu­te val­mi­mi­se­le väl­ja va­he­ta­ma ning ala­tes 1. det­semb­rist on ju­ba kõi­gil lii­ni­del uued bus­sid. Ena­mas­ti on te­gu ma­da­la­põh­ja­lis­te Ive­co Cross­way LE Li­ne’i bus­si­de­ga, kolm on Mer­ce­des Benz väi­ke­bus­si, mis hak­ka­vad sõit­ma ka Ko­se ja Ani­ja val­las. Li­saks prae­gus­te­le bus­si­juh­ti­de­le võ­ta­me töö­le veel 6-7 juh­ti.“

Kui va­rem Tal­linn-Aru­kü­la-Tal­linn lii­ni nr 244 sõit­nud OÜ Vi­lan­dert lõ­pe­tas jaa­nua­ri­kuu­ga lii­ni tee­nin­da­mi­se, sõl­mis Põh­ja-Ees­ti ÜTK ka­heks kuuks Go­Bu­si­ga le­pin­gu tee­nin­da­mi­seks ava­li­ku lii­ni­na. Jät­ka­ti sa­ma sõi­dup­laa­ni alu­sel, li­saks hak­ka­sid bus­sid rei­si­jaid ve­da­ma nä­da­la­va­he­tus­tel, mil kom­merts­liin ei te­gut­se­nud. Va­ra­se­ma sõi­dup­laa­ni alu­sel sõi­da­vad 244. lii­ni bus­sid ku­ni 31. märt­si­ni, bus­sil on päe­vas 6 väl­ju­mist Tal­lin­nast Es­to­nia pea­tu­sest ja 6 Aru­kü­last.

Ala­tes 1. ap­ril­list, kui Go­Bu­si­ga hak­kab keh­ti­ma uus ava­li­ke lii­ni­de le­ping, siis bus­si­lii­ni num­ber 244 enam ei ole. Sel­le ase­mel ava­tak­se li­saks se­nis­te­le ava­li­ke­le lii­ni­de­le nr 135 mars­ruu­dil Tal­linn-Jü­ri-Aru­kü­la-Pe­nin­gi ja 135C mars­ruu­dil Tal­linn-Jü­ri-Aru­kü­la-Pe­nin­gi-Ur­vas­te uus liin Tal­linn-Jü­ri-Aru­kü­la, mil­le num­ber on 135A. Kol­mel lii­nil kok­ku on päe­vas kum­mas­ki suu­nas 8 väl­ju­mist, Tal­lin­nas on alg- ja lõpp-pea­tus Bal­ti jaam. Tal­lin­nast hak­kab buss väl­ju­ma kell 6.20, 7.10, 9.10, 12.50, 15.40, 17.05, 18.15 ja 20.10, Aru­kü­last Tal­lin­na poo­le 6.19, 7.24, 8.30, 10.48, 14.24, 16.45, 18.34 ja 19.34.

And­rus Ni­lisk rää­kis, et lii­nil nr 244 oli veeb­rua­ris-märt­sis Aru­kü­last väl­ju­val suu­nal kuue veoot­sa koh­ta kesk­mi­selt 6,5 ja Tal­lin­nast väl­ju­val suu­nal 8,5 si­se­ne­mist, see­tõt­tu ei ol­nud kel­laae­ga­de üks-ühe­le asen­da­mi­ne tee­nu­se lõ­pe­ta­nud kom­merts­lii­ni sõi­duae­ga­de­ga põh­jen­da­tud: „Ava­li­ke lii­ni­de bus­si­des on li­gi 70 sõit­ja­koh­ta, seo­ses Co­vi­di­ga on kõi­gil suun­da­del sõit­ja­te arv lan­ge­nud peaae­gu 30 prot­sen­ti.“

Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp ei ole teh­tud muu­da­tus­te­ga ra­hul ning te­gi et­te­pa­ne­ku, et hom­mi­kul kell 7.10 Tal­lin­nast väl­juv buss alus­taks va­rem, ku­na 7.13 väl­jub sa­mas suu­nas ka rong. Te­ma hin­nan­gul on veel olu­li­sem, et siis jõuaks sa­ma buss Aru­kü­last alus­ta­da Tal­lin­na suu­nal sõi­tu va­rem kui kell 8.30. Se­da on val­la­va­ne­ma sõ­nul va­ja, et Aru­kü­la lap­sed, kes käi­vad Jü­ri güm­naa­siu­mis, jõuak­sid koo­li õi­geaeg­selt. Ta sel­gi­tas, et noo­re­ma­tel õpi­las­tel al­gab Jü­ris koo­li­päev kell 8.05 ning ne­mad saa­vad Aru­kü­last min­na bus­si­ga, mis väl­jub 7.24. Ku­na güm­naa­siu­mi-o­sa tun­nid al­ga­vad kell 8.30, on see buss nen­de jaoks lii­ga va­ra­ne, noored jõua­vad koo­li­maj­ja kolm­vee­rand tun­di en­ne koo­li­päe­va al­gust, järg­mi­se­ga enam tun­di­de al­gu­seks koo­li ei jõua. Ka on tal et­te­pa­nek tuua vä­he­malt tun­ni võr­ra va­ra­se­maks Tal­lin­nast 15.40 väl­juv buss, et Aru­kü­la lap­sed saak­sid pä­rast tun­de Jü­rist ko­ju sõi­ta ega peaks tun­de bus­si oo­ta­ma.

„See prob­leem on te­rav ol­nud pik­ka ae­ga ning need muu­da­tu­sed on hä­da­va­ja­li­kud, Aru­kü­last õpib Jü­ri güm­naa­siu­mis 42 õpi­last. Ini­me­sed va­ja­vad eel­kõi­ge hom­mi­ku­si ja õh­tu­si väl­ju­mi­si tööl ja koo­lis käi­mi­seks. Sel­le­le on vii­da­nud ka Rii­gi­kont­rol­li värs­ke au­dit. Po­le mõ­tet pak­ku­da su­va­li­si ae­ga­sid ja siis kons­ta­tee­ri­da sõit­ja­te puu­dust. Ol­gu  bus­sid uued või va­nad, peaa­si et väl­juk­sid va­ja­li­kul ajal. Oma­va­lit­sus­tel peab ole­ma sõi­dup­laa­ni­des kaa­sa­rää­ki­mi­se õi­gus, mui­du po­le meil ühin­gut va­ja,“ mär­kis And­re Sepp.

And­rus Ni­lisk lau­sus, et ÜTK prae­gu li­sa­väl­ju­mi­se või mõ­ne rei­si pi­ken­da­mi­se jä­re­le va­ja­dust ei näe, ku­na sõit­jaid on vä­he: „Kind­las­ti on mõ­ju aval­da­nud Co­vid, sest koo­lid on dis­tant­sõp­pel. Juu­nis saab koo­liaas­ta ju­ba lä­bi, kui meil su­ve lõ­pus on ju­ba roh­kem and­meid rei­si­ja­te ar­vu koh­ta, saa­me va­ja­du­sel te­ha sü­gi­sest muu­da­tu­si.

Õpi­las­te­ga seo­tud li­sa­rei­si­de va­ja­du­se kor­ral saab oma­va­lit­sus neid ka tel­li­da, kui meil on või­ma­lik so­bi­ta­da neid ve­da­ja­ga sõl­mi­tud le­pin­gu pii­ri­des­se.“

Põh­ja-Ees­ti ÜTK te­gev­ju­hi sõ­nul on muu­da­tu­si ka Ani­ja val­da lä­bi­va­tel K6 ja 105 lii­ni­del, mis sõi­da­vad mars­ruu­ti­del Ko­se-Ala­ve­re-Keh­ra ning Tal­linn-Vai­da-Pe­nin­gi-Ala­ve­re-Voo­se.
„Lii­nid 105 ja 105A on ala­tes 1. ap­ril­list vii­dud ühe lii­ni­numb­ri al­la, nen­de pea­tu­sed on üht­lus­ta­tud ning buss hak­kab va­he­maad alg- ja lõpp-pea­tu­se va­hel lä­bi­ma kii­re­mi­ni. Va­ra­se­ma 17.40 ajal hak­kab buss Tal­lin­nast väl­ju­ma 18.05. Vaa­ta­si­me lõu­na­suu­nal üle kõi­ki­de lii­ni­de ühen­du­sa­jad ning ka nen­des on ala­tes ap­ril­list muu­da­tu­si,“ rää­kis And­rus Ni­lisk.

Ta li­sas, et ter­vik­li­ku üle­vaa­te ala­tes 1. ap­ril­list jõus­tu­va­test muu­da­tus­test saab Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se ko­du­le­hel ava­li­kus­ta­tud lõu­na­suu­na uu­test koondp­laa­ni­dest, kus on siis­ki vaid kont­roll­pea­tus­te ajad: „Lii­ni­de ja pea­tus­te täp­sem in­fo on aad­res­sil www.peatus.ee, mis paraku ei ole kõige kasutajasõbralikum otsinguportaal.“

 

Eelmine artikkelTead­ma­tus vä­si­tab ja vä­si­mus kur­nab
Järgmine artikkelLee­si kaup­lu­se kõr­val en­di­ses post­kon­to­ris on nüüd pa­kiau­to­maat