Lee­si kaup­lu­se kõr­val en­di­ses post­kon­to­ris on nüüd pa­kiau­to­maat

389
AR­TUR TAL­VIK Lee­si pa­kiau­to­maa­di juu­res. Igal riiu­lil on oma lu­ku­süs­teem, mis töö­tab koos vä­li­suk­se lu­kus­tu­se­ga.

Itel­la Smart­pos­ti pa­kiau­to­maa­di juur­de pää­seb Lee­sil 24/7 – post­kon­to­ri toa vä­li­suks ava­neb sa­mu­ti koo­di­ga.

Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­su­se eest­ve­da­jad plaa­ni­sid post­kon­to­ri­ruu­mi sea­tud pa­kiau­to­maa­ti rek­laa­mi­da au­hin­da­de­ga – need pi­did mi­ne­ma esi­me­se­le pa­ki­saa­ja­le ja 20. pa­ki­saat­ja­le. Kam­paa­nia oli ka­vas väl­ja kuu­lu­ta­da pü­ha­päe­val, 21. märt­sil, ent ju­ba lau­päe­val too­di au­to­maa­ti esi­me­sed seit­se pak­ki ja esialg­set plaa­ni tu­li muu­ta. Pü­ha­päe­val pos­ti­ta­ti Fa­ce­boo­ki, et au­hin­na saa­vad 50. pa­ki­saa­ja ja 20. pa­ki­saat­ja.

Ühi­su­se ju­ha­tu­se lii­ge Ar­tur Tal­vik tõ­des, et esi­me­sed pa­kid saa­bu­sid suu­re ül­la­tu­se­na, sest al­les paar päe­va va­rem, nel­ja­päe­val li­sa­ti Lee­si pa­kiau­to­maat e-poo­di­des Smart­pos­ti ni­me­kir­ja.

„Sel­li­ne ak­tiiv­ne al­gus an­nab loo­tust, et Ju­min­da pool­saa­rel ja­gub pii­sa­valt klien­te. Kes teab, või­bol­la pea­me edas­pi­di hoo­pis taot­le­ma au­to­maa­di­le pa­ki­riiu­leid juur­de. Pai­gal­da­tud on 30 pa­ki­saht­lit nii, et või­ma­lik on neid li­sa­da,“ sõ­nas ta.

Pa­kiau­to­maa­di­ga pos­ti­tu­ba asub Lee­si kaup­lu­semaja pa­re­mpoolses otsas.

Ka en­dist post­kon­to­ri­ruu­mi kor­ras­ta­ti ühi­su­se liik­me­te abi­ga tal­gu­tel, kuid pea­mi­sed ehi­tus­tööd te­gi Ind­rek Vil­bas­te. Va­na­de ma­ja­de re­no­vee­ri­mi­se­le pü­hen­du­nud spet­sia­lis­ti­na oli ta eel­mi­sel aas­tal Lee­si poe­ruu­mi­de ning ko­gu ma­ja vä­lis­sein­te ja ka­tu­se taas­ta­mis­töö­de põ­hi­te­gi­ja ja nõu­and­ja.

Ju­min­da pool­saa­re ko­gu­kon­na ak­tiiv­sed liik­med hak­ka­sid Lee­si kaup­lu­se­hoo­net taas­ta­ma aas­ta ta­ga­si ke­va­del. Poe pi­da­mi­seks asu­tas MTÜ Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus mul­lu su­ve al­gu­ses eral­di äriet­te­võt­te Lee­si Tar­wi­ta­ja­te OÜ, Lee­si pood avas uk­sed juu­li­kuus. Esi­me­ne hooaeg oli edu­kas, poe­pi­da­mi­ne oli ka­sum­lik, teeniti li­gi 10 000 eu­rot. Poe ka­sum ot­sus­ta­ti suu­na­ta ma­ja re­mon­di jät­ka­mi­seks ja kaup­lu­se taa­sa­va­mi­seks järg­mi­sel hooa­jal. Post­kon­to­ri kor­ras­ta­mi­seks sai Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist 4000 eu­rot toe­tust.

Ar­tur Tal­vik üt­les, et Lee­sil on nüüd Smart­pos­ti nel­jas pa­kiau­to­maat, mi­da on või­ma­lik ka­su­ta­da tä­nu uud­se­le lu­ku­süs­tee­mi­le öö­päe­va­ring­selt. Ena­mik Smart­pos­ti pa­kiau­to­maa­ti­dest paik­ne­vad kau­ban­dus­kes­kus­tes ja on kät­te­saa­da­vad vaid ajal, kui kes­ku­sed ava­tud: „Smart­pos­ti au­to­maa­did on pai­gal­da­tud si­se­ruu­mi­des­se ja sin­na saab tel­li­da ka ap­tee­gi­kau­pa, mis ei ta­lu kül­mak­raa­de. Uu­ri­tud on, kas ja kui­das saab sel­li­se lu­kus­tus­süs­tee­mi­ga pak­ke saa­ta. Sel­gi­ta­me, et pa­ki saat­mi­seks peab in­ter­ne­tis re­gist­ree­ri­ma, sõ­nu­mi­ga tu­leb saat­ja­le pa­ki­kas­ti num­ber ja kood.“

Kü­si­mu­se­le, mi­da Lee­si re­no­vee­ri­ta­vas kaup­lu­se­hoo­nes on plaa­nis järg­mi­se­na kor­da te­ha ja al­ga­ta­da, vas­tas Ar­tur Tal­vik, et se­da ot­sus­tab ühi­su­se üld­koo­so­lek: „Te­gi­me äs­ja in­ter­ne­ti­kü­sit­lu­se, ideid tu­li pal­ju ja pä­ris len­nu­kaid, ku­ni paa­di­lae­nu­tu­se­ni. Soov on jät­ka­ta sa­ma lii­ni, et kes idee pa­kub, see võ­tab ka el­lu­vii­mi­se en­da ve­da­da – et te­gi­ja­te ring oleks suu­rem. Ole­me aru­ta­nud, et poe­ma­ja alu­mi­se­le kor­ru­se­le võiks te­ha veel ko­gu­kon­na­köö­gi ja koh­vi­ku­ruu­mi koos muu­seu­mi­ga, üle­mi­se­le kor­ru­se­le kü­la­lis­te­toad. Pi­ke­mas vaa­tes soo­vi­me, et Lee­si poe­ma­jast saaks üks rõõ­mu­ri­kas ise­ma­jan­dav Ju­min­da pool­saa­re sü­da, kus pool­saa­re rah­vas saaks poes ja tu­rul käia, pak­ke saa­ta ja saa­da, koh­vi­kus naa­ber­kü­la uu­di­seid kuul­da, muu­seu­mi või kont­ser­ti kü­las­ta­da, lap­sed män­gu­plat­sil män­gi­da ning rän­da­ja­tel oleks või­ma­lus oma jal­ga pu­ha­ta. Ühe­sõ­na­ga sel­li­ne mõ­nus ja va­ja­lik suht­lus­koht.“

Ta li­sas, et Lee­si poo­di on plaa­nis ka sel su­ve­hooa­jal pi­da­da en­da osaü­hin­gu­ga: „Kü­si­si­me MTÜ liik­me­te ar­va­must ning lei­ti, et kui ju­ba mul­lu­se poo­le su­ve­ga sai­me ar­ves­ta­ta­va sum­ma ka­su­mit, siis mai­kuus alus­ta­des võiks hooa­ja­ga tee­ni­da roh­kem. Hoo­li­ma­ta sel­lest, et Sel­ve­ri kau­ba­bus­sid sõi­da­vad pool­saa­rel usi­nas­ti, on me ko­gu­kond se­da meelt, et nii ko­ha­li­ku­le rah­va­le, su­vi­ta­ja­te­le kui ka tu­ris­ti­de­le on oma poo­di va­ja. Mõis­te­tak­se ka se­da, et see koht on mi­da­gi roh­ke­mat kui ai­nult pood.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku ja Ani­ja val­da lä­bi­vaid bus­si­lii­ne tee­nin­dab edasi Go­Bus
Järgmine artikkelSal­mis­tu sa­da­ma põh­ja­muul hak­kab val­mis saa­ma