Pommiähvardused saadeti ka Ida-Harju koolidele ja lasteaedadele

14

Möö­du­nud nä­da­lal said Ees­ti koo­lid, las­teaiad, ka rii­gi­asu­tu­sed ka­hel päe­val ve­ne­keel­se e-kir­ja, mil­les äh­var­da­ti, et asu­tu­ses on pomm. Te­gu oli spämm­kir­ja ehk pal­ju­de­le aad­res­si­de­le saa­de­tud rämps­pos­ti­ga. Sa­ma­laad­ne ki­ri oli paar päe­va va­rem saa­de­tud Lä­ti las­tea­su­tus­te­le. Po­lit­sei hin­nan­gul oli te­gu spämm­kir­ja­de laiau­la­tus­li­ku lai­ne­ga, mil­le ees­märk oli häi­ri­da asu­tus­te tööd, ning paa­ni­kaks po­le põh­just. Po­lit­sei asus äh­var­du­se te­gi­jat või te­gi­jaid väl­ja sel­gi­ta­ma.

Esi­me­ne ki­ri jõu­dis Ees­ti e-pos­ti aad­res­si­de­le nel­ja­päe­va, 12. ok­toob­ri va­ra­hom­mi­kul. Tea­ta­ti, et pom­mip­lah­va­tus toi­mub kell 10.40. Tei­ne ki­ri saa­de­ti ree­del, 13. ok­toob­ril, pom­mi plah­va­tu­se ajaks oli mär­gi­tud kell 11.30. Kol­mas ki­ri saa­de­ti es­mas­päe­val, 16. ok­toob­ril.
Ani­ja val­las teh­ti nel­ja­päe­val Ala­ve­re ja Keh­ra koo­lis eva­kuat­sioo­niõp­pus, õpi­la­sed ja õpe­ta­jad saa­de­ti äh­var­du­ses mär­gi­tud ajaks koo­li­ma­jast väl­ja.

Kuu­sa­lu koo­lis käi­vi­ta­ti krii­sip­laan – e-kir­jast tea­ta­ti häi­re­numb­ri­le 112 ja val­la­maj­ja. Saa­di tea­da, et ohu­ta­se on ma­dal. Jäl­gi­ti häi­re­kes­ku­se ju­hi­seid. Las­teae­da­des olid lap­sed spämm­kir­jas ni­me­ta­tud ajal õues män­gi­mas. Kuu­sa­lu las­teaias Jus­si­ke harjutati hoonest kiirelt väljumist.

Raa­si­ku val­la osa koo­le esi­me­sel päe­val äh­var­dus­kir­ja ei saa­nud. Raa­si­ku koo­lis on kir­ja­des too­dud kel­laae­ga­del õue­sõp­pe­tun­nid, män­gi­ti lä­bi olu­kord, kui tu­leb koo­list kii­res­ti väl­ju­da.
Las­tea­su­tus­te ju­hid saat­sid lap­se­va­ne­ma­te­le juh­tu­nu koh­ta sel­gi­ta­va kir­ja. Es­mas­päe­val te­gi po­lit­sei Ees­ti ha­ri­du­sa­su­tus­te juh­ti­de­le vee­bi­koo­li­tu­se. Soo­vi­ta­ti säi­li­ta­da ra­hu, ol­la valv­sad, võõ­raid koo­li­des­se-las­teae­da­des­se mit­te lu­ba­da.

Eelmine artikkelKuusalu valla teede talihoolde riigihange nurjus
Järgmine artikkelElektrilevi kasu­tas tormi tõttu generaatoreid Ida-Harju 12 alajaamas