Kuusalu valla teede talihoolde riigihange nurjus

106
Kuusalu vallamaja. Foto Merilin Luks

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus lük­kas ta­ga­si val­la tee­de ta­li­hool­de teos­ta­ja­te leid­mi­seks kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke kõik pak­ku­mi­sed, sest need üle­ta­sid ka­van­da­tud mak­su­must. Tee­de ta­li­hool­da­jaid ot­si­tak­se järg­ne­vaks viieks aas­taks 14 hool­de­piir­kon­da. Han­ke ko­gu­mak­su­mu­seks ka­van­da­ti um­bes 1 250 000 eu­rot – lõp­pe­nud hool­de­pe­rioo­di ku­lu­dest ku­ni 20 prot­sen­ti roh­kem. Täh­ta­jaks esi­ta­sid pak­ku­mu­se 10 et­te­võ­tet, töö­de mak­su­mus suu­re­ne­nuks nen­de esi­ta­tud pak­ku­mus­te põh­jal 30 prot­sen­ti. Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­dus­spet­sia­list Ma­dis Praks üt­les, et ena­mi­ku piir­kon­da­de osas oli mi­tu pak­ku­must, Ju­min­da ja Pä­ris­pea pool­saa­re tee­piir­kon­da­de ta­li­hool­deks ei ol­nud kon­ku­ree­ri­vaid fir­ma­sid. Ta li­sas, et val­la­va­lit­sus kuu­lu­tab lä­hia­jal väl­ja uue han­ke, sest lu­me­sa­du­de ajaks pea­vad ole­ma tee­de ta­li­hool­da­jad va­li­tud. Et pak­ku­mu­sed jääk­sid ka­van­da­tud mah­tu, muu­de­tak­se osa­li­selt han­ke tin­gi­mu­si. Ku­na üks pak­ku­ja po­le käi­be­mak­su­ko­hus­la­ne, ei ol­nud käi­be­mak­su­ta esi­ta­tud pak­ku­mu­sed lõpp­tu­le­mu­se­na võrd­sed. Uues han­kes pa­lu­tak­se esi­ta­da töö­de mak­su­mu­se lõpp­sum­ma.

Eelmine artikkelAegviidus toimus esmakordselt vaimse tervise festival
Järgmine artikkelPommiähvardused saadeti ka Ida-Harju koolidele ja lasteaedadele