Elektrilevi kasu­tas tormi tõttu generaatoreid Ida-Harju 12 alajaamas

21

Üle-eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel, kui Ees­tis möl­las torm ja tuu­le kii­rus oli ko­ha­ti üle 30 meet­ri se­kun­dis, said kõi­ge enam kan­na­ta­da Har­ju­maa ja Lää­ne-Vi­ru­maa. Tuul len­nu­tas ja mur­dis puid, mis oma­kor­da lõh­ku­sid elekt­ri­lii­ne.

Vä­ga pal­jud piir­kon­nad jäid lau­päe­val, 7. ok­toob­ril elekt­ri­ta, vool saa­di ta­ga­si ena­mas­ti ala­tes es­mas­päe­vast. Kõi­ge kauem olid Ida-Har­ju­maal elekt­ri­ta Sood­la kant ja Aeg­vii­du osad piir­kon­nad Ani­ja val­las, kus taas­ta­ti elekt­riü­hen­dus nel­ja­päe­va, 12. ok­toob­ri pä­rast­lõu­naks.
Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis Elekt­ri­le­vilt, miks võt­tis elekt­riü­hen­du­se taas­ta­mi­ne osa­des koh­ta­des nii kaua ae­ga ning kas ja kui­das klien­ti­de­le hü­vi­ta­tak­se pi­kast elekt­ri­kat­kes­tu­sest saa­dud kah­ju. Ma­ja­pi­da­mis­tes su­las üles sü­gav­kül­ma­des ol­nud toi­duk­raam. Olu­li­si ku­lu­tu­si pi­did elekt­ri­ri­ke­te tõt­tu te­ge­ma loo­ma­far­mi­de oma­ni­kud, va­ja­mi­ne­vat elekt­rit too­de­ti ge­ne­raa­to­ri­te­ga. Kuu­sa­lu val­las Hirvli kü­las asu­va Ka­ru­kämb­la pii­ma­far­mi pe­re­rah­vas hoi­dis voo­lu saa­mi­seks töös trak­to­rit.

Elekt­ri­le­vi juhatuse esimees Mihkel Härm sel­gi­tas, et see­kord olid rik­ked vä­ga töö­ma­hu­kad: „Elekt­ri­le­vi alus­tab tor­mi­kah­ju­de lik­vi­dee­ri­mist prio­ri­tee­ti­de jär­gi – haig­lad, hool­de­ko­dud, vee-et­te­võt­ted, las­teaiad ja koo­lid ja nii eda­si. Ku­na torm rä­sis ko­gu Ees­tit, ei saa­nud me Har­ju­maa­le kaa­sa­ta bri­gaa­de teis­test maa­kon­da­dest. Ma­hu­ka­te ri­ke­te lik­vi­dee­ri­mist ta­kis­tas ka tu­gev tuul, tõs­tu­ki­telt sai töö­de­ga alus­ta­da al­les es­mas­päe­val.“

Kom­pen­sat­sioo­ni maks­mi­se koh­ta mär­kis ta, et kom­pen­sat­sioo­ni suu­rus ole­neb sel­lest, mil­li­se kest­vu­se­ga erio­lu­kord väl­ja kuu­lu­ta­tak­se – Elekt­ri­le­vi ju­ha­tus lan­ge­tab ot­su­se il­mas­ti­ku mõõ­teand­me­te ja ri­ke­te põh­jal. Kõik klien­did saa­vad esi­ta­da kah­ju­nõu­deid, need vaa­tab lä­bi ko­mis­jon koos tar­bi­ja­kait­se­ga. Täp­se­ma in­fo leiab Elekt­ri­le­vi vee­bi­le­helt kah­ju­nõue­te lin­gilt.

Elekt­ri­le­vi ge­ne­raa­to­reid ka­su­ta­ti juhatuse esimehe sõ­nul Ida-Har­jus 12 ko­has: Lok­sa piir­kon­nas 2, Aru­kü­la piir­kon­nas 3, Rae piir­kon­nas 2 ja Kot­ka piir­kon­nas 5 ala­jaa­mas. Ge­ne­raa­to­reid ha­ka­ti pai­gal­da­ma pü­ha­päe­val, 8. ok­toob­ril ja nen­de ka­su­ta­mi­ne lõ­pe­ta­ti ree­del, 13. ok­toob­ril, kui ala­jaa­mad ühen­da­ti võr­gu­toi­te­le.

Eelmine artikkelPommiähvardused saadeti ka Ida-Harju koolidele ja lasteaedadele
Järgmine artikkelAnija vallaeelarvest 2024. aastal MTÜ-sid ei toetata